Jesteśmy największą i najbardziej reprezentatywną organizacją, skupiającą producentów i dystrybutorów działających na polskim rynku wyrobów medycznych.

 • Informujemy i doradzamy
 • Organizujemy szkolenia
 • Inicjujemy tworzenie i nowelizacje przepisów prawa
 • Integrujemy firmy, tworzymy silne, solidne środowisko
 • Kształtujemy i upowszechniamy zasady etyki w działalności gospodarczej
 • Organizujemy kampanie i konferencje, których celem jest nagłośnienie istotnych dla branży tematów

Do naszych priorytetów należy szeroko rozumiane reprezentowanie i wspieranie firm działających w branży wyrobów medycznych. Izba oferuje swoim członkom wsparcie w zagadnieniach dotyczących działania rynku wyrobów medycznych, celowości i treści rozwiązań itp.

Biorąc czynny udział w konsultacjach społecznych, a także inicjując tworzenie i nowelizację aktów prawnych, dążymy do stworzenia optymalnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na rynku wyrobów medycznych.

Jednoczymy firmy w staraniach zmierzających do stworzenia przyjaznego i  transparentnego środowiska biznesowego.

Nasze codzienne działania skierowane są również na promowanie nowych technologii i innowacyjności w ochronie zdrowia oraz propagowanie łatwiejszego i szerszego dostępu do nowoczesnych metod leczenia dla pacjentów.

Od 2011 r. realizujemy projekt MedKompas Poland, którego celem jest promowanie zasad etycznej współpracy pomiędzy przedstawicielami rynku wyrobów medycznych a przedstawicielami ochrony zdrowia. W ramach projektu prowadzone są warsztaty „Prawne i etyczne aspekty współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia z przedstawicielami przemysłu medycznego” oraz kampania promująca etyczne relacje w ochronie zdrowia. Stworzony został również uniwersalny zestaw dokumentów dla placówek ochrony zdrowia stanowiący podstawę do wprowadzenia systemu compliance. W ramach projektu przeprowadzone zostanie pilotażowe wdrożenie takiego systemu w trzech wybranych szpitalach.

Izba realizuje swoje zadania między innymi prowadząc działalność wewnątrzorganizacyjną w ramach powoływanych sekcji branżowych, komisji tematycznych i grup roboczych.

Obecnie w izbie działają

Sekcje

 • ds. Rehabilitacji i Ortopedii
 • ds. Opatrunków Specjalistycznych

Komisje

 • ds. Etyki
 • ds. Innowacji
 • ds. Serwisu Wyrobów Medycznych
 • ds. Zamówień Publicznych
 • ds. VAT
 • ds. Technologii Medycznych Chorób Układu Krążenia

W razie potrzeby powoływane są grupy robocze, które zajmują się rozwiązaniem konkretnego problemu, czy też realizacją konkretnego projektu.

Gorąco zachęcamy do członkostwa w Izbie i angażowania się w prace sekcji, komisji i grup roboczych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy  [email protected] lub telefoniczny +48 22 853 49 92.