Aktualizacja z dn. 27.03.2023

Aktualizacja z dn. 21.03.2023

Szanowni Państwo!

Aktualizacja z dn. 10.01.2023

Szanowni Państwo!

Aktualizacja z dn. 29.11.22

Szanowni Państwo!

Aktualizacja z dn. 29.11.22

 

Aktualizacja z dn. 5.10.22

Aktualizacja z dn. 6.09.22

Izba POLMED otrzymała kolejną odpowiedź na przesłane do NFZ pismo dot. obowiązku stażu dla osób posiadających ważny certyfikat kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”.

NFZ dopuszcza staż zdobyty również na podstawie innej formy zatrudnienia niż umowa o pracę, pod warunkiem właściwego udokumentowania.

Izba POLMED będzie kontynuować działania zmierzające do ograniczenia tego wymogu.

Aby odczytać pełną treść odpowiedzi NFZ, kliknij w powyższy banner lub TUTAJ

Aktualizacja z dn. 1.08.22

Zgodnie z otrzymaną interpretacją Centrali NFZ cyt. „W przepisach, nie zawarto zastrzeżenia, że staż ten powinien być liczony po otrzymaniu certyfikatu. Niemniej jednak, z uwagi na użyte określenie „staż pracy”, nie wszystkie osoby posiadające certyfikat oraz wykonujące czynności związane z zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne albo środki pomocnicze będą mogły zostać zakwalifikowane do osób uprawnionych do udzielania świadczeń zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne. Wymagany postanowieniami lp. 1 i 3 załącznika nr 7 do zarządzenia warunek posiadania odpowiedniego stażu pracy spełnią bowiem tylko osoby, które staż ten nabyły w ramach stosunku pracy. Jakkolwiek brak jest ustawowej definicji stażu pracy, to przyjmuje się, że staż pracy jest to łączna długość wszystkich poprzednich okresów zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

A więc staż pracy odnosi się wyłącznie osób świadczących pracę w ramach stosunku pracy, tj. na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru bądź spółdzielczej umowy o pracę, bez względu na tryb rozwiązania stosunku pracy czy na wielkość etatu. Do stażu pracy nie zalicza się natomiast zatrudniania na innej podstawie niż stosunek pracy, np. na umowę -zlecenie czy o dzieło. Do stażu pracy nie można zaliczyć również okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto, uzyskanie odpowiedniego stażu pracy w ściśle określonym zakresie powinno zostać potwierdzone poprzez zawarty w umowie o pracę zakres obowiązków pracownika, zgodny z wymaganym merytorycznym obszarem stażu pracy.

Aby odczytać pełną treść odpowiedzi NFZ, kliknij w powyższy banner lub TUTAJ

 

Aktualizacja z dn. 11.05.22

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z problemami technicznymi zapisy na kurs szkoleniowy – przygotowujący do uzyskania kwalifikacji rynkowej zostanie uruchomiony jutro tj. 12.05.2022 po godzinie 15. Za wszelkie trudności serdecznie przepraszamy

 

Aktualizacja z dn. 2.07.21

Informujemy, że w dn. 23.06.21 na stronie NFZ – LINK opublikowane zostało Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Niestety, zarówno w przypadku środków pomocniczych, jak i przedmiotów ortopedycznych produkowanych seryjnie w odniesieniu do certyfikatu ww. kwalifikacji rynkowej utrzymany został wymóg stażu (odpowiednio rocznego i dwuletniego).

Zarządzenie weszło w życie 1 lipca 2021.

Informacje archiwalne:

 • Maj 2021

Informujemy, że bezpośrednio w wyniku działań Izby na stronie NFZ – LINK opublikowany został w dn. 24.05.21 projekt zarządzenia umożliwiający osobom posiadającym certyfikat kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” realizację świadczeń w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. Proponowana w projekcie zmiana jest wynikiem intensywnych działań Izby obejmujących wielokrotne rozmowy i spotkania z przedstawicielami NFZ oraz MZ, jak również kontakty i rozmowy z konsultantami krajowymi.

Niestety, zarówno w przypadku środków pomocniczych, jak i przedmiotów ortopedycznych produkowanych seryjnie w odniesieniu do certyfikatu ww. kwalifikacji rynkowej utrzymany został wymóg stażu (odpowiednio rocznego i dwuletniego). Będziemy podejmować dalsze działania zmierzające do wprowadzenia zmiany w tym zakresie i zniesienia tego wymogu.

 • Marzec 2021

W styczniu 2021 opublikowany został projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zgodnie z projektem Zarządzenia (zał. 7 do Zarządzenia Prezesa NFZ), katalog osób uprawnionych do realizacji świadczeń w zakresie:

 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie,
 • Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie,

został poszerzony o „osoby posiadające ważny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji “zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” określonej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 29.12.2018 r. poz.1269).

26 marca 2021 opublikowane zostało Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 52/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Niestety, w opublikowanym Zarządzeniu pojawiły się zmiany w treści załącznika nr 7 (opublikowanego wraz z Zarządzeniem w dn. 26.03.21) w stosunku do treści projektu tego załącznika (opublikowanego w raz z projektem Zarządzenia w dn. 27.01.21).

Zmiana dotyczy usunięcia z załącznika 7 (w stosunku do treści jego projektuosób posiadających ważny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji “zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” określonej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 29.12.2018 r. poz.1269) z katalogu osób uprawnionych do realizacji świadczeń w zakresie zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie.

Obecnie podejmujemy starania, aby powrócić do treści załącznika w kształcę jego projektowanej treści.

Czym są kwalifikacje rynkowe – Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”.

Kwalifikacje rynkowe to kwalifikacje, które można zdobyć bez konieczności nauki w szkole lub na uczelni. Często osoby na rynku pracy poosiadają kompetencje, których nie mogą potwierdzić żadnymi dokumentem przed obecnym lub potencjalnym pracodawcą. Dzięki kwalifikacjom rynkowym włączonym do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) można uzyskać certyfikat potwierdzający posiadanie takiej wiedzy, umiejętności czy kompetencji społecznych.

Dowiedz się więcej czym są kwalifikacje rynkowe na stronie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji pod TYM LINKIEM

Minister Zdrowia obwieszczeniem z dn. 19.12.2018 r. włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nową kwalifikację rynkową Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”.

Kwalifikacja ta powstała z wyłącznej inicjatywy Izby POLMED.

UWAGA:

Obecnie, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezesa NFZ, osoby posiadające ważny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji “zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” są upoważnione do realizacji świadczeń w zakresie:

 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie,
 • Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie
  w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie,

Zarówno w przypadku środków pomocniczych jak i przedmiotów ortopedycznych produkowanych seryjnie w odniesieniu do certyfikatu przedmiotowej kwalifikacji rynkowej, utrzymany został wymóg stażu (odpowiednio rocznego i dwuletniego).

 

Izba POLMED otrzymała kolejną odpowiedź na przesłane do NFZ pismo dot. obowiązku stażu dla osób posiadających ważny certyfikat kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”.

NFZ dopuszcza staż zdobyty również na podstawie innej formy zatrudnienia niż umowa o pracę, pod warunkiem właściwego udokumentowania.

Izba POLMED będzie kontynuować działania zmierzające do ograniczenia tego wymogu.

Aby odczytać pełną treść odpowiedzi NFZ, kliknij w powyższy banner lub TUTAJ

Zgodnie z otrzymaną interpretacją Centrali NFZ cyt. „W przepisach, nie zawarto zastrzeżenia, że staż ten powinien być liczony po otrzymaniu certyfikatu. Niemniej jednak, z uwagi na użyte określenie „staż pracy”, nie wszystkie osoby posiadające certyfikat oraz wykonujące czynności związane z zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne albo środki pomocnicze będą mogły zostać zakwalifikowane do osób uprawnionych do udzielania świadczeń zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne. Wymagany postanowieniami lp. 1 i 3 załącznika nr 7 do zarządzenia warunek posiadania odpowiedniego stażu pracy spełnią bowiem tylko osoby, które staż ten nabyły w ramach stosunku pracy. Jakkolwiek brak jest ustawowej definicji stażu pracy, to przyjmuje się, że staż pracy jest to łączna długość wszystkich poprzednich okresów zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

A więc staż pracy odnosi się wyłącznie osób świadczących pracę w ramach stosunku pracy, tj. na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru bądź spółdzielczej umowy o pracę, bez względu na tryb rozwiązania stosunku pracy czy na wielkość etatu. Do stażu pracy nie zalicza się natomiast zatrudniania na innej podstawie niż stosunek pracy, np. na umowę -zlecenie czy o dzieło. Do stażu pracy nie można zaliczyć również okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto, uzyskanie odpowiedniego stażu pracy w ściśle określonym zakresie powinno zostać potwierdzone poprzez zawarty w umowie o pracę zakres obowiązków pracownika, zgodny z wymaganym merytorycznym obszarem stażu pracy.

Aby odczytać pełną treść odpowiedzi NFZ kliknij w powyższy banner lub TUTAJ

Wypełnij formularz

 

Zapisy na walidację

Informacje organizacyjne wysyłane są na tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia

Wpłat prosimy dokonywać na numer konta: 94 1240 6218 1111 0000 4623 8739, w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz termin wybranej walidacji.

Walidacja jest procesem, podczas którego kandydat pokazuje ekspertom, że posiada efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji. Nie ma znaczenia, jak te efekty uczenia się zostały zdobyte przez kandydata (samokształcenie, praktyka w branży, kurs, studia etc).

Zachęcamy do zapoznania się z efektami uczenia się wymaganymi dla kwalifikacji, opisanymi POD TYM LINKIEM

UWAGA!  Przed zapisaniem się na walidację zachęcamy do zapoznania się z opisem kwalifikacji, w celu samo oceny posiadanej wiedzy i upewnienia się, że posiadają Państwo odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, aby w ramach walidacji potwierdzić wszystkie efekty uczenia się.

Opis charakterystyki kwalifikacji, efekty uczenia się, warunki niezbędne do uzyskania kwalifikacji zostały opisane POD TYM LINKIEM

Jeśli uznają Państwo, że posiadana przez Państwa wiedza nie pokrywa wszystkich efektów uczenia się sprawdzanych w trakcie procesu walidacji, zachęcamy do dalszego samokształcenia.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z książką „Wyroby medyczne. Zaopatrzenie indywidualne.” Po redakcją naukową: Krzysztof Gieremek, Szymon Janicki, Bogumił Przeździak, Marek Woźniewski

Sprawdzane w trakcie walidacji efekty uczenia się mogą Państwo zdobyć w dowolny sposób: poprzez samokształcenie w domu, praktykę w pracy, przez Internet, czy też w ramach kursów, kształcenia w szkołach lub na studiach.

Izba POLMED prowadzi kursy szkoleniowe obejmujące pełny zakres efektów uczenia wymaganych dla przedmiotowej kwalifikacji i znajdujących się w opisie kwalifikacji zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat kursu szkoleniowego znajdującą się na stronie www.polmed.org.pl/kwalifikacja-rynkowa/  w zakładce Szkolenia.

Zapisy na kursy szkoleniowe odbywać się będą poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy rejestracyjnego online, które zostaną udostępnione na stronie www.polmed.org.pl/kwalifikacja-rynkowa/  w zakładce Walidacja Szkolenia.

Potwierdzeniem nadania kwalifikacji jest certyfikat, który wydaje się po przejściu przez kandydata procesu walidacji przeprowadzanej zgodnie z zasadami opisanymi w   Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Decyzją Ministra Zdrowia  z grudnia 2019 r. Izba POLMED uzyskała uprawnienia do przeprowadzania walidacji, a tym samym certyfikowania przedmiotowej kwalifikacji i obecnie jest jedynym podmiotem (Instytucją Certyfikującą) z ww. uprawnieniami.

 

 

Przebieg procesu walidacji

Proces walidacji składa się z dwóch części:

 1. Teoretycznej – obejmującej wszystkie zestawy efektów uczenia, sprawdzanej za pomocą:
 • testu teoretycznego
 • i wywiadu swobodnego,
 1. praktycznej – obejmującej dwa zestawy efektów uczenia:
    • Zestaw 03. Realizowanie procesu sprzedaży wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego;
    • Zestaw 04. Realizowanie zlecenia i przygotowywanie dokumentacji towarzyszącej
    • sprawdzanej za pomocą obserwacji w warunkach symulowanych lub rzeczywistych; obserwacja w warunkach symulowanych lub rzeczywistych każdorazowo jest połączona z rozmową z komisją, mającą charakter uzupełniający; obserwacja w warunkach symulowanych lub rzeczywistych jest przeprowadzona z użyciem dokumentacji oraz materiałów dostarczonych przez komisję.

Część teoretyczna i praktyczna oceniane są niezależnie, co oznacza, że pozytywny wynik z części teoretycznej nie jest warunkiem podejścia do części praktycznej.

W przypadku negatywnego wyniku tylko jednej z części tj. części teoretycznej lub praktycznej, osoba walidowana, w ramach uprzednio uiszczonej opłaty, może podejść ponownie, jednorazowo, do części teoretycznej lub części praktycznej w terminie wyznaczonym przez Izbę POLMED.

W przypadku negatywnego wyniku dwóch części walidacji lub negatywnego wyniku ponownego podejścia do jednej z części walidacji osoba walidowana może ponownie, w dowolnym terminie, przystąpić do zapisu na wybrany termin kolejnej walidacji.

Informacje organizacyjne wysyłane są do uczestników na tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia.

Wpłat w kwocie 1968 zł, prosimy dokonywać na numer konta: 94 1240 6218 1111 0000 4623 8739, w tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz termin wybranej walidacji.

REGULAMIN WALIDACJI (aktualizacja z dn. 13.12.2022 roku)

 

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki organizacji i prowadzenia procesu walidacji dla kwalifikacji „Zaopatrywanie w sklepach medycznych w wyroby medyczne produkowane seryjnie” („Kwalifikacja”), zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (dalej: „Obwieszczenie”).

1.2. Walidacja prowadzona jest przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED (dalej: „Izba POLMED” lub „IC”), będącą Instytucją Certyfikującą dla Kwalifikacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

1.3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, zastosowanie mają zasady i warunki opisane w ww. Obwieszczeniu Ministra Zdrowia.

1.4. Do walidacji mogą przystępować kandydaci – osoby fizyczne zainteresowane nabyciem Kwalifikacji, spełniające warunki określone w niniejszym Regulaminie w pkt. 3 oraz dokumentach, o których mowa w pkt. 1.3. powyżej (dalej: „Kandydaci”).

