STATUT

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych

„POLMED”

(dalej: „Statut”)

Rozdział I
Nazwa Izby, siedziba oraz zakres terytorialny działania

§ 1

Izba działa pod nazwą Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych „POLMED”.

§ 2

1. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED, zwana dalej Izbą, jest dobrowolną organizacją samorządową, reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rzecz ochrony zdrowia, zwanych dalej „Przedsiębiorcami”, między innymi w zakresie produkcji, dystrybucji, serwisu, importu, eksportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych i produktów biobójczych, jak również systemów informatycznych i oprogramowania oraz usług finansowych.
2. Działalność Izby nie może naruszać samodzielności członków Izby, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§ 3

Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa. Izba może tworzyć przedstawicielstwa lub oddziały terenowe w kraju i za granicą.

§ 4

Izba realizuje swoje cele na obszarze kraju lub za granicą. Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

Rozdział II

Zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji

§ 5

Zadaniami Izby są:
1) reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego, wymiaru sprawiedliwości, innych organizacji krajowych lub zagranicznych, urzędów i instytucji,
2) tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków na terenie Polski i za granicą,
3) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
4) inicjowanie tworzenia lub nowelizacji przepisów prawa, wyrażanie opinii o projektach lub obowiązujących aktach prawnych, jak również o projektach lub obowiązujących aktach wewnętrznych podmiotów finansujących, nadzorujących lub organizujących świadczenia zdrowotne lub obrót wyrobami medycznymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
5) przedstawianie organom państwowym opinii dotyczących praktyki gospodarczej w sprawach związanych z działalnością gospodarczą zrzeszonych członków,
6) prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i doradczej w zakresie bezpośrednio związanym z działalnością członków,
7) informowanie i wydawanie opinii o funkcjonowaniu gospodarki oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby,
8) wykonywanie powierzonych Izbie zadań organów administracji państwowej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30.05.1989 roku (z późn. zmianami) o izbach gospodarczych,
9) ułatwienie pacjentom dostępu do nowoczesnych technologii medycznych uwzględniających wyroby medyczne.

§ 6

1. Izba realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
1) współpracę z naczelnymi lub centralnymi organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz właściwymi komisjami parlamentarnymi,
2) uczestniczenie w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach dotyczących działalności członków Izby,
3) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów związanych z działalnością członków Izby ,
4) prowadzenie działalności informacyjnej w środkach masowego przekazu,
5) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi i stowarzyszeniami, w tym np. MedTech Europe, której Izba jest członkiem,
6) działalność sekcji branżowych oraz komisji tematycznych i problemowych,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej w obszarze zainteresowania Izby, w tym prowadzenie kursów doszkalających dla osób dystrybuujących lub wydających wyroby medyczne (np. kursy towaroznawstwa dla pracowników sklepów medycznych),
8) wstępowanie do postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych i sądowych, na zasadach określonych w ustawach procesowych, jeżeli jest to uzasadnione interesem ogółu członków Izby.
2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30.05.1989 roku (z późn. zmianami) o izbach gospodarczych, z której dochód służy realizacji celów statutowych i nie może być podzielony między członków.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków Izby

§ 7

1. Członkowie Izby wykonują swoje prawa zgodnie z zasadami ich reprezentacji poprzez uprawnione do tego osoby.
2. Członkowie Izby mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki bezpośrednio lub przez pełnomocnika, na podstawie odpisu z urzędowej ewidencji lub rejestru bądź też pisemnego pełnomocnictwa.
Jedna osoba może reprezentować wyłącznie jednego członka Izby.

§ 8

Członkom Izby przysługuje prawo do:
1) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Izby,
2) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,
3) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,
4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności statutowej Izby,
5) wglądu do protokołów z dowolnego posiedzenia organów Izby,

§ 9

Członkowie Izby są zobowiązani do:
1) przestrzegania prawa, zasad uczciwej konkurencji, zasad etyki biznesowej ustalonych w przyjętych przez Izbę kodeksach, w szczególności ustalonych w uchwale Zarządu Izby,
stanowiącej transpozycję Kodeksu Etyki Biznesowej MedTech Europe (dalej: „Kodeks Etyki”), Statutu oraz regulaminów i uchwał organów Izby,
2) zachowania w tajemnicy informacji oznaczonych jako poufne, chyba że sprzeciwia się temu obowiązek ustawowy,
3) wykonywania ostatecznych orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego,
4) czynnego udziału w realizacji zadań Izby,
5) poszanowania prawa ochrony konkurencji we wszelkich aktywnościach na forum Izby,
6) dbałości o dobre imię Izby, w tym powstrzymania się od publicznego krytykowania celów i przedsięwzięć Izby,
7) podawania wyłącznie prawdziwych informacji służących za podstawę określenia wysokości składek członkowskich oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV

Sposoby nabycia i utraty członkostwa Izby

§ 10

Członkiem Izby może być Przedsiębiorca.

