STATUT

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych

„POLMED”

(dalej: „Statut”)

Rozdział I
Nazwa Izby, siedziba oraz zakres terytorialny działania

§ 1

Izba działa pod nazwą Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych „POLMED”.

§ 2

 1. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych „POLMED”, zwana dalej „Izbą”, jest dobrowolną organizacją samorządową, reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rzecz ochrony zdrowia, zwanych dalej „Przedsiębiorcami”, między innymi w zakresie produkcji, dystrybucji, serwisu, importu, eksportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych i produktów biobójczych, jak również systemów informatycznych ioprogramowania oraz usług finansowych.
 2. Działalność Izby nie może naruszać samodzielności członków Izby, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§ 3

Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa. Izba może tworzyć przedstawicielstwa lub oddziały terenowe w kraju i za granicą.

§ 4

Izba realizuje swoje cele na obszarze kraju lub za granicą. Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

Rozdział II

Zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji

§ 5

Zadaniami Izby są:

 1. reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego, wymiaru sprawiedliwości, innych organizacji krajowych lub zagranicznych, urzędów i instytucji,
 2. tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków na terenie Polski i za granicą,
 3. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 4. inicjowanie tworzenia lub nowelizacji przepisów prawa, wyrażanie opinii o projektach lub obowiązujących aktach prawnych, jak również o projektach lub obowiązujących aktach wewnętrznych podmiotów finansujących, nadzorujących lub organizujących świadczenia zdrowotne lub obrót wyrobami medycznymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. przedstawianie organom państwowym opinii dotyczących praktyki gospodarczej w sprawach związanych z działalnością gospodarczą zrzeszonych członków,
 6. prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i doradczej w zakresie bezpośrednio związanym z działalnością członków,
 7. informowanie i wydawanie opinii o funkcjonowaniu gospodarki oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby,
 8. wykonywanie powierzonych Izbie zadań organów administracji państwowej, na zasadach określonych w przepisach, w tym w szczególności w ustawie o izbach gospodarczych,
 9. ułatwienie pacjentom dostępu do nowoczesnych technologii medycznych uwzględniających wyroby medyczne.

§ 6

1. Izba realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

 1. współpracę z naczelnymi lub centralnymi organami władzy i administracji państwowej isamorządowej oraz właściwymi komisjami parlamentarnymi,
 2. uczestniczenie w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych w sprawach dotyczących działalności członków Izby,
 3. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów związanych z działalnością członków Izby,
 4. prowadzenie działalności informacyjnej w środkach masowego przekazu,
 5. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi istowarzyszeniami, w tym np. MedTech Europe,
 6. działalność sekcji oraz grup roboczych,
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej w obszarze zainteresowania Izby, w tym prowadzenie kursów doszkalających dla osób dystrybuujących lub wydających wyroby medyczne oraz prowadzenie walidacji w zakresie kwalifikacji rynkowej „Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”.
 8. wstępowanie do postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych i sądowych, na zasadach określonych w ustawach procesowych, jeżeli jest to uzasadnione interesem ogółu członków Izby.

2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 30.05.1989 roku (z późn. zmianami) o izbach gospodarczych, z której dochód służy realizacji celów statutowych i nie może być podzielony między członków.

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków Izby

§ 7

 1. Członkowie Izby wykonują swoje prawa zgodnie z zasadami ich reprezentacji poprzez uprawnione do tego osoby.
 2. Członkowie Izby mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki bezpośrednio lub przez pełnomocnika, na podstawie odpisu z urzędowej ewidencji lub rejestru bądź też pisemnego pełnomocnictwa. Jedna osoba może reprezentować wyłącznie jednego członka Izby.

§ 8

Członkom Izby przysługuje prawo do:

 1. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Izby,
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,
 3. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,
 4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności statutowej Izby,
 5. wglądu do protokołów z dowolnego posiedzenia organów Izby.

§ 9

Członkowie Izby są zobowiązani do:

 1. przestrzegania prawa, zasad uczciwej konkurencji, zasad etyki biznesowej ustalonych wprzyjętych przez Izbę kodeksach, w szczególności ustalonych w uchwale Zarządu Izby, stanowiącej transpozycję Kodeksu Etyki Biznesowej MedTech Europe (dalej: „Kodeks Etyki”), Statutu oraz regulaminów i uchwał organów Izby,
 2. zachowania w tajemnicy informacji oznaczonych jako poufne, chyba że sprzeciwia się temu obowiązek ustawowy,
 3. wykonywania ostatecznych orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego,
 4. czynnego udziału w realizacji zadań Izby,
 5. poszanowania prawa ochrony konkurencji we wszelkich aktywnościach na forum Izby,
 6. dbałości o dobre imię Izby, w tym powstrzymania się od publicznego krytykowania celów iprzedsięwzięć Izby,
 7. podawania wyłącznie prawdziwych informacji służących za podstawę określenia wysokości składek członkowskich oraz regularnego opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV

Sposoby nabycia i utraty członkostwa Izby

§ 10

Członkiem Izby może być Przedsiębiorca.

§ 11

 1. Przedsiębiorca ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby składa deklarację członkowską, dokument stwierdzający status prawny, oświadczenia o przystąpieniu do Kodeksu Etyki oraz ozobowiązaniu do płacenia składek członkowskich wedle wzorów Izby.
 2. Uchwałę w sprawie przyznania członkostwa podejmuje Zarząd. Przed podjęciem uchwały oprzyznaniu członkostwa, Zarząd może skierować wniosek o wyrażenie opinii w tej sprawie do Rady Izby. Rada wyraża opinię w sprawie wniosku Zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia jego skierowania. Od uchwały Zarządu wnioskodawca oraz członek Izby mogą odwołać się do Rady Izby w terminie 14 dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu. Uchwała Rady Izby jest ostateczna.
 3. Członkostwo Izby nabywa się po wydaniu pozytywnej uchwały, o której mowa w ust. 2 i wpłaceniu opłaty wpisowej.
 4. Szczegóły dotyczące postępowania w zakresie nabywania członkostwa Izby, w tym wysokości opłaty wpisowej, dokumentów niezbędnych do nabycia członkostwa określa regulamin wydany przez Radę Izby.

§ 12

Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:

 1. Oświadczenia Członka Izby o wystąpieniu z Izby, zgłoszonego na piśmie Zarządowi, za miesięcznym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego,
 2. Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu, z powodu niewykonywania obowiązków określonych w 9 Statutu, w szczególności zalegania z zapłatą składek przez okres co najmniej 3 miesięcy,
 3. Wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia,
 4. Wykluczenia na podstawie orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego,
 5. Zakończenia postępowania likwidacyjnego w stosunku do członka Izby.

§ 13

 1. Członkom Izby wykluczonym przez Zarząd lub Sąd Dyscyplinarny przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały lub wydania orzeczenia o wykluczeniu.
 2. Odwołanie składa się za pośrednictwem Rady Izby.
 3. Odwołanie rozpatruje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
 4. Do czasu rozpatrzenia odwołania członkostwo wykluczonego członka Izby ulega zawieszeniu w zakresie wszystkich praw i obowiązków, w szczególności powoduje brak możliwości uczestniczenia w składzie i pracach organów Izby, uczestniczenia w jej inicjatywach, występowania w imieniu Izby względem podmiotów trzecich oraz brak dostępu do dokumentów Izby.