1.5. Niniejszy regulamin udostępniany jest przez Izbę POLMED za pośrednictwem strony internetowej polmed.org.pl/kwalifikacja-rynkowa/, a także stacjonarnie, w Biurze Izby POLMED.

1.6. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie – o treści zmian regulaminu osoby zainteresowane zostaną poinformowane poprzez umieszczenie przez Izbę POLMED na stronie internetowej informacji o zmianie regulaminu wraz z opisem zakresu zmian. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

1.7. Izba POLMED podejmuje wyłączne i ostateczne decyzje w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu.

 1. Ogólne zasady walidacji

2.1. Izba POLMED, jako Instytucja Certyfikująca dla Kwalifikacji, organizuje i przeprowadza proces walidacji, polegający na ocenie efektów uczenia się Kandydatów, zgodnie
z warunkami określonymi w Obwieszczeniu.

2.2. Izba POLMED zamieszcza na swojej stronie internetowej lub w innym miejscu informacje szczegółowe dotyczące procesu walidacji, w szczególności szczegółowy opis procesu walidacji, zagadnienia programowe dla walidacji, przykładowe zadania lub spis literatury dot. zagadnień walidacyjnych.

2.3. Każdy z Kandydatów samodzielnie i na własną odpowiedzialność podejmuje decyzję
o przystąpieniu do walidacji i dokonaniu zgłoszenia, w szczególności biorąc pod uwagę informacje i materiały określone w pkt. 2.2. powyżej.

 1. Warunki dla Kandydatów

W celu dokonania skutecznej rejestracji i przystąpienia do walidacji, Kandydat musi spełnić warunki przystąpienia do walidacji określone w Obwieszczeniu, oraz niniejszym Regulaminie, w szczególności:

3.1.1. Musi dokonać skutecznej rejestracji, zgodnie z postanowieniami pkt 4 poniżej,
w szczególności uiścić opłatę walidacyjną oraz złożyć wymagane dokumenty
i oświadczenia;

3.1.2. Być osobą pełnoletnią i mieć ukończone 18 lat;

3.1.3. Posiadać co najmniej średnie wykształcenie (bez konieczności posiadania świadectwa dojrzałości);

3.1.4. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 1. Rejestracja do udziału w walidacji

4.1. Izba POLMED prowadzi proces rejestracji do udziału w walidacji za pośrednictwem strony internetowej www.polmed.org.pl/kwalifikacja-rynkowa. Kandydaci dokonują rejestracji poprzez system internetowy, w szczególności wypełnienie formularza rejestracyjnego
i złożenie niezbędnych oświadczeń.

4.2. Proces rejestracji Izba POLMED prowadzi poprzez Koordynatora procesu walidacji
i certyfikacji, który jest osobą kontaktową dla Kandydatów.

4.3. Izba POLMED będzie wyznaczać terminy walidacji, które będą komunikowane co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem strony internetowej Izby POLMED lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

4.4. Kandydat dokonuje zgłoszenia najpóźniej do daty wskazanej przez Izbę POLMED przed wybranym terminem walidacji. W przypadku niedochowania terminu, Izba POLMED zastrzega możliwość niedopuszczenia Kandydata do walidacji.

4.5. W ramach rejestracji do udziału w walidacji Kandydat:

4.5.1. Wypełnia formularz rejestracyjny, podając swoje dane osobowe niezbędne dla realizacji procesu walidacji, w szczególności: imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, numer telefonu, dane do wystawienia faktury;

4.5.2. Składa zgody na przetwarzanie danych osobowych;

4.5.3. Wybiera odpowiedni termin walidacji z zaproponowanych przez Izbę POLMED;

4.5.4. Oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem walidacji i akceptuje zawarte w nim wszystkie zapisy.

4.5.5. Dokonuje płatności online bądź przelewem tradycyjnym. Koszt udziału w walidacji zostanie udostępniony każdorazowo dla danego terminu w formularzu rejestracyjnym.

4.6. Po rejestracji Kandydat otrzyma potwierdzenie zapisu drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail wraz z wszystkimi niezbędnymi informacjami.

4.7. Dokonanie płatności, w terminie maksymalnie do 14 dni po dokonaniu rejestracji, stanowi jej finalizację i potwierdzenie akceptacji warunków walidacji oraz Regulaminu. Jeśli uczestnik dokonał rejestracji na 5 dni lub mniej, przed planowanym terminem pierwszej części walidacji, opłatę należy uiścić w dniu rejestracji.

4.8. Brak wpłaty w w/w terminie jednoznaczny jest z rezygnacją z udziału i wykreśleniem
z listy uczestników walidacji.

4.9. Przed przystąpieniem do walidacji, Kandydat składa odpowiednie oświadczenia
i dokumentację, potwierdzające spełnienie wymogów przystąpienia do walidacji;

4.10. Izba POLMED zastrzega, że liczba miejsc dostępnych na poszczególne terminy walidacji jest ograniczona. Izba POLMED dołoży starań, aby na bieżąco informować osoby zainteresowane o limicie miejsc. W przypadku jego przekroczenia, Izba POLMED zastrzega możliwość niedopuszczenia Kandydata do walidacji – w takim wypadku uiszczona przez Kandydata opłata podlega zwrotowi.