§ 11

1. Przedsiębiorca ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby składa deklarację członkowską, dokument stwierdzający status prawny, oświadczenia o przystąpieniu do Kodeksu Etyki oraz o zobowiązaniu do płacenia składek członkowskich wedle wzorów Izby, a także rekomendację dwóch członków Izby.
2. Uchwałę w sprawie przyznania członkostwa podejmuje Zarząd. Przed podjęciem uchwały o przyznaniu członkostwa, Zarząd może skierować wniosek o wyrażenie opinii w tej sprawie do Rady Izby. Rada wyraża opinię w sprawie wniosku Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia jego skierowania. Od uchwały Zarządu wnioskodawca oraz członek Izby może odwołać się do Rady Izby w terminie 14 dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu. Uchwała Rady Izby jest ostateczna.
3. Członkostwo Izby nabywa się po wydaniu pozytywnej uchwały, o której mowa w ust. 2 i wpłaceniu opłaty wpisowej.
4. Szczegóły dotyczące postępowania w zakresie nabywania członkostwa Izby, w tym wysokości opłaty wpisowej, dokumentów niezbędnych do nabycia członkostwa określa regulamin wydany przez Radę Izby.

§ 12

Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:
1) Oświadczenia Członka Izby o wystąpieniu z Izby, zgłoszonego na piśmie Zarządowi, za miesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego,
2) Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu, z powodu niewykonywania obowiązków określonych w § 9 Statutu w szczególności zalegania z zapłatą składek przez okres co najmniej 3 miesięcy,
3) Wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,
4) Wykluczenia na podstawie orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego,
5) Zakończenia postępowania likwidacyjnego w stosunku do członka Izby.

§ 13

1. Członkom Izby wykluczonym przez Zarząd lub Sąd Dyscyplinarny przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały lub wydania orzeczenia o wykluczeniu.
2. Odwołanie składa się za pośrednictwem Rady Izby.
3. Odwołanie rozpatruje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
4. Do czasu rozpatrzenia odwołania członkostwo wykluczonego członka Izby ulega zawieszeniu, co skutkuje zawieszeniem wszystkich praw i obowiązków, w szczególności powoduje brak możliwości uczestniczenia w składzie i pracach organów Izby, uczestniczenia w jej inicjatywach, występowania w imieniu Izby względem podmiotów trzecich oraz brak dostępu do dokumentów Izby.

Rozdział V

Organy Izby

§ 14

1. Organami Izby są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Rada Izby, Sąd Dyscyplinarny i Komisja Rewizyjna.
2. Działalność w organach Izby opiera się na społecznej pracy ich członków, za wyjątkiem niezależnych ekspertów Sądu Dyscyplinarnego.
3. Uchwały organów Izby podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborze lub odwołaniu członków organów Izby, przy wydawaniu orzeczeń przez Sąd Dyscyplinarny oraz w każdym innym przypadku na wniosek przynajmniej jednego członka.
4. Członków organów Izby wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród zgłoszonych kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku powstania wakatu w składzie organów, ich członkowie w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami mają prawo uzupełnić skład tych organów w trybie kooptacji na posiedzeniu tego organu, nie więcej jednak niż o 1/3 osób pochodzących z wyboru w danej kadencji. Uzupełnienie składu w powyższym terminie podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru danej osoby w trybie kooptacji, czynności podjęte przez taką osobę w okresie do podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie pozostają ważne.
6. Organy Izby pracują na podstawie regulaminów sporządzanych i zatwierdzanych przez organy wskazane w Statucie, a jeżeli organów takich Statut nie wskazuje – sporządzanych i zatwierdzanych przez Zarząd.
7. Osoby wybrane do organów Izby wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 15

1. W skład organów Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, reprezentujące członków Izby, za wyjątkiem osób fizycznych, będących arbitrami lub niezależnymi ekspertami Sądu Dyscyplinarnego.
2. Członek Izby może wyznaczyć reprezentanta do wykonywania funkcji wyłącznie w jednym organie Izby, z wyłączeniem Walnego Zgromadzenia oraz Sądu Dyscyplinarnego, przy czym ta sama osoba nie może wchodzić w skład więcej niż jednego organu, nie licząc Walnego Zgromadzenia i Sądu Dyscyplinarnego.

