Minister Zdrowia obwieszczeniem z dn. 19.12.2018 r. włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nową kwalifikację rynkową Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”, która powstała z wyłącznej inicjatywy Izby POLMED.

Potwierdzeniem nadania kwalifikacji jest certyfikat, który wydaje się po przejściu przez kandydata procesu walidacji zgodnie z przeprowadzanej zgodnie z zasadami opisanymi w   Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Decyzją Ministra Zdrowia  z grudnia 2019 r. Izba POLMED uzyskała uprawnienia do przeprowadzania walidacji, a tym samym certyfikowania przedmiotowej kwalifikacji i obecnie jest jedynym podmiotem z ww. uprawnieniami. 

Izba POLMED przygotowuje się do rozpoczęcia prowadzenia procesu walidacji przedmiotowej kwalifikacji, jak również do organizacji kursów dla osób, które chciałyby przystąpić do walidacji, która w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Planowany termin rozpoczęcia ww. procesów to III kw. 2021 r. Zapisy na walidację oraz kursy przygotowujące będą odbywać się poprzez formularz online i ruszą zapewne na przełomie czerwca/ lipca br.

Wszelkie informacje o kursie oraz walidacji będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej.

Aktualizacja z dn. 24.05.21

Informujemy, że bezpośrednio w wyniku działań Izby na stronie NFZ – LINK opublikowany został w dn. 24.05.21 projekt zarządzenia umożliwiający osobom posiadającym certyfikat kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” realizację świadczeń w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne. Proponowana w projekcie zmiana jest wynikiem intensywnych działań Izby obejmujących wielokrotne rozmowy i spotkania z przedstawicielami NFZ oraz MZ, jak również kontakty i rozmowy z konsultantami krajowymi.

Niestety, zarówno w przypadku wyrobów pomocniczych, jak i wyrobów ortopedycznych w odniesieniu do certyfikatu ww. kwalifikacji rynkowej utrzymany został wymóg stażu (odpowiednio rocznego i dwuletniego). Będziemy podejmować dalsze działania zmierzające do wprowadzenia zmiany w tym zakresie i zniesienia tego wymogu.

Izba podejmie dalsze działania mające na celu, zniesienie w obu ww. przypadkach wymogu posiadania stażu przez osoby posiadające ważny certyfikat nabycia kwalifikacji, gdyż w naszej ocenie taki wymóg nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego.

Jednocześnie należy podkreślić, że obecna treść Zarządzenia NFZ jest dużym sukcesem Izby oraz Firm członkowskich i przyczyni się do poprawy jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnych na rynku.

Zarządzenie,  wejdzie w życie 1 lipca 2021.