4.11.  Jeżeli liczba Kandydatów zarejestrowanych na dany termin walidacji nie osiągnie minimum określonego przez Izbę POLMED, Izba POLMED zastrzega sobie możliwość przerejestrowania kandydatów na inny, wybrany przez nich termin lub odwołania terminu
i zwrotu Kandydatom wniesionych opłat.

4.12. Kandydatowi, który dokonał skutecznej rejestracji, a tym samym zawarł z Izbą POLMED umowę na realizację usługi walidacyjnej, przysługuje prawo rezygnacji z usługi bez podania przyczyny w ciągu 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy na przeprowadzenie walidacji (to jest od momentu dokonania rejestracji na walidację), najpóźniej do 5 dni przed wybranym terminem pierwszej części walidacji.

Przykład 1

Kandydat X 1 października zapisuje się na walidację, która ma się odbyć 27 października

Kandydat X może z niej zrezygnować do 15.10.2022r. (14 dni).

Przykład 2

Kandydat Y 1 października zapisuje się na walidację, która ma się odbyć 14 października.

Kandydat Y może z niej zrezygnować do 9 października (ma tylko 8 dni na rezygnację, ponieważ może zrezygnować maksymalnie na 5 dni przed terminem pierwszej części walidacji).

4.13. Poza sytuacją określoną w pkt. 4.13. powyżej, Kandydat nie ma możliwości anulowania rejestracji na walidację po skutecznym dokonaniu rejestracji. W przypadku nieprzystąpienia do walidacji w ustalonym terminie, opłata walidacyjna przepada w całości. Kandydat nie ma również możliwości przeniesienia opłaty walidacyjnej na inny termin walidacji lub zmiany ustalonego terminu walidacji.

4.14. Kandydat może złożyć wniosek o zwrot opłaty walidacyjnej (każdorazowo pomniejszonej o koszty administracyjne Izby POLMED zgodnie z pkt. 4.16), w przypadku, gdy nieprzystąpienie do walidacji w ustalonym terminie nastąpiło wskutek niemożliwych do przewidzenia, losowych sytuacji, w szczególności takich jak istotny problem zdrowotny, uniemożliwiający udział w walidacji. Kandydat zobowiązany jest w takiej sytuacji odpowiednio umotywować swój wniosek, w szczególności załączając odpowiednie dokumenty na potwierdzenie okoliczności. Izba POLMED będzie rozstrzygać każdy taki wniosek indywidualnie i informować Kandydata o sposobie jego rozpatrzenia.

4.15. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4.12. , 4.13. oraz 4.15. powyżej, opłata walidacyjna będzie zwracana Kandydatowi na rachunek bankowy, z którego została pierwotnie uiszczona. Izba POLMED może na wniosek Kandydata podjąć decyzję o innym sposobie zwrotu opłaty.

4.16. W przypadku rezygnacji Izba POLMED pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 150 zł brutto, która stanowi koszt związany z procedurą zwrotu środków i wystawienia niezbędnej dokumentacji księgowej.

 1. Przebieg walidacji

5.1. Walidacja polega na weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z postanowieniami Obwieszczenia, w szczególności w ramach metod weryfikacji efektów uczenia się takich jak: test teoretyczny, obserwacja w warunkach symulowanych lub rzeczywistych, wywiad
i rozmowa z komisją.

5.2. Walidacja składa się z części teoretycznej i praktycznej. Części te oceniane są niezależnie – pozytywny wynik z części teoretycznej nie jest warunkiem podejścia do części praktycznej.

5.3. Część teoretyczna walidacji obejmuje test teoretyczny online (może być przeprowadzony również w formie stacjonarnej), złożony z pytań zamkniętych. Test będzie dostępny jednorazowo (raz uruchomiony nie będzie mógł być uruchomiony ponownie),
a kandydat będzie miał określony czas na odpowiedź na pytania testowe. Dodatkowo w części teoretycznej będzie przeprowadzany wywiad obejmujący, podobnie jak test teoretyczny, wszystkie zestawy efektów uczenia się. Wywiad będzie przeprowadzany
w terminie realizacji części praktycznej walidacji.

5.4. Część praktyczna obejmuje obserwację w warunkach symulowanych lub rzeczywistych połączoną z rozmową z komisją walidacyjną.

5.5. Kandydaci podchodzą do części praktycznej indywidualnie. Składa się na nią rozmowa z komisją, połączona z symulacją rozmowy z klientem oraz zadania polegające na sprawdzaniu oznakowania wyrobów medycznych oraz wypełnieniu dokumentacji dla NFZ. Zadania związane z przygotowaniem dokumentacji mogą być wykonywane przy stanowisku z komputerem. Podczas symulacji obecna jest komisja, składająca się minimum z trzech asesorów (spełniających wszystkie pięć podanych w opisie kompetencji dla asesorów), przy czym co najmniej dwóch z nich bierze udział w rozmowie połączonej
z symulacją rozmowy z pacjentem (jeden z asesorów może odgrywać rolę pacjenta – odpowiednio wcześniej przygotowaną), a jeden asesor towarzyszy kandydatowi przy części związanej z symulacją przygotowania dokumentów rozliczeniowych – dostarcza odpowiednie materiały do pracy, a także ocenia przygotowaną dokumentację. Szczegółowe postanowienia w zakresie sposobu prowadzenia walidacji zawiera Obwieszczenie.