§ 16

Kadencja organów Izby trwa 3 lata, do najbliższego terminu posiedzenia Walnego Zgromadzenia po upływie 3 lat od rozpoczęcia kadencji. Upływ kadencji nie wpływa na prawo arbitra lub niezależnego eksperta do członkostwa w składzie Sądu Dyscyplinarnego rozpatrującym wszczętą sprawę aż do czasu jej ostatecznego rozstrzygnięcia.

§ 17

1. Wygaśnięcie mandatu członka organu Izby następuje w razie:
1) śmierci,
2) ustania prawa do reprezentowania członka Izby w pracach organów Izby,
3) rezygnacji,
4) trzykrotnej nieobecności w roku kalendarzowym na posiedzeniach organu,
5) odwołania przez Walne Zgromadzenie,
6) zmian Statutu, wprowadzających nowe zasady nabywania i utraty członkostwa Izby,
7) ustania członkostwa w Izbie lub zawieszenia członkostwa podmiotu, którego reprezentant jest członkiem organu Izby,
8) braku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania członka organu w trybie określonym w § 14 ust. 5 Statutu.
2. Wygaśnięcie mandatu członka organu Izby następuje z chwilą wystąpienia jednej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 powyżej i zostaje następnie potwierdzone uchwałą Zarządu.
Walne Zgromadzenie

§ 18

1. Najwyższym organem Izby jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż do końca czerwca każdego roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Izby, Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Izby.
4. Komisja Rewizyjna lub Rada Izby mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostanie ono zwołane przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku w tej sprawie. Komisja Rewizyjna lub Rada Izby może zwołać także Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie wykonuje obowiązku określonego w ustępie 2.

§ 19

1. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie wysyła się na co najmniej 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia pocztą elektroniczną z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad. Wraz z zaproszeniem przesyła się materiały, a w szczególności projekty uchwał i sprawozdań organów.
2. Wnioski w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane organowi zwołującemu Walne Zgromadzenie najpóźniej na 7 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Sprawy nie objęte porządkiem obrad w zaproszeniu, z wyjątkiem kwestii o których mowa w § 38 ust. 1 mogą być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, jeżeli zgodę na to wyrazi Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

§ 20

1. Każdy członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
2. Reprezentowanie Członków Izby na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wymaga pełnomocnictwa w formie pisemnej.
3. W Walnym Zgromadzeniu może uczestniczyć Dyrektor Generalny oraz inni pracownicy biura – na zaproszenie członka Zarządu lub Rady.

§ 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 50% członków Izby w pierwszym terminie i zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie, który odbywa się kwadrans po pierwszym, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, chyba że niniejszy Statut określa dla podjęcia określonych uchwał inne zasady.

§ 22

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane również w drodze głosowania elektronicznego. Szczegółowe zasady głosowania określi regulamin zatwierdzony przez Zarząd.
2. Tryb głosowania wskazany w ust. 1 nie dotyczy uchwał w sprawach regulowanych przez § 38 ust. 1.

§ 23

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie zmian statutu Izby,
2) wybór i odwoływanie członków organów Izby, a także rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu z członkostwa w Izbie,
3) zatwierdzanie wyboru członków organów dokonanego w trybie § 14 ust. 5 Statutu,
4) wytyczanie kierunków oraz uchwalanie programów działania i budżetu Izby,
5) uchwalanie regulaminów pracy:
a) Walnego Zgromadzenia i Zarządu – przygotowanych przez Zarząd,
b) Rady Izby – przygotowanego przez Radę,
c) Komisji Rewizyjnej – przygotowanego przez Komisję Rewizyjną,
d) Sądu Dyscyplinarnego – przygotowanego przez Zarząd wspólnie z Radą Izby.
6) zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Izby za okres sprawozdawczy,
7) udzielanie absolutorium organom Izby, na każdym posiedzeniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
8) rozwiązanie Izby oraz przeznaczenie pozostałego majątku,
9) rozpoznawanie odwołania od uchwały Zarządu lub orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego o wykluczeniu członka z Izby,
10) uchwalanie wysokości i zasad naliczania składek członkowskich,
11) wszystkie inne kwestie należące do zakresu działania Izby nie zastrzeżone dla innych organów.
2. Nie udzielenie absolutorium organowi Izby skutkuje odwołaniem całego składu organu oraz koniecznością wyboru nowych członków organu Izby.

Zarząd

§ 24

1. Zarząd składa się z 4 do 8 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Zarządu wybierają i odwołują spośród siebie Prezesa; pozostali członkowie Zarządu pełnią funkcje Wiceprezesów.
3. Prezes ma prawo wyznaczyć spośród składu Zarządu swojego zastępcę do wykonywania obowiązków Prezesa na czas niemożności ich osobistego wykonywania.