Rozdział V

Organy Izby

§ 14

 1. Organami Izby są: Walne Zgromadzenie, Zarząd, Rada Izby oraz Sąd Dyscyplinarny.
 2. Działalność w organach Izby opiera się na społecznej pracy ich członków, za wyjątkiem niezależnych ekspertów Sądu Dyscyplinarnego.
 3. Uchwały organów Izby podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborze lub odwołaniu członków organów Izby, przy wydawaniu orzeczeń przez Sąd Dyscyplinarny oraz w każdym innym przypadku na wniosek przynajmniej jednego członka
 4. Członków organów Izby wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród zgłoszonych kandydatów, zzastrzeżeniem ust. 5.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Rady Izby w trakcie kadencji, odpowiednio Zarząd lub Rada mają prawo uzupełnić swój skład w trybie kooptacji na posiedzeniu. Takie uzupełnienie składu organu podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. W każdym momencie w składzie danego organu Izby mogą pozostawać maksymalnie 3 osoby powołane w powyższym trybie kooptacji, przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie kooptacji danej osoby, czynności takiej osoby, dokonane do podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, pozostają ważne.
 6. Organy Izby pracują na podstawie regulaminów sporządzanych i zatwierdzanych przez organy wskazane w Statucie, a jeżeli organów takich Statut nie wskazuje – sporządzanych i zatwierdzanych przez Zarząd.
 7. Osoby wybrane do organów Izby wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 15

 1. W skład organów Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, reprezentujące członków Izby, zawyjątkiem osób fizycznych, będących arbitrami lub niezależnymi ekspertami Sądu Dyscyplinarnego.
 2. Członek Izby może wyznaczyć reprezentanta do wykonywania funkcji wyłącznie w jednym organie Izby, z wyłączeniem Walnego Zgromadzenia oraz Sądu Dyscyplinarnego, przy czym ta sama osoba nie może wchodzić w skład więcej niż jednego organu, nie licząc Walnego Zgromadzenia i Sądu Dyscyplinarnego.

§ 16

 1. Kadencja organów Izby trwa 3 lata, do najbliższego terminu posiedzenia Walnego Zgromadzenia po upływie 3 lat od rozpoczęcia kadencji.
 2. Upływ kadencji nie wpływa na prawo arbitra lub niezależnego eksperta do członkostwa w składzie Sądu Dyscyplinarnego rozpatrującym wszczętą sprawę aż do czasu jej ostatecznego rozstrzygnięcia.

§ 17

1. Wygaśnięcie mandatu członka organu Izby następuje w razie:

 1. śmierci,
 2. ustania prawa do reprezentowania członka Izby w pracach organów Izby,
 3. rezygnacji,
 4. odwołania przez Walne Zgromadzenie,
 5. ustania członkostwa w Izbie lub zawieszenia członkostwa podmiotu, którego reprezentant jest członkiem organu Izby,
 6. braku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania członka organu w trybie określonym w 14 ust. 5 Statutu.

2.Wygaśnięcie mandatu członka organu Izby następuje z chwilą wystąpienia jednej z przyczyn, októrych mowa w ust. 1 powyżej i zostaje następnie potwierdzone uchwałą Zarządu.

Walne Zgromadzenie

§ 18

 1. Najwyższym organem Izby jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż do końca czerwca każdego roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Rady Izby albo na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Izby.
 4. Rada Izby ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostanie ono zwołane przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku w tej sprawie. Rada Izby może zwołać także Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie wykonuje obowiązku określonego w ustępie 2.

§ 19

 1. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie wysyła się na co najmniej 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia pocztą elektroniczną z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad. Wraz z zaproszeniem przesyła się materiały, a w szczególności projekty uchwał i sprawozdań organów.
 2. Wnioski w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być składane organowi zwołującemu Walne Zgromadzenie najpóźniej na 7 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Sprawy nie objęte porządkiem obrad podanym w zaproszeniu, z wyjątkiem kwestii o których mowa w § 38 ust. 1, mogą być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, jeżeli zgodę na to wyrazi Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

§ 20

 1. Każdy członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
 2. Reprezentowanie członków Izby na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika wymaga pełnomocnictwa w formie pisemnej lub elektronicznej (opatrzenie pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w wyjątkowych sytuacjach i za indywidualną zgodą Prezesa Izby, w formie dokumentowej.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie organów Izby, Prezes Izby, pracownicy biura Izby oraz osoby zaproszone przez Prezesa Izby lub Zarząd – wyłącznie z głosem doradczym.

§ 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 50% członków Izby w pierwszym terminie i zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie, który odbywa się kwadrans po pierwszym, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie, chyba że niniejszy Statut określa dla podjęcia określonych uchwał inne zasady.

§ 22

Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane również w drodze głosowania elektronicznego. Szczegółowe zasady głosowania określi regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

§ 23

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 • uchwalanie zmian statutu Izby,
 • wybór i odwoływanie członków organów Izby,
 • zatwierdzanie wyboru członków organów dokonanego w trybie 14 ust. 5 Statutu,
 • przyjmowanie kierunków działania Izby, w szczególności w oparciu o wnioski i rekomendacje Zarządu lub Rady Izby,
 • uchwalanie budżetu Izby na kolejny rok finansowy,
 • podejmowanie uchwały w przedmiocie rezerwy likwidacyjnej oraz w przedmiocie jej wykorzystania,
 • uchwalanie regulaminów pracy:
 1. Walnego Zgromadzenia,
 2. Zarządu,
 3. Rady Izby,
 4. Sądu Dyscyplinarnego – przygotowanego przez Zarząd wspólnie z Radą Izby.
 • zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Izby za okres sprawozdawczy,
 • udzielanie absolutorium organom Izby, na każdym posiedzeniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 • rozwiązanie Izby oraz przeznaczenie pozostałego majątku,
 • rozpoznawanie odwołania od uchwały Zarządu lub orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego owykluczeniu członka z Izby,
 • uchwalanie wysokości i zasad naliczania składek członkowskich.
 1. Nieudzielenie absolutorium organowi Izby skutkuje odwołaniem całego składu organu oraz koniecznością wyboru nowych członków organu Izby.

Zarząd

§ 24

 1. Zarząd składa się z co najmniej 6 a maksymalnie 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Członkowie Zarządu wybierają i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Zarządu. Pozostali członkowie Zarządu posiadają tytuł Wiceprzewodniczących Zarządu.
 3. Przewodniczący Zarządu ma prawo na czas swojej nieobecności wyznaczyć spośród składu Zarządu swojego zastępcę.

§ 25

 1. Zarząd, w terminie do 3 miesięcy od momentu powołania, opracowuje i przyjmuje strategię, programy i metody działalności Izby, uwzględniając kierunki działania Izby przyjęte przez Walne Zgromadzenie Izby, po uzyskaniu opinii Rady Izby. Zarząd aktualizuje powyższe w ciągu pierwszych 3 miesięcy każdego następnego roku kalendarzowego swojej kadencji.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia niezastrzeżonych dla innych organów,
 • opracowywanie projektów uchwał, w tym uchwały o kierunkach działalności Izby, dla Walnego Zgromadzenia Izby,
 • przedkładanie Radzie Izby do zaopiniowania sprawozdań ze swojej działalności oraz wykonania budżetu,
 • nadzorowanie działalności Prezesa Izby,
 • powoływanie, zmiana oraz likwidacja izbowych sekcji i grup roboczych– z uwzględnieniem zasad określonych w § 27,
 • opracowanie projektu budżetu celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do przyjęcia, a w przypadku nieuchwalenia budżetu przez Walne Zgromadzenie – przyjęcie prowizorium budżetowego,
 • określanie wewnętrznych zasad wydatkowania środków Izby, bez uszczerbku dla zasad wyrażonych w regulaminie pracy Zarządu,
 • zmiana przyjętych strategii, programów i metod działalności Izby, jeżeli jest to uzasadnione zmianą otoczenia prawnego, ekonomicznego lub politycznego, z uwzględnieniem kierunków działania Izby przyjętych przez Walne Zgromadzenie Izby,
 • podejmowanie wszelkich rozstrzygnięć niezastrzeżonych Statutem dla innych organów Izby.
 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Izby lub Przewodniczący Zarządu, z własnej inicjatywy albo nawniosek dwóch członków Zarządu. W przypadku niezwołania posiedzenia Zarządu przez Prezesa Izby lub Przewodniczącego Zarządu w terminie 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa powyżej, posiedzenie Zarządu może zwołać trzech członków Zarządu działających łącznie.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu bądź też – w razie jego nieobecności – zastępcy Przewodniczącego Zarządu, jeżeli został wyznaczony.
 3. Zarząd może zapraszać do udziału w posiedzeniach inne osoby, w szczególności ekspertów, jeżeli jest to celowe ze względu na przedmiot obrad, wyłącznie z głosem doradczym.
 4. W posiedzeniach Zarządu bierze udział Prezes Izby, któremu przysługuje wyłącznie głos doradczy.

§ 25a

 1. Członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, w tym wykonywać prawo głosu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiających ciągłą transmisję posiedzenia Zarządu oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym.
 2. Uczestnictwo członka Zarządu w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest odnotowywane w protokole z posiedzenia.
 3. W przypadku udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, oddanie głosu tajnego następuje za pośrednictwem aplikacji online przystosowanej do głosowania tajnego wykorzystywanej podczas posiedzenia lub – w przypadku braku dostępu do aplikacji – za pośrednictwem wybranej przez głosującego osoby, którą może być również pracownik administracyjny Izby. W przypadku wyboru jako zastępcy do głosowania członka organu Izby lub pracownika administracyjnego Izby, osoby te są zobowiązane do zachowania poufności.

§ 25b

 1. Zarząd powołuje i odwołuje Prezesa Izby, a także decyduje o wszelkich warunkach zatrudnienia lub współpracy z Prezesem Izby. Prezesa Izby odwołać może również Walne Zgromadzenie.
 2. Prezes Izby nie może być przedstawicielem, pracownikiem lub osobą zatrudnioną na jakiejkolwiek podstawie prawnej przez członka Izby.
 3. Prezes Izby realizuje kierunki działań wyznaczone przez Walne Zgromadzenie oraz strategię i programy uchwalone przez Zarząd, z wykorzystaniem metod działalności określonych przez Zarząd.
 4. Do obowiązków i kompetencji Prezesa Izby należą:
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu;
 • opracowywanie dla Zarządu propozycji uchwał budżetowych oraz prowizoriów budżetowych;
 • opracowywanie dla Zarządu propozycji uchwał dla Walnego Zgromadzenia, w tym uchwały o kierunkach działalności Izby;
 • przedstawianie Zarządowi rekomendacji w przedmiocie działalności Izby;
 • opracowywanie dla Zarządu projektów sprawozdań z działalności oraz z wykonania planów finansowych;
 • przedstawianie Zarządowi szczegółowych wyjaśnień na temat bieżącej działalności Izby oraz odpowiedź na pytania formułowane przez członków Zarządu;
 • zapewnienie prawidłowej komunikacji pomiędzy organami Izby, sekcjami, grupami roboczymi oraz członkami Izby;
 • zachęcanie oraz koordynowanie prac przedstawicieli członków Izby w ramach struktur izbowych;
 • rekomendowanie Zarządowi przekształcenia grupy roboczej w sekcję
 • określanie, realizowanie i komunikowanie organom Izby potrzeb członków Izby;
 • nadzorowanie płatności składek przez członków oraz podejmowanie działań windykacyjnych w tym zakresie;
 • reprezentowanie i prowadzenie spraw Izby we wszystkich bieżących sprawach dotyczących działalności Izby, w tym w szczególności zapewnienia lokalu, infrastruktury i zaplecza IT, dostaw mediów oraz dostaw towarów i usług niezbędnych do działalności bieżącej;
 • wykonywanie wszelkich praw i obowiązków Izby jako pracodawcy w tym decydowania o nawiązywaniu, modyfikacji i rozwiązywaniu umów o pracę oraz innych umów z personelem biura Izby, z zachowaniem zasady, że pracownikiem biura Izby nie może być przedstawiciel członka Izby ani osoba zatrudniona na jakiejkolwiek podstawie prawnej przez członka Izby, a także ustalanie obowiązków, kompetencji i regulaminów działania biura Izby;
 • podejmowanie rozstrzygnięć w przedmiocie współpracy z zewnętrznymi ekspertami oraz dostawcami towarów lub usług, z uwzględnieniem uchwał i wytycznych Zarządu;
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Izby, na podstawie udzielonych przez Zarząd pełnomocnictw.
 1. Do obowiązków i kompetencji Prezesa Izby należą również:
 • reprezentowanie Izby w relacjach z przedstawicielami władz publicznych, a także organizacji zawodowych, gospodarczych i społecznych;
 • wypowiadanie się w imieniu Izby w mediach;
 • prowadzenie w imieniu Izby komunikacji w Internecie, w tym w mediach społecznościowych, przy czym wykonywanie tych kompetencji odbywa się z uwzględnieniem ogólnego stanowiska i zaleceń Zarządu.
 1. W przypadku uzasadnionym interesem Izby, Zarząd jest uprawniony do uchylenia lub zmiany decyzji Prezesa Izby, w drodze uchwały, bez uszczerbku dla ochrony praw osób trzecich.

§ 26

Prawo do reprezentowania Izby i składania oświadczeń woli mają Prezes i Wiceprezes działający łącznie lub dwóch Wiceprezesów działających łącznie.

§ 27

Zarząd może powoływać doraźne lub stałe komisje tematyczne i problemowe oraz sekcje branżowe będące organami pomocniczymi Zarządu przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.

§ 28

Zarząd może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników działających samodzielnie w granicach ich umocowania.

Rada Izby

§ 29

1. Rada Izby liczy nie mniej niż 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ustępu 1a.
1a. Członkiem Rady Izby może zostać kandydat, który uzyskał w głosowaniu podczas obrad Walnego Zgromadzenia minimum 33 % ważnie oddanych głosów.
2. Członkowie Rady wybierają i odwołują spośród siebie: Przewodniczącego Rady oraz od 1 do 4 Wiceprzewodniczących i Sekretarza.

§ 30

1. Rada Izby odbywa swoje posiedzenia w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, albo na wniosek co najmniej połowy członków Rady.
3. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady lub – w przypadku nieobecności Przewodniczącego – jeden z Wiceprzewodniczących Rady.

§ 31

1. Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
2. Podejmowanie uchwał przez Radę może następować również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Postanowienia § 25a stosuje się odpowiednio.
3. Przewodniczący Rady może – na wniosek każdego członka Rady – zaprosić na posiedzenie Rady: członków Komisji Rewizyjnej, członków Zarządu oraz osoby trzecie, w szczególności ekspertów, jeżeli jest to celowe ze względu na przedmiot obrad.

§ 32

Do kompetencji Rady należy:

 1. opiniowanie programu działalności oraz projektu budżetu Izby każdorazowo przygotowywanych przez Zarząd – w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia ich otrzymania – oraz wnioskowanie o ich zatwierdzenie lub odrzucenie na Walnym Zgromadzeniu,
 2. udział w pracach Zarządu w przedmiocie opracowania strategii Izby,
 3. opiniowanie wszystkich innych dokumentów i sprawozdań przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd,
 4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Izby, a w szczególności z wykonania planów finansowych,
 5. wnioskowanie w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
 6. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,
 7. opiniowanie wniosków Zarządu co do wysokości składek członkowskich,
 8. akceptowanie uchwały Zarządu o zaciągnięciu zobowiązania finansowego, zgodnie z zasadami uchwalonymi w regulaminie pracy Zarządu,
 9. przeprowadzanie bieżących kontroli gospodarki finansowej Izby, a w szczególności badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie budżetem Izby,
 10. przeprowadzanie rocznych, kompleksowych kontroli działalności Izby i jej organów, a w szczególności jej gospodarki finansowej i zgodności działań z Regulaminami Pracy i programami działania,
 11. składanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z:
 • działalności Rady Izby w roku finansowym,
 • wyników rocznej kontroli działalności Izby, o której mowa w pkt 2 wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Radzie,
 1. przedstawianie pozostałym organom Izby wniosków i spostrzeżeń odnośnie bieżącej działalności Izby,
 2. udział w powoływaniu sekcji Izby przez Zarząd.

§ 32a

Rada Izby może wykonać kompetencję określoną w par. 32 pkt 9 samodzielnie bądź zobowiązać Zarząd do zlecenia audytu finansowego Izby wskazanemu przez Radę podmiotowi trzeciemu, w zakresie i czasie określonym przez Radę.

§ 33

Rada Izby może nadać osobom fizycznym tytuł „Członka Honorowego Izby”. Tytuł ten może być przyznany osobom, które zasłużyły się w zakresie działalności Izby lub wniosły do jej działania istotny wkład. Nadanie tytułu Członka honorowego ma charakter wyłącznie tytularny, członkowie honorowi nie mają praw i obowiązków członków Izby i nie są członkami Izby w rozumieniu ustawy o izbach gospodarczych.

§ 34

 1. W przypadku gdy w danej kadencji nie wybrano wystarczającej liczby członków Rady Izby lubgdy w trakcie kadencji Rady Izby jej skład zmniejszy się poniżej minimalnej liczby członków zgodnej z  29 ust. 1, prace Rady Izby ulegają zawieszeniu do momentu uzupełnienia jej składu zgodnie z wymaganiami statutowymi.
 2. W przypadku braku prawidłowego składu Rady Izby w terminie poprzedzającym o co najmniej 30 dni wyznaczony termin zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd zleci audyt działalności Izby za dany okres sprawozdawczy ekspertowi niezwiązanemu z Izbą lub jej członkami. Jeśli brak ujawni się wokresie krótszym niż 30 dni przed terminem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub podczas Walnego Zgromadzenia, kontrolę działalności Izby za dany okres sprawozdawczy przeprowadza Rada Izby nowej kadencji, a Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o tymczasowym absolutorium dla Zarządu.

Sąd Dyscyplinarny

§ 35

 1. Sąd Dyscyplinarny jest organem Izby powołanym do rozpatrywania i rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Izby. Sąd Dyscyplinarny przeprowadza postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom Izby na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania (skargi) złożonego przez członka Izby lub Komisję ds. Etyki na zasadach opisanych w regulaminie Sądu Dyscyplinarnego.
 2. Sąd Dyscyplinarny jest dwuinstancyjny. W pierwszej instancji skład liczy dwóch członków iprzewodniczącego, a w drugiej instancji czterech członków i przewodniczącego. W skład Sądu Dyscyplinarnego wchodzą niezależni eksperci, wybierani odrębnie zgodnie z regulaminem.
 3. Przedmiotem podlegającym rozpoznaniu przez Sąd Dyscyplinarny może być zarzut naruszenia Statutu, Kodeksu Etyki, prawa powszechnie obowiązującego lub zasad uczciwej konkurencji.
 4. Do grona arbitrów Sądu Dyscyplinarnego wybiera się nie mniej niż 10 osób. Składy arbitrów obydwu instancji są losowane z grona arbitrów odrębnie względem każdego postępowania, zawyjątkiem przewodniczących składów każdej instancji.
  Losowanie prowadzi i nadzoruje Prezes Izby, a strony postępowania mają prawo uczestniczyć w tej czynności.
 1. Arbitrzy i niezależni eksperci każdej z instancji Sądu Dyscyplinarnego wybierają wspólnie większością głosów przewodniczącego danej instancji Sądu, za jego zgodą. Przewodniczącym danej instancji Sądu nie może być pracownik lub osoba współpracująca z jakąkolwiek stroną sporu lub członkiem Izby, którego reprezentantem jest arbiter zasiadający w danym składzie instancyjnym.
 2. W wyniku przeprowadzonego postępowania Sąd Dyscyplinarny może wydać wobec obwinionego członka Izby orzeczenie uniewinniające albo orzeczenia przewidujące następujące kary:
 • upomnienie,
 • naganę,
 • zobowiązanie do zaprzestania danego działania lub wdrożenia działań naprawczych, co może uwzględniać zobowiązanie do rozpowszechniania oświadczenia o ustalonej przez Sąd Dyscyplinarny treści i formie,
 • zobowiązanie do przeprowadzenia wewnętrznego audytu działalności pod kątem zgodności zeStatutem, Kodeksem Etyki lub prawa powszechnie obowiązującego,
 • czasowe zawieszenie w prawach członka Izby, w zakresie ustalonym przez Sąd Dyscyplinarny,
 • wykluczenie członka z Izby.
 1. Sąd Dyscyplinarny może podać orzeczenia przewidujące kary, o których mowa w ust. 6 powyżej, wcałości lub części, do wiadomości członków Izby.
 2. Niezależnie od kwestii ponoszenia kosztów postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym, uzależnionej od rozstrzygnięcia sprawy, członek Izby wnoszący skargę składa wraz ze skargą dowód wpłaty na rachunek Izby wpisu od skargi. Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego z urzędu zarządza zwrot wpisu w całości w razie wydania przez Sąd Dyscyplinarny prawomocnego orzeczenia przewidującego karę, októrym mowa w ust. 6 powyżej, albo w połowie w razie pojednania się stron przed pierwszym posiedzeniem w sprawie.

