Informacje prasowe

22wrzesień 2022

Wyroby medyczne do diagnostyki IVD – poprawka do ustawy o medycynie laboratoryjnej, to korzyść płynąca dla całego sektora medycznego

W wyniku działań Izby POLMED, została wprowadzona poprawka do ustawy o medycynie laboratoryjnej. To nie tylko wielki sukces dla Izby POLMED, ale także dla całej branży wyrobów medycznych oraz ochrony zdrowia. Wprowadzone zmiany to bardzo dobre wieści również dla pacjentów, personelu medycznego, lekarzy, a także przychodni i innych placówek medycznych (POZ, AOS) wykonujących diagnostykę POCT.  […]

9wrzesień 2022

Wspólny apel organizacji zrzeszających w Polsce przemysł wyrobów medycznych i przemysł farmaceutyczny

Organizacje zrzeszające w Polsce przemysł wyrobów medycznych i przemysł farmaceutyczny, zwróciły się do Ministra Macieja Miłkowskiego z prośbą o spotkanie w sprawie bezpieczeństwa pacjentów oraz stabilności obrotu lekami i wyrobami refundowanymi. […]

6wrzesień 2022

Wspólny apel do Premiera Morawieckiego w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa lekowego i wyrobowego

Organizacje zrzeszające producentów leków, hurtowników i aptekarzy zwróciły się do premiera Mateusza Morawieckiego o nieprocedowanie projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej w zaproponowanym przez Ministerstwo Zdrowia kształcie i pilne rozpoczęcie prac nad zapisami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa lekowego oraz stabilności obrotu refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi. […]

18sierpień 2022

Wspólny apel przedstawicieli ochrony zdrowia do Prezesa Rady Ministrów

Sektor ochrony zdrowia nie jest w stanie funkcjonować bez nieprzerwanych dostaw energii i ciągłości pracy polskiej infrastruktury energetycznej. Pismo dotyczy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. […]

18sierpień 2022

Opinia prawna w sprawie nabywania przez podmioty lecznicze refundowanych wyrobów medycznych od podmiotów nieposiadających zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

W związku z napływającymi do Naczelnej Izby Aptekarskiej informacjami o niepoprawnej interpretacji przepisów Prawa farmaceutycznego, przypominamy, że podmioty lecznicze prowadzące apteki szpitalne, apteki zakładowe oraz działy farmacji szpitalnej, w przeciwieństwie do aptek ogólnodostępnych, są uprawnione do nabywania refundowanych wyrobów medycznych od podmiotów innych niż hurtownie farmaceutyczne (np. od firm medycznych – producentów, importerów lub dystrybutorów wyrobów medycznych). […]

9sierpień 2022

Niedoszacowane limity finansowania wózków inwalidzkich ciosem dla osób z niepełnosprawnościami

Ministerstwo Zdrowia zakończyło właśnie konsultacje społeczne nowelizacji wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, czyli aktu prawnego który określi zarówno listę, jak i limit finansowania publicznego dla wyrobów medycznych do indywidualnego zaopatrzenia pacjenta. Niestety, zaprezentowane w nowelizacji limity finansowania ze środków publicznych dla wózków inwalidzkich są wciąż niedoszacowane i nie odpowiadają realnym cenom rynkowym tych produktów.  […]

8sierpień 2022

Stanowisko Izby POLMED do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie wózków inwalidzkich

Izba POLMED przesłała do Ministra Zdrowia stanowisko odnośnie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie wózków inwalidzkich. […]

3sierpień 2022

Stanowisko Izby POLMED do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie produktów diabetologicznych

Izba POLMED wystosowała stanowisko do Ministra Zdrowia dotyczące opublikowanej na stronie Rządowego Centrum Legislacji nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie produktów diabetologicznych. […]

2sierpień 2022

Stanowisko Izby POLMED do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w zakresie produktów stomijnych

Izba POLMED podejmuje starania mające na celu poprawę sytuacji pacjentów w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, także tych finansowanych ze środków publicznych. Po ukazaniu się długo wyczekiwanego projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie na stronie Rządowego Centrum Legislacji, niezwłocznie rozpoczęliśmy analizę dokumentu wraz z ekspertami. Niestety w opublikowanym projekcie dopatrzyliśmy się zmian, których nie możemy uznać za korzystne dla pacjentów w zakresie wyrobów stomijnych.  […]

1sierpień 2022

Interpretacja NFZ w odniesieniu do wymaganego stażu w przypadku certyfikatu kwalifikacji rynkowej: “Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”

Izba POLMED otrzymała od Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedź na pismo, w którym zwróciliśmy się z prośbą o poparcie stanowiska w zakresie interpretacji okresu wymaganego stażu dla osób posiadających ważny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji rynkowej “Zaopatrywanie [...]

Wczytaj więcej postów