§ 25

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Izby na podstawie uchwalonych programów działania Izby oraz reprezentuje ją.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia niezastrzeżonych dla innych organów,
b) opracowywanie corocznych programów działalności i preliminarzy budżetowych przedstawianych do zatwierdzenia Radzie Izby,
c) przedkładanie Radzie Izby do zaopiniowania sprawozdań ze swojej działalności oraz wykonania planów finansowych,
d) podejmowanie wszelkich uchwał nie zastrzeżonych Statutem dla innych organów Izby.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy albo na wniosek dwóch
Wiceprezesów. W przypadku nie zwołania posiedzenia Zarządu przez Prezesa na wniosek dwóch wiceprezesów posiedzenie Zarządu może zwołać trzech wiceprezesów działających łącznie
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu lub przewodniczącego posiedzenia.
5. Zarząd może zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby trzecie, w szczególności ekspertów, jeżeli jest to celowe ze względu na przedmiot obrad, wyłącznie z głosem doradczym.
6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Rady Izby i Komisji
Rewizyjnej.
7. W posiedzeniach Zarządu bierze udział – na zaproszenie Prezesa Zarządu lub
Przewodniczącego posiedzenia – Dyrektor Generalny.

§ 25a

1. Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, w tym wykonywać prawo głosu w przypadku głosowań jawnych, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiających ciągłą transmisję posiedzenia Zarządu oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, pod warunkiem, że żaden z pozostałych członków Zarządu nie wyraził sprzeciwu.
2. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 1, podawany jest do wiadomości Prezesa Zarządu.
3. Uczestnictwo członka Zarządu w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest odnotowywane w protokole z posiedzenia.
4. Członek Zarządu uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podpisuje protokół i uchwały z tego posiedzenia niezwłocznie, jednak nie później niż w trakcie pierwszego posiedzenia Zarządu, w którym uczestniczy osobiście.

§ 26

Prawo do reprezentowania Izby i składania oświadczeń woli mają Prezes i Wiceprezes działający łącznie lub dwóch Wiceprezesów działających łącznie.

§ 27

Zarząd może powoływać doraźne lub stałe komisje tematyczne i problemowe oraz sekcje branżowe będące organami pomocniczymi Zarządu przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.

§ 28

Zarząd może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników działających samodzielnie w granicach ich umocowania.

Rada Izby

§ 29

1. Rada Izby liczy nie mniej niż 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ustępu 1a.
1a. Członkiem Rady Izby może zostać kandydat, który uzyskał w głosowaniu podczas obrad Walnego Zgromadzenia minimum 33 % ważnie oddanych głosów.
2. Członkowie Rady wybierają i odwołują spośród siebie: Przewodniczącego Rady oraz od 1 do 4 Wiceprzewodniczących i Sekretarza.

§ 30

1. Rada Izby odbywa swoje posiedzenia w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, albo na wniosek co najmniej połowy członków Rady.
3. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady lub – w przypadku nieobecności Przewodniczącego – jeden z Wiceprzewodniczących Rady.

§ 31

1. Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
2. Podejmowanie uchwał przez Radę może następować również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Postanowienia § 25a stosuje się odpowiednio.
3. Przewodniczący Rady może – na wniosek każdego członka Rady – zaprosić na posiedzenie Rady: członków Komisji Rewizyjnej, członków Zarządu oraz osoby trzecie, w szczególności ekspertów, jeżeli jest to celowe ze względu na przedmiot obrad.

§ 32

Do kompetencji Rady należy:
1. Opiniowanie programu działalności oraz preliminarza budżetowego Izby każdorazowo przygotowywanych przez Zarząd – w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia ich otrzymania – oraz wnioskowanie o ich zatwierdzenie lub odrzucenie na Walnym Zgromadzeniu,
2. Przekazywanie programu działalności oraz preliminarza budżetowego do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
3. Opiniowanie wszystkich innych dokumentów i sprawozdań przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd,
4. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Izby, a w szczególności z wykonania planów finansowych,
5. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi na Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach,
6. Uchwalanie regulaminów funduszy celowych,
7. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,
8. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady,
9. Zatwierdzanie zmian regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej na ich wniosek w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami,
10. Opiniowanie wniosków Zarządu co do wysokości składek członkowskich,
11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów,
12. Akceptowanie uchwały Zarządu o zaciągnięciu zobowiązania finansowego poza przyjęty budżet, zgodnie z regulaminem pracy Zarządu.