§ 35a

 1. Obsługę lokalową, prawna i protokolarną działalności Sądu Dyscyplinarnego zapewnia Biuro Izby.
 2. W posiedzeniach Sądu Dyscyplinarnego mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez Sąd Dyscyplinarny eksperci.
 3. Zasady postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym, w tym zasady ponoszenia i wysokość kosztów postępowania oraz zasady dot. wpisu od skargi, określa regulamin.

Rozdział VI

Gospodarka finansowa i majątek Izby

§ 36

 1. Izba swoją działalność prowadzi na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie budżetu, przedkładanego przez Zarząd w trybie, o którym mowa w § 25 ust. 2 lit. f, i programu działania. W przypadku nieuchwalenia budżetu przez Walne Zgromadzenie, podstawę działania stanowi prowizorium budżetowe przyjęte przez Zarząd
 2. Majątek Izby powstaje m.in. ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków i zapisów, wpływów z działalności statutowej i gospodarczej, dochodów z majątku Izby.
 3. Wysokość składki w danym roku kalendarzowym ustalana jest na podstawie wysokości przychodów wzakresie wyrobów medycznych.
 4. Członek Izby składa pisemne oświadczenie o wysokości przychodów w zakresie wyrobów medycznych do dnia 31 marca każdego roku. Członkowie Izby, którzy nie złożą oświadczenia wterminie, zobowiązani są do opłacania składek za dany rok kalendarzowy w maksymalnej wysokości.
 5. W przypadku, gdy z oświadczenia wynika, że członek Izby jest zobowiązany do opłacenia składki wwysokości niższej niż maksymalna lub w przypadku powzięcia podejrzeń co do prawidłowości oświadczenia, o którym mowa w ustępie poprzednim, Prezes Izby ma prawo żądać przekazania przez członka Izby dodatkowych wyjaśnień pisemnych, a także dokumentacji dowodzącej prawidłowości złożonego oświadczenia. Członek Izby może zastrzec poufność przekazanych informacji i dokumentów. W sytuacji, gdy dodatkowe wyjaśnienia i dokumentacja nie zostaną przekazane lub zostaną uznane za niewystarczające do wiarygodnego wykazania przychodu członka Izby, członek ten będzie zobowiązany do opłacania składek za dany rok kalendarzowy w maksymalnej wysokości.
 6. Wpłaty składek następować powinny w okresach ustalonych uchwałą Zarządu.
 7. Rok finansowy Izby pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 8. Budżet Izby obejmuje zestawienie planowanych przychodów i kosztów, a także rezerwę likwidacyjną. Wysokość rezerwy, okres jej trwania oraz warunki jej rozwiązania określa Walne Zgromadzenie Izby w uchwale budżetowej lub w odrębnej uchwale.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby

§ 37

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów. Uchwałę w sprawie rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy quorum 1/2 członków Izby.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie w tejże samej uchwale powołuje likwidatora, który przeprowadza likwidację wykonując postanowienia Statutu dotyczące przeznaczenia majątku Izby.
3. Określa się następujące zasady przeznaczenia majątku Izby w razie jej likwidacji:
1) majątek Izby w pierwszej kolejności przeznacza się na zaspokojenie zobowiązań oraz na koszty likwidacji Izby,
2) majątek Izby nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Izby,
3) pozostałą część majątku Izby przeznacza się na cele społeczne określone w uchwale Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Izby.

Niniejszy Statut został przyjęty dnia 30 listopada 2004 r., a zmieniony w dniu 8 kwietnia 2010 r., 20 kwietnia 2011 r., 31 marca 2015 r., 19 października 2017 r., 17 kwietnia 2018 r., 17 kwietnia 2019 r. oraz 28 września 2021 r. TEKST JEDNOLITY

Regulamin Składek Członkowskich Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej

Wyrobów Medycznych „Polmed”

(zasady dotyczące wysokości i zasad naliczania składek członkowskich)

 

§1.

 1. Regulamin określa wysokość i zasady naliczania  składek członkowskich należnych na rzecz Ogólnopolskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED od podmiotów gospodarczych w niej zrzeszonych, zwanych dalej „firmami członkowskimi”.

§2.

 1. Firma członkowska jest obowiązana w terminie do 31 marca każdego roku poinformować Biuro Izby Polmed na piśmie o wysokości obrotu, o którym mowa w ust. 2. Składka w wysokości opartej na tej informacji obowiązuje od pierwszego maja każdego roku.
 2. (uchylony)
 3. Oświadczenie o wysokości przychodu, o którym mowa w ust. 1, podobnie jak dalsze wyjaśnienia i dokumenty, składane zgodnie z § 36 ust. 5 Statutu Izby, powinny być potwierdzone imiennie przez Głównego Księgowego, Dyrektora lub inną upoważnioną osobę.
 4. W przypadku nie złożenia przez firmę członkowską informacji o przychodzie  za ostatni rok finansowy, firma obowiązana jest do płacenia składek w maksymalnej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie wysokości.

§3.

 1. Stawki miesięcznych składek członkowskich wraz ze wskazaniem zależności ich wysokości od obrotu firmy członkowskiej określa tabela składek stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu

§4.

 1. Składka w nowej wysokości naliczana jest od pierwszego miesiąca następującego po dacie posiedzenia Walnego Zgromadzenia, na którym ustalone zostały nowe zasady naliczania lub wysokość składek członkowskich.

§5.

 1. W przypadku zaistnienia znaczących zmian własnościowych, organizacyjnych, itp. mających istotny wpływ na sytuację ekonomiczną firmy członkowskiej, zgłoszonych i udokumentowanych przez firmę, Zarząd Izby po zasięgnięciu opinii Rady Izby może podjąć decyzję o indywidualnej zmianie wysokości składki członkowskiej naliczanej w danym roku.

§6.

 1. Niniejszy regulamin zastępuje wszystkie wcześniej wydane decyzje i akty, dotyczące ustalania wysokości i trybu płatności składek członkowskich.

§7.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.

 

Zał. Nr 1

 1. a) Wymiar składek członkowskich
OBRÓT ROCZNY WYSOKOŚĆ SKŁADKI
Do 5 mln 300,00 zł
Do 10 mln 600,00 zł
Do 15 mln 900,00 zł
Do 20 mln 1 200,00 zł
Do 25 mln 1 500,00 zł
Do 30 mln 1 800,00 zł
Do 35 mln 2 100,00 zł
Do 40 mln 2 400,00 zł
Do 50 mln 3 000,00 zł
Do 60 mln 3 600,00 zł
Do 70 mln 4 200,00 zł
OD 70 mln 4 900,00 zł
 1. b) Termin płatności: 30 dni od dnia wystawienia rachunku.
 1. c) Wysokość wpisowego: 300 zł.

REGULAMIN  SEKCJI I KOMISJI TEMATYCZNYCH

Izby  POLMED

§1

 1. Zgodnie z postanowieniem § 6 pkt 6 statutu Izba realizuje swoje zadania między innymi prowadząc działalność wewnątrz organizacyjną w ramach powoływanych sekcji i komisji tematycznych dalej zwanych „sekcjami”.
 2. Zgodnie z postanowieniami § 26 statutu i § 3 pkt 7 Regulaminu Zarządu Izby sekcje/komisje są powoływanymi przez Zarząd Izby jej doradczymi ciałami kolegialnymi, działającymi w oparciu o uchwalone przez Zarząd regulamin.
 3. Czas działania sekcji/komisji jest nieokreślony.
 4. Sekcje/komisje rozwiązywane są uchwałą Zarządu Izby na merytorycznie uzasadniony wniosek członków sekcji/komisji lub zgodnie z reprezentacją Izby.