5.6. Walidację przeprowadza Komisja Walidacyjna Izby POLMED, w składzie określonym
w Obwieszczeniu. Komisja Walidacyjna podejmuje wszelkie niezbędne decyzje
i zarządzenia dotyczące prowadzenia walidacji. Podczas walidacji, Kandydaci zobowiązani są podporządkować się poleceniom członków Komisji Walidacyjnej.

5.7. Kandydaci zobowiązani są przystąpić do walidacji w wyznaczonym terminie, punktualnie (spóźnieni Kandydaci nie zostaną dopuszczeni do walidacji). Komisja Walidacyjna ma prawo do weryfikacji tożsamości Kandydata, w szczególności w oparciu
o ważny dokument tożsamości.

5.8. Zadania walidacyjne i materiały niezbędne do przeprowadzenia walidacji są zabezpieczone przez Komisję Walidacyjną w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby nieuprawnione. Ujawnienie treści zadań następuje w sali egzaminacyjnej bezpośrednio przed rozpoczęciem walidacji. Zabronione jest wynoszenie
i jakiekolwiek kopiowanie zadań i dokumentów walidacyjnych przez Kandydatów.

5.9. Podczas walidacji zabronione jest posiadanie i korzystanie przez Kandydatów
z jakichkolwiek materiałów i pomocy innych niż materiały przekazane przez Komisję Walidacyjną. Kandydaci nie mogą posiadać ani korzystać z jakichkolwiek urządzeń służących do kopiowania, przekazywania i odbioru informacji, w szczególności telefonów komórkowych. Kandydat jest zobowiązany podczas walidacji do samodzielnej pracy – zakazane jest w szczególności jakiekolwiek kontaktowanie się z innymi osobami, a także korzystanie z pomocy naukowych i dydaktycznych.

5.10. W przypadku naruszenia warunków walidacji lub niezastosowania się do polecenia Komisji Walidacyjnej przez Kandydata, Komisja Walidacyjna zdecyduje o dyskwalifikacji Kandydata, co jest równoznaczne z negatywną oceną efektów uczenia się i brakiem możliwości uzyskania przez Kandydata certyfikatu. Decyzja o dyskwalifikacji jest ostateczna i zostaje ujawniona w protokole walidacyjnym, prowadzonym przez Komisję Walidacyjną. Opłata za udział w walidacji nie podlega w takiej sytuacji zwrotowi.

 1. Ocena walidacji

6.1 Weryfikacja efektów uczenia się kończy się pozytywną decyzją walidacyjną w przypadku potwierdzenia przez uczestnika walidacji posiadania wszystkich efektów uczenia się, tj. „zaliczenia” części teoretycznej i części praktycznej. W przypadku pozytywnego wyniku z każdej z części komisja ustala pozytywną decyzję walidacyjną, co pozwala na wydanie certyfikatu nadającego kwalifikację.

 1. 2. Wynik części teoretycznej walidacji generowany jest przez system, a uczestnik walidacji otrzymuje wynik za pośrednictwem wiadomości e-mail, wraz z wynikiem części praktycznej, po uczestnictwie w pełnym procesie weryfikacji efektów uczenia się.

6.3. Asesorzy, którzy oceniali kandydata podczas pierwszych dwóch zadań, po ich zakończeniu uzgadniają ocenę sprawdzanych kryteriów weryfikacji. Po zakończeniu pierwszych dwóch zadań kandydat przechodzi do zadania trzeciego, które ocenia trzeci asesor. Jeśli komisja będzie składała się z większej liczby niż trzech asesorów w danym procesie, należy wszystkich zaangażować w ocenę poszczególnych zadań. Po zakończeniu całej części praktycznej, cała komisja walidacyjna ustala wynik tej części. Wynik zostaje wpisany do protokołu oceny z części praktycznej, wypełnianego po zakończeniu części praktycznej weryfikacji dla danego uczestnika walidacji. Protokół podpisywany jest przez wszystkich członków komisji.

6.4. Pozytywna decyzja walidacyjna podejmowana jest w sytuacji, gdy uczestnik walidacji uzyskał pozytywny wynik z części teoretycznej i praktycznej weryfikacji efektów uczenia się. Koordynator walidacji, opierając się na wygenerowanym wyniku części teoretycznej oraz ustalonym przez komisję walidacyjną wyniku części praktycznej wypełnia protokół z decyzją walidacyjną.