§ 33

Rada Izby może nadać osobom fizycznym tytuł „Członka Honorowego Izby”. Tytuł ten może być przyznany osobom, które zasłużyły się w zakresie działalności Izby lub wniosły do jej działania istotny wkład. Nadanie tytułu Członka honorowego ma charakter wyłącznie tytularny, członkowie honorowi nie mają praw i obowiązków członków Izby i nie są członkami Izby w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.1989 roku o izbach gospodarczych (z późn. zmianami).
Komisja Rewizyjna

§ 34

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają i odwołują ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego,
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i Rady Izby.
4. Niezależnie od powyższego, Walne Zgromadzenie może zdecydować o przeprowadzeniu rocznego audytu zewnętrznego Izby, na zasadach i warunkach uchwalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. W szczególności realizację takiej uchwały można powierzyć Zarządowi.
5. W przypadku gdy w danej kadencji nie wybrano wystarczającej liczby członków Komisji Rewizyjnej, lub gdy w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej jej skład zmniejszy się poniżej minimalnej liczby członków zgodnej z ust. 1, prace Komisji Rewizyjnej ulegają zawieszeniu do momentu uzupełnienia jej składu zgodnie z wymaganiami statutowymi.
6. W przypadku braku prawidłowego składu Komisji Rewizyjnej w terminie poprzedzającym o co najmniej 30 dni wyznaczony termin zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd zleci audyt działalności Izby za dany okres sprawozdawczy ekspertowi niezwiązanemu z Izbą lub jej członkami. Jeśli brak ujawni się w okresie krótszym niż 30 dni przed terminem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub podczas Walnego Zgromadzenia, kontrolę działalności Izby za dany okres sprawozdawczy przeprowadza Komisja Rewizyjna nowej kadencji, a Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o tymczasowym absolutorium dla Zarządu.

§ 35

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie bieżących kontroli gospodarki finansowej Izby, a w szczególności badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Budżetem Izby.
2) przeprowadzanie rocznych, kompleksowych kontroli działalności Izby i jej organów, a w szczególności jej gospodarki finansowej i zgodności działań z Regulaminami Pracy i programami działania.
3) Składanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z:
a) działalności Komisji w roku finansowym,
b) wyników rocznej kontroli działalności Izby, o której mowa w pkt 2 wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie.
4) przedstawianie pozostałym organom Izby wniosków i spostrzeżeń odnośnie bieżącej działalności Izby.

Sąd Dyscyplinarny

§ 35a

1. Sąd Dyscyplinarny jest organem Izby powołanym do rozpatrywania i rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Izby. Sąd Dyscyplinarny przeprowadza postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Izby na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania (skargi) złożonego przez członka Izby.
2. Sąd Dyscyplinarny jest dwuinstancyjny. W pierwszej instancji liczy dwóch członków i przewodniczącego, a w drugiej instancji czterech członków i przewodniczącego. W skład Sądu Dyscyplinarnego wchodzą niezależni eksperci, wybierani odrębnie zgodnie z regulaminem.
3. Przedmiotem podlegającym rozpoznaniu przez Sąd Dyscyplinarny może być zarzut naruszenia Statutu, Kodeksu Etyki, prawa powszechnie obowiązującego lub zasad uczciwej konkurencji.
4. Do grona arbitrów Sądu Dyscyplinarnego wybiera się nie mniej niż 10 osób. Składy arbitrów obydwu instancji są losowane z grona arbitrów odrębnie względem każdego postępowania, za wyjątkiem przewodniczących składów każdej instancji.
Losowanie prowadzi i nadzoruje Dyrektor Generalny, a strony postępowania mają prawo uczestniczyć w tej czynności.
5. Arbitrzy i niezależni eksperci każdej z instancji Sądu Dyscyplinarnego wybierają wspólnie większością głosów przewodniczącego danej instancji Sądu, za jego zgodą. Przewodniczącym danej instancji Sądu nie może być pracownik lub osoba współpracująca z jakąkolwiek stroną sporu lub członkiem Izby, którego reprezentantem jest arbiter zasiadający w danym składzie instancyjnym.
6. W wyniku przeprowadzonego postępowania Sąd Dyscyplinarny może wydać wobec obwinionego członka Izby orzeczenie uniewinniające albo orzeczenia przewidujące następujące kary:
a) upomnienie,
b) naganę,
c) zobowiązanie do zaprzestania danego działania lub wdrożenia działań naprawczych, co może uwzględniać zobowiązanie do rozpowszechniania oświadczenia o ustalonej przez Sąd Dyscyplinarny treści i formie,
d) zobowiązanie do przeprowadzenia wewnętrznego audytu działalności pod kątem zgodności ze Statutem, Kodeksem Etyki lub prawa powszechnie obowiązującego,
e) czasowe zawieszenie w prawach członka Izby, w zakresie ustalonym przez Sąd Dyscyplinarny,
f) wykluczenie członka z Izby.
7. Sąd Dyscyplinarny może podać orzeczenia przewidujące kary, o których mowa w ust. 6 powyżej, w całości lub części, do wiadomości członków Izby.
8. Niezależnie od kwestii ponoszenia kosztów postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym, uzależnionej od rozstrzygnięcia sprawy, członek Izby wnoszący skargę składa wraz ze skargą dowód wpłaty na rachunek Izby wpisu od skargi. Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego z urzędu zarządza zwrot wpisu w całości w razie wydania przez Sąd Dyscyplinarny prawomocnego orzeczenia przewidującego karę, o którym mowa w ust. 6 powyżej, albo w połowie w razie pojednania się stron przed pierwszym posiedzeniem w sprawie.