§2

 1. W skład sekcji/komisji mogą wchodzić członkowie Izby.
 2. Jeżeli jest to celowe dla przedmiotu obrad, przewodniczący sekcji/komisji ma prawo zapraszać do uczestniczenia w pracach sekcji/komisji osoby spoza kręgu członków Izby, dysponujące niezbędną wiedzą i doświadczeniem. Osoby takie dysponują jednak wyłącznie głosem doradczym.
 3. W posiedzeniu sekcji/komisji może uczestniczyć Dyrektor Generalny Izby.

§3

 1. Decyzję o utworzeniu sekcji/komisji Zarząd Izby podejmuje mając na względzie specyfikę interesów gospodarczych członków Izby jak też istotne problemy, związane z wykonywaniem podstawowych zadań i celów Izby, określonych statutem.
 2. Członkowie Izby maja prawo zgłaszać się do składu sekcji/komisji.

§4

 1. Wraz z powołaniem sekcji/komisji jej członkowie w głosowaniu powołują jej przewodniczącego, a jeśli uzna to za celowe – również zastępcę przewodniczącego. Kadencja przewodniczącego i jego zastępcy trwa 2 lata.

§5

 1. Podstawową formą pracy sekcji/komisji są posiedzenia, odbywane z częstotliwością, uzależnioną od aktualnych, istotnych potrzeb.
 2. Posiedzenia sekcji/komisji zwołuje w uzgodnieniu z biurem Izby przewodniczący sekcji/komisji lub jego zastępca, określając datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad jak też załączając niezbędne materiały.
 3. Zawiadomienie o posiedzeniu winno być skierowane do członków sekcji/komisji w terminie, zapewniającym jego otrzymanie nie później, niż 7 dni przed terminem posiedzenia.
 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwołanie posiedzenia w terminie krótszym niż określony w ust. 3, przy pomocy każdego dostępnego środka komunikowania się.
 5. Sekcje/komisje mogą tworzyć zespoły ad hoc celem przygotowania stanowiska w sprawach, będących przedmiotem ich prac.
 6. Po zakończeniu posiedzenia sekcji/komisji przygotowana jest notatka zawierająca plan działania.

§6

 1. W wyniku rozpoznania spraw, będących przedmiotem posiedzenia lub zgłoszonych podczas spotkania, sekcja/komisja podejmuje decyzje, a także uzgadnia i przekazuje do realizacji Dyrektorowi Generalnemu Izby plan działania, a za jego pośrednictwem pracownikom biura.
 2. Sekcja/komisja zgłasza Zarządowi Izby swoje ewentualne stanowisko oraz  postulaty i wnioski do rozpatrzenia i wykorzystania,
 3. Stanowiska i postulaty sekcji/komisji dotyczące bezpośrednio jej branży czy specjalizacji są rekomendowanym stanowiskiem Izby do wykorzystania przez Zarząd w dalszych procesach. W przypadku spraw dotyczących ogółu członków Izby i całokształtu jej działalności oraz różnicy stanowisk między poszczególnymi sekcjami/komisjami ich przewodniczący muszą na specjalnym posiedzeniu uchwalić jednolite rekomendowane stanowisko do przekazania Zarządowi Izby.
 4. Pomiędzy posiedzeniami sekcji/komisji, jej członkowie w sprawach pilnych mogą zgłaszać Dyrektorowi Generalnemu Izby pisemne wnioski i postulaty– dopuszczalna jest formuła mailowa.
 5. Dyrektor przekazuje informacje o wnioskach i postulatach, o których mowa w ust. 4 do przewodniczącego i jego zastępcy wraz z propozycją działań w tym zakresie.
 6. Osoby, o których mowa w ust. 5, podejmują decyzję o tym czy sprawę należy uznać za pilną, a także akceptują proponowane działania.
 7. W sprawach pilnych propozycja działań zostaje przesłana do członków sekcji/komisji celem jej akceptacji. Członkowie sekcji/komisji mają prawo zgłosić swój umotywowany sprzeciw w terminie 48 godzin od przekazania przez Dyrektora Generalnego propozycji działań.
 8. Proponowane działania, o których mowa w ust. 5, zostają wstrzymane w przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez 3 członków sekcji/komisji. W takiej sytuacji sprawa zostanie omówiona na najbliższym posiedzeniu sekcji/komisji.

§7

 1. Sekcje/komisje, ich przewodniczący i zastępcy przewodniczących nie są uprawnieni do składania w imieniu Izby wiążących oświadczeń woli.
 2. Przewodniczący sekcji/komisji oraz wiceprzewodniczący, a także członkowie sekcji/komisji są uprawnieni do reprezentacji Izby podczas spotkań z organami administracji publicznej oraz w sprawach dotyczących zakresu działania sekcji/komisji. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do prezentowania wyłącznie uzgodnionego stanowiska Izby, a w przypadku jego braku, jedynie do wyrażania opinii, które są zgodne z postulatami wypracowanymi w trakcie wcześniejszych prac sekcji/komisji.
 3. Jeżeli działanie sekcji/komisji wiązać się będzie z zaciągnięciem zobowiązań finansowych – przewodniczący sekcji/komisji albo jego zastępca winni uprzednio dokonać niezbędnych uzgodnień z Dyrektorem Generalnym, a w przypadku przekraczającym pełnomocnictwo udzielone Dyrektorowi Generalnemu – z osobami upoważnionymi do reprezentowania Izby zgodnie z jej statutem.
Pobierz dokument

Regulamin Sądu Dyscyplinarnego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „POLMED”

Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu Sądu Dyscyplinarnego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „POLMED”, następującym terminom nadaje się odpowiednie znaczenie:

 • Arbiter – członek Sądu Dyscyplinarnego wybrany przez Walne Zgromadzenie Izby POLMED;
 • Dyrektor Generalny – Dyrektor Generalny Izby POLMED lub w przypadku niemożliwości wykonywania funkcji przez Dyrektora Generalnego – wyznaczony pełnomocnik Zarządu Izby POLMED;
 • Izba POLMED – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych „POLMED”;
 • Kodeks – Kodeks Etyki w Biznesie Izby POLMED, uchwała Zarządu Izby stanowiąca transpozycję Kodeksu Etyki Biznesowej MedTech Europe lub jakikolwiek zbiór zasad etyki biznesowej przyjęty przez Izbę POLMED;
 • Niezależny Ekspert – niezależny, bezstronny ekspert z dziedziny prawa o uznanym autorytecie w dziedzinie sądownictwa lub arbitrażu;
 • Obwiniony – członek Izby POLMED, przeciwko któremu została wniesiona skarga;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sądu Dyscyplinarnego Izby POLMED;
 • Sąd Dyscyplinarny – Sąd Dyscyplinarny Izby POLMED;
 • Skarżący – członek Izby POLMED wnoszący skargę lub Komisja ds. Etyki wnosząca skargę w sprawach dot. naruszenia Kodeksu Etycznych Praktyk Biznesowych Izby POLMED;
 • Statut – statut Izby POLMED;
 • Kodeks – Kodeks Etycznych Praktyk Biznesowych Izby POLMED.

