Kodeks Etyki do pobrania
Jako największa organizacja skupiająca producentów i dystrybutorów działających na polskim rynku wyrobów medycznych dążymy do stworzenia przyjaznego i  transparentnego środowiska biznesowego.

Damy o to, aby wszelkie relacje pomiędzy podmiotami działającymi na rynku ochrony zdrowia w obszarze wyrobów medycznych odbywały się w sposób etyczny, z poszanowaniem obowiązującego prawa.

W grudniu 2017 r. Zarząd OIGWM POLMED przyjął nowy Kodeks Etycznych Praktyk Biznesowych stanowiący implementację do polskich realiów regulacji MedTech Europe Code of Ethical Business Practice.

Nowy Kodeks wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i od tego dnia zastąpi dotychczas obowiązujący Kodeks Etyki w Biznesie (Kodeks Dobrych Praktyk rynku wyrobów medycznych).

Wszystkie firmy zrzeszone w OIGWM POLMED zobowiązane są do przestrzegania Kodeksu Etycznych Praktyk Biznesowych.

Wdrożenie Kodeksu jest realizacją zobowiązań Izby POLMED wynikających z członkostwa w organizacji MedTech Europe (dawniej EUCOMED). Przyjęcie zasad analogicznych do tych określonych w ramach Kodeksu Etyki MedTech Europe przez wszystkie zrzeszone organizacje krajowe ma na celu zapewnienie jednolitego standardu i przejrzystości interakcji Firm medycznych z pracownikami i organizacjami ochrony zdrowia.

Treść Kodeksu odpowiada treści Kodeksu MedTech Europe (jest w dużej mierze jego tłumaczeniem) – w dalszej kolejności przygotowane zostaną polskie wytyczne, pytania i odpowiedzi do nowego Kodeksu, precyzujące zagadnienia specyficzne dla rynku polskiego.

Zadaniem kodeksu nie jest zastąpienie obowiązującego prawa, ale wskazanie dozwolonych prawnie relacji ze środowiskiem ochrony zdrowia, promowanie etycznych postaw i zachowań. Kodeks etyki w biznesie to kodeks dobrych praktyk.

Kodeks określa m.in. zasady organizacji spotkań szkoleniowych, wydarzeń naukowych, pozyskiwania usług od przedstawicieli ochrony zdrowia, definiuje zasady dozwolonej gościnności. Przewiduje też pewne sankcje wobec członków Izby za działania niezgodne z jego zapisami.

Mamy nadzieję, że Kodeks Etycznych Praktyk Biznesowych okaże się drogowskazem w kontaktach przedstawicieli rynku wyrobów medycznych z przedstawicielami placówek ochrony zdrowia.

Od wielu lat prowadzimy projekt MedKompas, którego celem jest promowanie etycznych relacji pomiędzy przedstawicielami branży wyrobów medycznych, a przedstawicielami systemu ochrony zdrowia. Czytaj więcej >>

Kodeks Etyki do pobrania