§ 35b

1. Obsługę lokalową, prawna i protokolarną działalności Sądu Dyscyplinarnego zapewnia Biuro Izby.
2. W posiedzeniach Sądu Dyscyplinarnego mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez Sąd Dyscyplinarny eksperci.
3. Zasady postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym, w tym zasady ponoszenia i wysokość kosztów postępowania oraz zasady dot. wpisu od skargi, określa regulamin.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa i majątek Izby

§ 36

1. Izba swoją działalność prowadzi na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie budżetu i programu działania, z tym że do czasu ich uchwalenia przez Walne Zgromadzenie, podstawę działania stanowi zaopiniowany pozytywnie przez Radę Izby program działania i preliminarz budżetu.
2. Majątek Izby powstaje m.in. ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków i zapisów, wpływów z działalności statutowej i gospodarczej, dochodów z majątku Izby.
3. Wysokość składki w danym roku kalendarzowym ustalana jest na podstawie wysokości przychodów w zakresie wyrobów medycznych.
4. Członek Izby składa pisemne oświadczenie o wysokości przychodów w zakresie wyrobów medycznych do dnia 31 marca każdego roku. Członkowie Izby, którzy nie złożą oświadczenia w terminie, zobowiązani są do opłacania składek za dany rok kalendarzowy w maksymalnej wysokości.
5. W przypadku, gdy z oświadczenia wynika, że członek Izby jest zobowiązany do opłacenia składki w wysokości niższej niż maksymalna lub w przypadku powzięcia podejrzeń co do prawidłowości oświadczenia, o którym mowa w ustępie poprzednim, Zarząd ma prawo żądać przekazania Dyrektorowi Generalnemu przez członka Izby dodatkowych wyjaśnień pisemnych, a także dokumentacji dowodzącej prawidłowości złożonego oświadczenia. Członek Izby może zastrzec poufność przekazanych informacji i dokumentów. W sytuacji, gdy dodatkowe wyjaśnienia i dokumentacja nie zostaną przekazane lub zostaną uznane za niewystarczające do wiarygodnego wykazania przychodu członka Izby, członek ten będzie zobowiązany do opłacania składek za dany rok kalendarzowy w maksymalnej wysokości.
6. Wpłaty składek następować powinny w okresach ustalonych uchwałą Zarządu.
7. Rok finansowy Izby pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 37

1. Bieżącą działalnością biura Izby ( „Biuro Izby”) kieruje dyrektor generalny powoływany i odwoływany przez Zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w § 26 Statutu ( „Dyrektor Generalny”).
2. Dyrektor Generalny organizuje obsługę organów Izby i kieruje pracami Biura Izby.
3. Pracownicy Biura Izby nie mogą być członkami organów Izby.
4. Szczegóły działalności Biura Izby oraz kompetencje Dyrektora Generalnego określi regulamin uchwalony przez Zarząd.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby

§ 38

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie w tejże samej uchwale powołuje likwidatora, który przeprowadza likwidację wykonując postanowienia Statutu dotyczące przeznaczenia majątku Izby.
3. Określa się następujące zasady przeznaczenia majątku Izby w razie jej likwidacji:
1) majątek Izby w pierwszej kolejności przeznacza się na zaspokojenie zobowiązań oraz na koszty likwidacji Izby,
2) majątek Izby nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Izby,
3) pozostałą część majątku Izby przeznacza się na cele społeczne określone w uchwale Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Izby.
Niniejszy Statut został przyjęty dnia 30 listopada 2004 r., a zmieniony w dniu 8 kwietnia 2010 r., 20 kwietnia 2011 r., 31 marca 2015 r., 19 października 2017 r., 17 kwietnia 2018 r. oraz 17 kwietnia 2019 r. TEKST JEDNOLITY

Regulamin Składek Członkowskich Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej

Wyrobów Medycznych „Polmed”

(zasady dotyczące wysokości i zasad naliczania składek członkowskich)

 

§1.