2. Ogólne zasady postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym

 1. Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym jest dwuinstancyjne.
 2. Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym opiera się na zasadach proporcjonalności, szybkości, rzetelności, bezstronności i przejrzystości.

2a. Uprawnienia Komisji ds. Etyki w sprawach dot. naruszenia Kodeksu

 1. Komisja ds. Etyki jest uprawniona do złożenia skargi na Firmę członkowską, jeżeli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że Firma członkowska naruszyła postanowienia Kodeksu.
 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 powyżej Komisja ds. Etyki występuje w charakterze Skarżącego.
 3. Komisja ds. Etyki może złożyć skargę wyłącznie w stosunku do naruszenia Kodeksu, które nastąpiło w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia skargi przez Komisję ds. Etyki.
 4. Decyzję o złożeniu skargi na Firmę członkowską Komisja ds. Etyki podejmuje:
  • większością 3/5 głosów – jeżeli na posiedzeniu reprezentowanych jest co najmniej 6 różnych Firm członkowskich;
  • większością 2/3 głosów – jeżeli na posiedzeniu reprezentowanych jest 4 lub 5 różnych Firm członkowskich;
 5. W celu uniknięcia wątpliwości – do oddania głosu w imieniu Firmy członkowskiej w ramach głosowania nad złożeniem skargi nie jest konieczne posiadanie formalnego upoważnienia do reprezentacji danej Firmy członkowskiej. Wystarczające jest bycie pracownikiem lub współpracownikiem danej Firmy członkowskiej upoważnionym przez Firmę członkowską do uczestnictwa w Komisji ds. Etyki.
 6. Komisja ds. Etyki nie może podjąć decyzji o złożeniu skargi jeżeli na posiedzeniu reprezentowanych jest mniej niż 4 różne Firmy członkowskie.
 7. Na każdą Firmę członkowską przypada wyłącznie jeden głos. Jeżeli w posiedzeniu uczestniczy więcej niż jeden reprezentant danej Firmy członkowskiej, to tacy uczestnicy naradzają się wspólnie i oddają wyłącznie jeden głos.
 8. Członkowie Komisji są wyłączeni z głosowania nad decyzją o złożeniu skargi na Firmę członkowską, której są pracownikami lub współpracownikami. Tacy członkowie mogą jednak nadal uczestniczyć w posiedzeniu Komisji i składać niezbędne wyjaśnienia.
 9. Informację o merytorycznym rozpatrywaniu sprawy i głosowaniu ws. złożenia skargi na Firmę członkowską rozsyła się drogą elektroniczną, na 7 dni przed głosowaniem, do wszystkich członków Komisji ds. Etyki. Informację uznaję się za wysłaną do wszystkich członków Komisji, jeżeli została poprawnie wysłana na listę adresową udostępnioną przez biuro Izby POLMED. Informacja w sposób wyraźny wskazuje czego dotyczy potencjalne naruszenie Kodeksu, bez jednoczesnego wskazywania nazwy Firmy, której zarzucane jest naruszenie Kodeksu.
 10. Informację, o której mowa w ust. 9 przesyła się także Firmie członkowskiej, w stosunku do której będzie przeprowadzane głosowanie ws. złożenia skargi wraz z wyraźnym wskazaniem, że to tej Firmie zarzucono postępowanie niezgodne z Kodeksem. Informację wysyła się elektronicznie na adres lub adresy udostępnione przez biuro Izby POLMED. Reprezentantom Firmy członkowskiej umożliwia się uczestniczenie w posiedzeniu Komisji oraz składanie niezbędnych wyjaśnień, bez prawa oddania głosu w głosowaniu.
 11. Członkowie Komisji mogą oddać głos w głosowaniu, o którym mowa w ust. 9 powyżej, osobiście w miejscu posiedzenia Komisji lub online za pośrednictwem platformy/aplikacji do zdalnej komunikacji wykorzystywanej podczas posiedzenia Komisji.
 12. Komisję ds. Etyki w postępowaniu przed Sądem Dyscyplinarnym reprezentuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji lub osoba przez nich upoważniona. Osoba reprezentująca Komisję ds. Etyki w postępowaniu nie może być pracownikiem lub współpracownikiem Firmy członkowskiej, której dotyczy skarga.
 13. Komisja ds. Etyki jest zwolniona z kosztów postępowania, w szczególności z kosztu wpisu.

3. Reprezentacja

 1. Członków Izby POLMED w postępowaniu przed Sądem Dyscyplinarnym reprezentuje osoba upoważniona do reprezentacji na podstawie aktualnego odpisu KRS lub należycie umocowany pełnomocnik.
 2. Strony są zobowiązane dołączać aktualne odpisy KRS oraz ewentualne pisemne pełnomocnictwa dla osób reprezentujących strony w postępowaniu do skargi, odpowiedzi na skargę, odwołania lub odpowiedzi na odwołanie.
 3. Każda zmiana pełnomocnika w toku postępowania wymaga dla swej skuteczności przedstawienia pisemnego pełnomocnictwa.

4. Pisma

 1. Pisma w ramach postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym wnosi się razem z jednym odpisem dla strony przeciwnej, za potwierdzeniem odbioru. Odpisy wszelkich pism za wyjątkiem skargi i odwołania doręcza się bezpośrednio stronie przeciwnej lub jej pełnomocnikowi na adres podany w KRS, chyba, że strona w toku postępowania wskazała pisemnie inny adres do korespondencji.
 2. Wszelkie pisma oraz zawiadomienia kierowane przez Sąd Dyscyplinarny do stron postępowania powinny być doręczane stronom oraz ich pełnomocnikom, e-mailowo oraz dodatkowo na piśmie za potwierdzeniem odbioru.
 3. Przesyłkę listową niepodjętą przez adresata pomimo podwójnego awizowania uważa się za doręczoną skutecznie.
 4. Pisma i wszelkie materiały przesłane w ramach postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym nie podlegają zwrotowi.

5. Obliczanie terminów

Wszelkie terminy oblicza się zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i  regulacjami Tytułu VI, Działu I, Rozdziału 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozdział II SĄD DYSCYPLINARNY 1.      

1. Składy orzekające

 1. Skład orzekający Sądu Dyscyplinarnego I instancji liczy trzy osoby. W skład wchodzi dwóch Arbitrów i Niezależny Ekspert. Skład orzekający wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 2. Skład orzekający Sądu Dyscyplinarnego II instancji liczy pięć osób. W skład wchodzi czterech Arbitrów i Niezależny Ekspert. Skład orzekający wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 3. Osoby zasiadające w składzie orzekającym Sądu Dyscyplinarnego I Instancji nie mogą zasiadać w składzie orzekającym Sądu Dyscyplinarnego II Instancji w tej samej sprawie.