6.5. W przypadku negatywnego wyniku części tylko teoretycznej lub tylko praktycznej osoba walidowana może jednokrotnie podejść do poprawienia części, z której otrzymał wynik negatywny, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Certyfikującą, w ramach uiszczonej uprzednio opłaty.

6.6. W przypadku negatywnego wyniku z poprawy jednej z części, uczestnik walidacji podchodzi do całości weryfikacji od początku, rozpoczynając proces od ponownej rejestracji na wybrany kolejny termin.

6.7. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z obydwu części, uczestnikowi nie przysługuje prawo do poprawy egzaminu. W przypadku chęci powtórnego podejścia do egzaminu uczestnik powinien ponownie zarejestrować się na egzamin zgodnie
z procedurą opisaną w pkt. 4 regulaminu.

6.8. Wyniki części teoretycznej, jak i praktycznej, zachowują ważność przez okres 3 lat.

 1. Certyfikaty

7.1. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku walidacji i potwierdzenia wszystkich wymaganych efektów uczenia się, Kandydat otrzymuje certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji rynkowej.

7.2. Certyfikat zachowuje ważność przez okres 5 lat od daty jego wystawienia

7.3. Certyfikaty wydawane są w języku polskim i przesyłane Kandydatom drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

7.4. Izba POLMED przewiduje możliwość wystawienia duplikatu certyfikatu.

7.5. Kandydat może złożyć wniosek o przedłużenie okresu ważności certyfikatu, jeżeli wykaże, że w okresie 3 lat poprzedzających utratę ważności certyfikatu wykonywał co najmniej przez rok zadania z zakresu zaopatrywania pacjentów w wyroby medyczne produkowane seryjnie w sklepie medycznym. W tym celu, Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia od pracodawcy jednoznacznie wskazującego na wykonywanie zadań
w zakresie zaopatrywania pacjentów w wyroby medyczne produkowane seryjnie (do zaopatrzenia indywidualnego), w sklepie, a mieszczące się w grupie wyrobów wskazanych w opisie kwalifikacji. Za przedłużenie okresu ważności certyfikatu Izba POLMED pobiera opłatę zgodnie z Cennikiem.

 1. Odwołania

8.1. Wszelkie uwagi dotyczące przebiegu walidacji należy kierować do Komisji Walidacyjnej natychmiast po zakończeniu walidacji

8.2. Izba POLMED przekazuje Kandydatowi uzasadnienie negatywnego wyniku walidacji na jego pisemny wniosek, złożony w terminie do 7 dni od daty otrzymania wyników walidacji. Nie przewiduje się uzasadniania wyników pozytywnych.

8.3. W przypadku zastrzeżeń co do wyniku walidacji, Kandydat ma prawo złożyć do Izby POLMED pisemne odwołanie od wyniku w terminie do 7 dni od daty uzyskania uzasadnienia negatywnego wyniku walidacji. W odwołaniu Kandydat jest zobowiązany wskazać przyczynę oraz uzasadnienie odwołania.

8.4. Odwołania rozpatruje dwuosobowa Komisja odwoławcza, w terminie 14 dni od otrzymania odwołania.

8.5. Decyzję Komisji odwoławczej przekazuje się Kandydatowi. Decyzja Komisji odwoławczej jest ostateczna.

 1. Odpowiedzialność

Izba POLMED dokłada wszelkich starań, aby zapewnić płynność i jak najwyższą jakość usług walidacyjnych jako Instytucja Certyfikująca dla Kwalifikacji. Izba POLMED nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w usługach, spowodowane czynnikami niezależnymi od Izby POLMED. W każdym przypadku, odpowiedzialność Izby POLMED z tytułu świadczenia usług walidacyjnych ogranicza się do umożliwienia Kandydatowi przystąpienia do walidacji w innym terminie lub jeżeli to niemożliwe, zwrotu kosztów rejestracji.

Pozaregulaminowe informacje

Należy pamiętać, że zdobyty Certyfikat będzie honorowany przez NFZ tylko w przypadku, kiedy kandydat posiada:

 • co najmniej roczny staż pracy w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze – w przypadku realizacji zleceń na produkowanie seryjnie środki pomocnicze;
 • co najmniej dwuletni staż w zakresie zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne – w przypadku realizacji zleceń na  przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie.

Staż może zostać zdobyty zarówno przed jak i po uzyskaniu Certyfikatu na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie innej formy zatrudnienia, pod warunkiem właściwego udokumentowania odbytego stażu.

Zapisy na kurs

Informacje organizacyjne, materiały szkoleniowe oraz zapisy filmów wysyłane są na tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia.

Izba POLMED prowadzi kursy szkoleniowe obejmujące pełny zakres efektów uczenia wymaganych dla przedmiotowej kwalifikacji i znajdujących się w opisie kwalifikacji zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zapisu na kurs szkoleniowy można dokonać poprzez wypełnienie powyższego formularza rejestracyjnego online.

Całkowity koszt udziału w kursie szkoleniowym 1845 ( w tym 23% VAT).