 1. Regulamin określa wysokość i zasady naliczania  składek członkowskich należnych na rzecz Ogólnopolskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED od podmiotów gospodarczych w niej zrzeszonych, zwanych dalej „firmami członkowskimi”.

§2.

 1. Firma członkowska jest obowiązana w terminie do 31 marca każdego roku poinformować Biuro Izby Polmed na piśmie o wysokości obrotu, o którym mowa w ust. 2. Składka w wysokości opartej na tej informacji obowiązuje od pierwszego maja każdego roku.
 2. (uchylony)
 3. Oświadczenie o wysokości przychodu, o którym mowa w ust. 1, podobnie jak dalsze wyjaśnienia i dokumenty, składane zgodnie z § 36 ust. 5 Statutu Izby, powinny być potwierdzone imiennie przez Głównego Księgowego, Dyrektora lub inną upoważnioną osobę.
 4. W przypadku nie złożenia przez firmę członkowską informacji o przychodzie  za ostatni rok finansowy, firma obowiązana jest do płacenia składek w maksymalnej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie wysokości.

§3.

 1. Stawki miesięcznych składek członkowskich wraz ze wskazaniem zależności ich wysokości od obrotu firmy członkowskiej określa tabela składek stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu

§4.

 1. Składka w nowej wysokości naliczana jest od pierwszego miesiąca następującego po dacie posiedzenia Walnego Zgromadzenia, na którym ustalone zostały nowe zasady naliczania lub wysokość składek członkowskich.

§5.

 1. W przypadku zaistnienia znaczących zmian własnościowych, organizacyjnych, itp. mających istotny wpływ na sytuację ekonomiczną firmy członkowskiej, zgłoszonych i udokumentowanych przez firmę, Zarząd Izby po zasięgnięciu opinii Rady Izby może podjąć decyzję o indywidualnej zmianie wysokości składki członkowskiej naliczanej w danym roku.

§6.

 1. Niniejszy regulamin zastępuje wszystkie wcześniej wydane decyzje i akty, dotyczące ustalania wysokości i trybu płatności składek członkowskich.

§7.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.

 

Zał. Nr 1

 1. a) Wymiar składek członkowskich
OBRÓT ROCZNY WYSOKOŚĆ SKŁADKI
Do 5 mln 300,00 zł
Do 10 mln 600,00 zł
Do 15 mln 900,00 zł
Do 20 mln 1 200,00 zł
Do 25 mln 1 500,00 zł
Do 30 mln 1 800,00 zł
Do 35 mln 2 100,00 zł
Do 40 mln 2 400,00 zł
Do 50 mln 3 000,00 zł
Do 60 mln 3 600,00 zł
Do 70 mln 4 200,00 zł
OD 70 mln 4 900,00 zł
 1. b) Termin płatności: 30 dni od dnia wystawienia rachunku.
 1. c) Wysokość wpisowego: 300 zł.

REGULAMIN  SEKCJI I KOMISJI TEMATYCZNYCH

Izby  POLMED

§1

 1. Zgodnie z postanowieniem § 6 pkt 6 statutu Izba realizuje swoje zadania między innymi prowadząc działalność wewnątrz organizacyjną w ramach powoływanych sekcji i komisji tematycznych dalej zwanych „sekcjami”.
 2. Zgodnie z postanowieniami § 26 statutu i § 3 pkt 7 Regulaminu Zarządu Izby sekcje/komisje są powoływanymi przez Zarząd Izby jej doradczymi ciałami kolegialnymi, działającymi w oparciu o uchwalone przez Zarząd regulamin.
 3. Czas działania sekcji/komisji jest nieokreślony.
 4. Sekcje/komisje rozwiązywane są uchwałą Zarządu Izby na merytorycznie uzasadniony wniosek członków sekcji/komisji lub zgodnie z reprezentacją Izby.

§2

 1. W skład sekcji/komisji mogą wchodzić członkowie Izby.
 2. Jeżeli jest to celowe dla przedmiotu obrad, przewodniczący sekcji/komisji ma prawo zapraszać do uczestniczenia w pracach sekcji/komisji osoby spoza kręgu członków Izby, dysponujące niezbędną wiedzą i doświadczeniem. Osoby takie dysponują jednak wyłącznie głosem doradczym.
 3. W posiedzeniu sekcji/komisji może uczestniczyć Dyrektor Generalny Izby.

§3

 1. Decyzję o utworzeniu sekcji/komisji Zarząd Izby podejmuje mając na względzie specyfikę interesów gospodarczych członków Izby jak też istotne problemy, związane z wykonywaniem podstawowych zadań i celów Izby, określonych statutem.
 2. Członkowie Izby maja prawo zgłaszać się do składu sekcji/komisji.

