Minister Zdrowia obwieszczeniem z dn. 19.12.2018 r. włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nową kwalifikację rynkową Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”.

Kwalifikacja ta powstała z wyłącznej inicjatywy Izby POLMED.

Potwierdzeniem nadania kwalifikacji jest certyfikat, który wydaje się po przejściu przez kandydata procesu walidacji przeprowadzanej zgodnie z zasadami opisanymi w   Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Decyzją Ministra Zdrowia  z grudnia 2019 r. Izba POLMED uzyskała uprawnienia do przeprowadzania walidacji, a tym samym certyfikowania przedmiotowej kwalifikacji i obecnie jest jedynym podmiotem (Instytucją Certyfikującą) z ww. uprawnieniami.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem certyfikacji w ramach tej kwalifikacji, bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety – to nie jest formularz zgłoszenia udziału w walidacji lub szkoleniu.

System nie wysyła potwierdzeń przesłania ankiety.

Przed uruchomieniem zapisów na walidację / szkolenia, na podane w ankiecie adresy poczty elektronicznej osób, które wyraziły zgodę na kontakt, zostaną przesłane informacje o szczegółach uruchomienia zapisów.

UWAGA: Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ zarówno w przypadku środków pomocniczych jak i przedmiotów ortopedycznych produkowanych seryjnie w odniesieniu do certyfikatu przedmiotowej kwalifikacji rynkowej, utrzymany został wymóg stażu (odpowiednio rocznego i dwuletniego).

Wypełnij formularz

Proces walidacji składa się z dwóch części:

  1. teoretycznej
   • jest sprawdzana za pomocą testu teoretycznego i wywiadu swobodnego,
   • obejmującej wszystkie zestawy efektów uczenia,
  2. praktycznej
   •  jest sprawdzana za pomocą obserwacji w warunkach symulowanych lub rzeczywistych; obserwacja w warunkach symulowanych lub rzeczywistych każdorazowo jest połączona z rozmową z komisją, mającą charakter uzupełniający; obserwacja w warunkach symulowanych lub rzeczywistych musi być przeprowadzona z użyciem dokumentacji oraz materiałów dostarczonych przez komisję.
   • obejmuje dwa zestawy efektów uczenia:
    • Zestaw 03. Realizowanie procesu sprzedaży wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego;
    • Zestaw 04. Realizowanie zlecenia i przygotowywanie dokumentacji towarzyszącej

Część teoretyczna i praktyczna oceniane są niezależnie, co oznacza, że pozytywny wynik z części teoretycznej nie jest warunkiem podejścia do części praktycznej.

W przypadku negatywnego wyniku tylko z jednej części tj. części teoretycznej lub praktycznej, osoba walidowana może podejść ponownie, jednorazowo, do części teoretycznej lub części praktycznej w terminie wyznaczonym przez Izbę POLMED.

Izba POLMED przygotowuje się do rozpoczęcia prowadzenia procesu walidacji przedmiotowej kwalifikacji, jak również do organizacji kursów szkoleniowych dla osób, które chciałyby przystąpić do walidacji, która w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Szkolenia będą obejmowały pełny zakres efektów uczenia wymaganych zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Aktualizacja z dn. 2.07.21

Informujemy, że w dn. 23.06.21 na stronie NFZ – LINK opublikowane zostało Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Niestety, zarówno w przypadku środków pomocniczych, jak i przedmiotów ortopedycznych produkowanych seryjnie w odniesieniu do certyfikatu ww. kwalifikacji rynkowej utrzymany został wymóg stażu (odpowiednio rocznego i dwuletniego).

Zarządzenie weszło w życie 1 lipca 2021.

Informacje archiwalne:

 • Maj 2021

Informujemy, że bezpośrednio w wyniku działań Izby na stronie NFZ – LINK opublikowany został w dn. 24.05.21 projekt zarządzenia umożliwiający osobom posiadającym certyfikat kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” realizację świadczeń w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. Proponowana w projekcie zmiana jest wynikiem intensywnych działań Izby obejmujących wielokrotne rozmowy i spotkania z przedstawicielami NFZ oraz MZ, jak również kontakty i rozmowy z konsultantami krajowymi.

Niestety, zarówno w przypadku środków pomocniczych, jak i przedmiotów ortopedycznych produkowanych seryjnie w odniesieniu do certyfikatu ww. kwalifikacji rynkowej utrzymany został wymóg stażu (odpowiednio rocznego i dwuletniego). Będziemy podejmować dalsze działania zmierzające do wprowadzenia zmiany w tym zakresie i zniesienia tego wymogu.

 • Marzec 2021

W styczniu 2021 opublikowany został projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zgodnie z projektem Zarządzenia (zał. 7 do Zarządzenia Prezesa NFZ), katalog osób uprawnionych do realizacji świadczeń w zakresie:

 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie,
 • Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie,

został poszerzony o „osoby posiadające ważny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji “zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” określonej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 29.12.2018 r. poz.1269).

26 marca 2021 opublikowane zostało Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 52/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Niestety, w opublikowanym Zarządzeniu pojawiły się zmiany w treści załącznika nr 7 (opublikowanego wraz z Zarządzeniem w dn. 26.03.21) w stosunku do treści projektu tego załącznika (opublikowanego w raz z projektem Zarządzenia w dn. 27.01.21).

Zmiana dotyczy usunięcia z załącznika 7 (w stosunku do treści jego projektuosób posiadających ważny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji “zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” określonej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 29.12.2018 r. poz.1269) z katalogu osób uprawnionych do realizacji świadczeń w zakresie zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie.

Obecnie podejmujemy starania, aby powrócić do treści załącznika w kształcę jego projektowanej treści.

Kiedy będzie można zapisać się na walidację?

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji o planowanym uruchomieniu procesu walidacji w zakresie kwalifikacji „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjni”, informujemy, że przewidywane uruchomienie procesu walidacji nastąpi w pierwszym kwartale 2022 roku.

Zmiana terminu związana jest z pracami nad przeprowadzaniem części procesu walidacji zdalnie, na co wymagane jest uzyskanie zgody Ministra Zdrowia.

Kto może ubiegać się o certyfikację w zakresie tej kwalifikacji?

O certyfikację może ubiegać się każda osoba spełniająca poniższe wymagania:

 • Wykształcenie co najmniej średnie (bez konieczności posiadania świadectwa dojrzałości).
 • Ukończone 18 lat.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.

Jakie uprawnienia nadaje ważny certyfikat potwierdzający nabycie tej kwalifikacji?

Szczegółowy zakres uprawnień zawierają „Warunki realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w tym zakres wykonywanych czynności i wymagane kwalifikacje osób realizujących te świadczenia” zawarte w Zarządzeniu Nr 110/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23.06.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Jakie dokumenty są wymagane przed przystąpieniem do walidacji?

Przed przystąpieniem do walidacji wymagane jest przedstawienie świadectwa ukończenia przynajmniej szkoły średniej.

Ile kosztuje walidacja?

Szacowany koszt walidacji to PLN 1600 płatne przed rozpoczęciem walidacji.