Kurs szkoleniowy realizowany jest w formie zdalnej. Program obejmuje dwa weekendy w godzinach 10:00-15:00. Łączny czas trwania kursu to 20 h. Kursy szkoleniowe trwają 5h dziennie, rozpoczynają się o godzinie 10 i kończą o godzinie 15.  ​​W razie problemów technicznych, zostaną Państwo poinformowani o zaistniałych zmianach. Linki do spotkań szkoleniowych wysyłane są na dzień przed rozpoczęciem szkoleń.

Informacje organizacyjne, materiały szkoleniowe oraz zapisy filmów wysyłane są na tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia.

Płatności za kurs można dokonać online (podczas zapisu), lub przelewem tradycyjnym:

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, nazwę firmy (jeśli dotyczy) oraz termin szkolenia. Wpłat prosimy dokonywać na konto: 56 1240 6218 1111 0010 3120 7202

Kto może ubiegać się o certyfikację w zakresie tej kwalifikacji?

O certyfikację może ubiegać się każda osoba spełniająca poniższe wymagania:

 • Wykształcenie co najmniej średnie (bez konieczności posiadania świadectwa dojrzałości).
 • Ukończone 18 lat.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych.

Jakie uprawnienia nadaje ważny certyfikat potwierdzający nabycie tej kwalifikacji?

Obecnie, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezesa NFZ, osoby posiadające ważny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji “zaopatrywanie
w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” są upoważnione do realizacji świadczeń w zakresie:

 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie,
 • Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie
  w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie,

Zarówno w przypadku środków pomocniczych jak i przedmiotów ortopedycznych produkowanych seryjnie w odniesieniu do certyfikatu przedmiotowej kwalifikacji rynkowej, utrzymany został wymóg stażu (odpowiednio rocznego i dwuletniego).

Pisma otrzymane przez Izbę POLMED dnia 1.08.2022 r. oraz dnia 5.09.2022 r. od NFZ, doprecyzowują kwestię obowiązku stażu wymaganego w przypadku osób posiadających ważny certyfikat kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”.

Aktualna interpretacja NFZ sprowadza się do dwóch ważnych wniosków:

 1. Do dwuletniego stażu liczy się czas stażu zdobyty zarówno przed uzyskaniem certyfikatu jak i po jego uzyskaniu.
 2. Staż może zostać zdobyty na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie innej formy zatrudnienia, pod warunkiem właściwego udokumentowania odbytego stażu.

Zarządzenie Nr 110/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23.06.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Jakie dokumenty są wymagane przed przystąpieniem do walidacji?

Przed przystąpieniem do walidacji wymagane jest przedstawienie świadectwa ukończenia przynajmniej szkoły średniej.

Ile kosztuje walidacja?

1968 zł (w tym 23 % VAT) 

Ile kosztuje kurs szkoleniowy?

1845 zł (w tym 23 % VAT) 

Jak przebiega walidacja? 

Walidacja składa się z części teoretycznej i z części praktycznej.

Część teoretyczna walidacji obejmuje test teoretyczny online (może być przeprowadzony również w formie stacjonarnej), złożony z pytań zamkniętych. Dodatkowo w części teoretycznej przeprowadzany jest wywiad obejmujący, podobnie jak test teoretyczny, wszystkie zestawy efektów uczenia się.

Część praktyczna obejmuje obserwację w warunkach symulowanych lub rzeczywistych połączoną z rozmową z komisją walidacyjną.

Jakie są warunki otrzymania certyfikatu? 

Aby otrzymać certyfikat osoba walidowana musi uzyskać pozytywny wynik z całości procesu walidacyjnego, na który składa się pozytywny wynik egzaminu części teoretycznej i praktycznej.

W przypadku negatywnego wyniku części tylko teoretycznej lub tylko praktycznej osoba walidowana może jednokrotnie podejść do poprawienia części, z której otrzymał wynik negatywny, w terminie wyznaczonym przez Instytucję Certyfikującą, w ramach uiszczonej uprzednio opłaty.

W przypadku negatywnego wyniku z obydwu części bądź negatywnego wyniku z poprawianej części walidacji osoba walidowana może w dowolnym terminie ponownie przystąpić do walidacji.

Certyfikat zostanie przesłany drogą elektroniczną na, wskazany w formularzu rejestracyjnym, adres e-mail.

Gdzie odbywa się walidacja?

Walidacja przeprowadzana jest w siedzibie Izby POLMED: Warszawa ul. Chałubińskiego 8.

Kiedy będzie znany wynik egzaminu?

Wynik egzaminu zostanie przekazany drogą elektroniczną, na wskazany w formularzu rejestracyjnym, adres e- mail w terminie do 10 dni od daty przystąpienia do ostatniej części walidacji.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do zapoznania się z treścią Regulaminu Walidacji.

E-mail: [email protected]

Kontakt telefoniczny możliwy jest w dniach:

wtorek – środa w godzinach 9:00 – 16:00 pod nr tel. +48 698 056 302

piątek w godzinach 10:00 – 17:00 pod nr tel. +48 22 102 23 02