§4

 1. Wraz z powołaniem sekcji/komisji jej członkowie w głosowaniu powołują jej przewodniczącego, a jeśli uzna to za celowe – również zastępcę przewodniczącego. Kadencja przewodniczącego i jego zastępcy trwa 2 lata.

§5

 1. Podstawową formą pracy sekcji/komisji są posiedzenia, odbywane z częstotliwością, uzależnioną od aktualnych, istotnych potrzeb.
 2. Posiedzenia sekcji/komisji zwołuje w uzgodnieniu z biurem Izby przewodniczący sekcji/komisji lub jego zastępca, określając datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad jak też załączając niezbędne materiały.
 3. Zawiadomienie o posiedzeniu winno być skierowane do członków sekcji/komisji w terminie, zapewniającym jego otrzymanie nie później, niż 7 dni przed terminem posiedzenia.
 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwołanie posiedzenia w terminie krótszym niż określony w ust. 3, przy pomocy każdego dostępnego środka komunikowania się.
 5. Sekcje/komisje mogą tworzyć zespoły ad hoc celem przygotowania stanowiska w sprawach, będących przedmiotem ich prac.
 6. Po zakończeniu posiedzenia sekcji/komisji przygotowana jest notatka zawierająca plan działania.

§6

 1. W wyniku rozpoznania spraw, będących przedmiotem posiedzenia lub zgłoszonych podczas spotkania, sekcja/komisja podejmuje decyzje, a także uzgadnia i przekazuje do realizacji Dyrektorowi Generalnemu Izby plan działania, a za jego pośrednictwem pracownikom biura.
 2. Sekcja/komisja zgłasza Zarządowi Izby swoje ewentualne stanowisko oraz  postulaty i wnioski do rozpatrzenia i wykorzystania,
 3. Stanowiska i postulaty sekcji/komisji dotyczące bezpośrednio jej branży czy specjalizacji są rekomendowanym stanowiskiem Izby do wykorzystania przez Zarząd w dalszych procesach. W przypadku spraw dotyczących ogółu członków Izby i całokształtu jej działalności oraz różnicy stanowisk między poszczególnymi sekcjami/komisjami ich przewodniczący muszą na specjalnym posiedzeniu uchwalić jednolite rekomendowane stanowisko do przekazania Zarządowi Izby.
 4. Pomiędzy posiedzeniami sekcji/komisji, jej członkowie w sprawach pilnych mogą zgłaszać Dyrektorowi Generalnemu Izby pisemne wnioski i postulaty– dopuszczalna jest formuła mailowa.
 5. Dyrektor przekazuje informacje o wnioskach i postulatach, o których mowa w ust. 4 do przewodniczącego i jego zastępcy wraz z propozycją działań w tym zakresie.
 6. Osoby, o których mowa w ust. 5, podejmują decyzję o tym czy sprawę należy uznać za pilną, a także akceptują proponowane działania.
 7. W sprawach pilnych propozycja działań zostaje przesłana do członków sekcji/komisji celem jej akceptacji. Członkowie sekcji/komisji mają prawo zgłosić swój umotywowany sprzeciw w terminie 48 godzin od przekazania przez Dyrektora Generalnego propozycji działań.
 8. Proponowane działania, o których mowa w ust. 5, zostają wstrzymane w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez 3 członków sekcji/komisji. W takiej sytuacji sprawa zostanie omówiona na najbliższym posiedzeniu sekcji/komisji.

§7

 1. Sekcje/komisje, ich przewodniczący i zastępcy przewodniczących nie są uprawnieni do składania w imieniu Izby wiążących oświadczeń woli.
 2. Przewodniczący sekcji/komisji oraz wiceprzewodniczący, a także członkowie sekcji/komisji są uprawnieni do reprezentacji Izby podczas spotkań z organami administracji publicznej oraz w sprawach dotyczących zakresu działania sekcji/komisji. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do prezentowania wyłącznie uzgodnionego stanowiska Izby, a w przypadku jego braku, jedynie do wyrażania opinii, które są zgodne z postulatami wypracowanymi w trakcie wcześniejszych prac sekcji/komisji.
 3. Jeżeli działanie sekcji/komisji wiązać się będzie z zaciągnięciem zobowiązań finansowych – przewodniczący sekcji/komisji albo jego zastępca winni uprzednio dokonać niezbędnych uzgodnień z Dyrektorem Generalnym, a w przypadku przekraczającym pełnomocnictwo udzielone Dyrektorowi Generalnemu – z osobami upoważnionymi do reprezentowania Izby zgodnie z jej statutem.
Pobierz dokument