Minister Zdrowia obwieszczeniem z dn. 19.12.2018 r. włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji nową kwalifikację rynkową Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”, która powstała z wyłącznej inicjatywy Izby POLMED.

Potwierdzeniem nadania kwalifikacji jest certyfikat, który wydaje się po przejściu przez kandydata procesu walidacji zgodnie z przeprowadzanej zgodnie z zasadami opisanymi w   Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Decyzją Ministra Zdrowia  z grudnia 2019 r. Izba POLMED uzyskała uprawnienia do przeprowadzania walidacji, a tym samym certyfikowania przedmiotowej kwalifikacji i obecnie jest jedynym podmiotem z ww. uprawnieniami. 

W styczniu 2021 opublikowany został projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zgodnie z projektem Zarządzenia (zał. 7 do Zarządzenia Prezesa NFZ), katalog osób uprawnionych do realizacji świadczeń w zakresie:

  • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie,
  • Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie,

został poszerzony o „osoby posiadające ważny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji “zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie” określonej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Monitor Polski z dnia 29.12.2018 r. poz.1269).

Tym samym, wieloletnie i wieloetapowe starania Izby (w postaci licznych spotkań z decydentami, rozmów kuluarowych oraz pism wysyłanych do MZ, NFZ oraz innych podmiotów mających wpływ na legislację), podejmowane, aby rozwiązać problem (powstały po likwidacji kursów w zakresie towaroznawstwa) z brakiem na rynku nowych osób zainteresowanych pracą w sklepie medycznym i jednocześnie uprawnionych do realizacji świadczeń w ramach kontraktu z NFZ, przyniosły zamierzony efekt. 

Czekamy na zakończenie konsultacji ww. projektu i publikację Zarządzenia, które, mamy  nadzieje wejdzie w życie w lipcu 2021.

Izba POLMED przygotowuje się do rozpoczęcia prowadzenia procesu walidacji przedmiotowej kwalifikacji, jak również do organizacji kursów dla osób, które chciałyby przystąpić do walidacji, która w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Planowany termin rozpoczęcia ww. procesów to II kw. 2021 r.

Wszelkie informacje o kursie oraz walidacji będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej.