Minister Zdrowia obwieszczeniem z dn. 19.12.2018 r. włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nową kwalifikację rynkową Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”, która powstała z wyłącznej inicjatywy Izby POLMED.

Potwierdzeniem nadania kwalifikacji jest certyfikat, który wydaje się po przejściu przez kandydata procesu walidacji zgodnie z przeprowadzanej zgodnie z zasadami opisanymi w   Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Decyzją Ministra Zdrowia  z grudnia 2019 r. Izba POLMED uzyskała uprawnienia do przeprowadzania walidacji, a tym samym certyfikowania przedmiotowej kwalifikacji i obecnie jest jedynym podmiotem z ww. uprawnieniami. a

Izba POLMED przygotowuje się do rozpoczęcia prowadzenia procesu walidacji przedmiotowej kwalifikacji, jak również do organizacji kursów dla osób, które chciałyby przystąpić do walidacji, która w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Planowany termin rozpoczęcia ww. procesów to IV kw. 2021 r. Zapisy na walidację oraz kursy przygotowujące będą odbywać się poprzez formularz online i ruszą zapewne na przełomie września/ października br.

Wszelkie informacje o kursie oraz walidacji będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej.

Aktualizacja z dn. 2.07.21

Informujemy, że w dn. 23.06.21 na stronie NFZ – LINK opublikowane zostało Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Niestety, zarówno w przypadku środków pomocniczych, jak i przedmiotów ortopedycznych produkowanych seryjnie w odniesieniu do certyfikatu ww. kwalifikacji rynkowej utrzymany został wymóg stażu (odpowiednio rocznego i dwuletniego).

Zarządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2021.

Informacje archiwalne:

  • Maj 2021

Informujemy, że bezpośrednio w wyniku działań Izby na stronie NFZ – LINK opublikowany został w dn. 24.05.21 projekt zarządzenia umożliwiający osobom posiadającym certyfikat kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” realizację świadczeń w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. Proponowana w projekcie zmiana jest wynikiem intensywnych działań Izby obejmujących wielokrotne rozmowy i spotkania z przedstawicielami NFZ oraz MZ, jak również kontakty i rozmowy z konsultantami krajowymi.

Niestety, zarówno w przypadku środków pomocniczych, jak i przedmiotów ortopedycznych produkowanych seryjnie w odniesieniu do certyfikatu ww. kwalifikacji rynkowej utrzymany został wymóg stażu (odpowiednio rocznego i dwuletniego). Będziemy podejmować dalsze działania zmierzające do wprowadzenia zmiany w tym zakresie i zniesienia tego wymogu.

  • Marzec 2021

W styczniu 2021 opublikowany został projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zgodnie z projektem Zarządzenia (zał. 7 do Zarządzenia Prezesa NFZ), katalog osób uprawnionych do realizacji świadczeń w zakresie:

  • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie,
  • Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie,

został poszerzony o „osoby posiadające ważny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji “zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” określonej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 29.12.2018 r. poz.1269).

26 marca 2021 opublikowane zostało Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 52/2021/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Niestety, w opublikowanym Zarządzeniu pojawiły się zmiany w treści załącznika nr 7 (opublikowanego wraz z Zarządzeniem w dn. 26.03.21) w stosunku do treści projektu tego załącznika (opublikowanego w raz z projektem Zarządzenia w dn. 27.01.21).

Zmiana dotyczy usunięcia z załącznika 7 (w stosunku do treści jego projektu) osób posiadających ważny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji “zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” określonej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 29.12.2018 r. poz.1269) z katalogu osób uprawnionych do realizacji świadczeń w zakresie zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie.

Obecnie podejmujemy starania, aby powrócić do treści załącznika w kształcę jego projektowanej treści.