2. Wybór składu orzekającego

 1. Składy orzekające obu instancji Sądu Dyscyplinarnego są wybierane odrębnie do każdego postępowania.
 2. Arbitrzy danej instancji Sądu Dyscyplinarnego są wybierani z grona Arbitrów w drodze losowania przeprowadzanego przez Dyrektora Generalnego, przy którym mają prawo uczestniczyć strony postępowania.
 3. Niezależni Eksperci są wybierani w drodze losowania przeprowadzanego przez Dyrektora Generalnego z listy Niezależnych Ekspertów. Lista Niezależnych Ekspertów zostaje opracowana poprzez zgłaszanie kandydatów przez członków Izby POLMED, wybranych przez grono wszystkich Arbitrów w drodze głosowania większościowego.
 4. Losowanie odbywa się po wpłynięciu skargi.
 5. Po losowaniu Dyrektor Generalny występuje do Arbitrów i Niezależnego Eksperta z zapytaniem, czy nie zachodzi powód do ich wyłączenia z postępowania, a w przypadku zaistnienia takiego powodu, powtarza się czynność wyboru danego Arbitra lub Niezależnego Eksperta. Dyrektor Generalny uzyskuje również zgodę Niezależnego Eksperta na udział w sprawie, ustala z nim warunki umowy, w tym wynagrodzenie, a także podpisuje w imieniu Izby umowę. W przypadku braku zgody Niezależnego Eksperta lub niepodpisania umowy, powtarza się czynność losowania Niezależnego Eksperta.
 6. Przewodniczący danej instancji Sądu Dyscyplinarnego jest wybierany przez Arbitrów i

Niezależnego Eksperta, będących członkami składów orzekających danej instancji za uprzednią pisemną zgodą osoby desygnowanej do funkcji przewodniczącego danej instancji, po ustaleniu braku podstaw do wyłączenia takiej osoby przez Dyrektora Generalnego.

3. Wyłączenie Arbitra oraz Niezależnego Eksperta składu orzekającego Sądu Dyscyplinarnego

 1. Wyłączeniu z orzekania w danej sprawie podlega Arbiter lub Niezależny Ekspert jeśli występuje uzasadniona przyczyna wyłączenia, w szczególności, gdy Arbiter lub Niezależny Ekspert:
  1. pozostaje lub pozostawał w przeszłości z jedną ze stron postępowania w stałym stosunku prawnym lub faktycznym, który budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności;
  2. jest w jakikolwiek sposób zaangażowany w sprawę, co do której miałby orzekać; 3) orzekałby w warunkach konfliktu interesów.
 2. W przypadku zaistnienia podstawy do wyłączenia, Arbiter lub Niezależny Ekspert wyłącza się sam lub może podlegać wyłączeniu na wniosek którejkolwiek ze stron postępowania na mocy postanowienia pozostałych członków składu orzekającego danej instancji Sądu Dyscyplinarnego, na wniosek którejkolwiek ze stron postępowania, uwzględniającego wniosek. W takim przypadku powtarza się czynność wyboru Arbitra lub odpowiednio Niezależnego Eksperta.

4.  Posiedzenie Sądu Dyscyplinarnego

 1. Posiedzenia Sądu Dyscyplinarnego odbywają się w siedzibie Izby POLMED lub w innym miejscu wskazanym przez Dyrektora Generalnego na terenie m.st. Warszawy, po konsultacji z przewodniczącym danej instancji Sądu Dyscyplinarnego.
 2. Posiedzenie składu orzekającego Sądu Dyscyplinarnego zwołuje przewodniczący składu orzekającego danej instancji Sądu Dyscyplinarnego, zawiadamiając Arbitrów i Niezależnego Eksperta wybranych do składu orzekającego oraz strony postępowania o miejscu, dacie i godzinie posiedzenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
 3. Stawiennictwo stron na posiedzeniu Sądu Dyscyplinarnego nie jest obowiązkowe, posiedzenie odbywa się również w przypadku niestawiennictwa, o ile zawiadomienie zostało skutecznie doręczone.

Rozdział III POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM DYSCYPLINARNYM I INSTANCJI

1. Wniesienie skargi

Skarżący wnosi skargę w formie pisemnej na adres Izby POLMED.

2. Wymogi formalne skargi

 1. Skarga zawiera:
  1. datę;
  2. oznaczenie stron wraz z danymi adresowymi;
  3. twierdzenia Skarżącego wraz z uzasadnieniem i wskazaniem naruszonych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, postanowień Statutu, Kodeksu lub uchwał organów Izby POLMED;
  4. dowody potwierdzające twierdzenia Skarżącego;
  5. żądania Skarżącego;
  6. wykaz i treść dołączonych do skargi załączników; 7) podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Skarżącego.
 2. Skarżący może wskazać jako Obwinionego więcej niż jeden podmiot.
 3. W przypadku braków formalnych skargi, przewodniczący składu orzekającego wzywa Skarżącego do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu skargi.
 4. Skargę można uzupełnić w toku postępowania wyłącznie w przypadku ujawnienia się nowych okoliczności związanych z zarzutami skargi.
 5. Cofnięcie skargi jest dopuszczalne bez zgody Obwinionego przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia. Po rozpoczęciu pierwszego posiedzenia w danej sprawie skarga może być cofnięta wyłącznie za zgodą Obwinionego.

3. Zawiśnięcie sporu

 1. Jeżeli skarga spełnia wymagania formalne, przewodniczący składu orzekającego przekazuje jej odpis Obwinionemu wraz z informacją o możliwości wniesienia odpowiedzi na skargę w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu skargi. Brak wniesienia odpowiedzi na skargę nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy. Niezależnie od powyższego, przewodniczący składu orzekającego przekazuje dokumenty sprawy składowi orzekającemu wybranemu w danym postępowaniu.
 2. Skład orzekający podejmuje próbę skłonienia stron do negocjacji lub mediacji przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy podczas pierwszego posiedzenia.
 3. Przewodniczący składu orzekającego I instancji Sądu Dyscyplinarnego podejmują decyzję o połączeniu dwóch lub więcej skarg do rozpoznania w jednym postępowaniu lub wydzieleniu spraw ze skargi przeciwko różnym Obwinionym do odrębnych postępowań, kierując się zasadą ekonomiki postępowania i uwzględniając charakter spraw, w tym opis stanów faktycznych oraz podniesionych zarzutów. W przypadku połączenia skarg do rozpoznania w jednym postępowaniu, składem orzekającym w takiej sprawie będzie skład najwcześniej wybrany spośród połączonych spraw.

4. Wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia

Przewodniczący składu orzekającego I instancji wyznacza posiedzenie w terminie 30 dni od wpłynięcia skargi pozbawionej braków formalnych.

5. Dodatkowe wyjaśnienia stron

Przewodniczący składu orzekającego może zobowiązać każdą stronę do złożenia dodatkowych pisemnych stanowisk w terminie 14 dni od daty doręczenia takiego wezwania, przy czym brak stanowiska nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy.

6. Przebieg postępowania w I instancji

 1. Przewodniczący składu orzekającego otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenia Sądu Dyscyplinarnego, udziela głosu, zadaje pytania i upoważnia do zadawania pytań oraz przedstawia orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego.
 2. W toku posiedzenia pozostali członkowie składu orzekającego mogą również zadawać stronom świadkom i innym osobom biorącym udział w postępowaniu, w szczególności biegłym, pytania.
 3. Każda ze stron przedstawia swoje stanowisko oraz dowody na jego poparcie. Pod nieobecność strony, jej stanowisko wynikające ze złożonych pism jest przedstawiane przez przewodniczącego składu orzekającego.
 4. Strony mogą zgłaszać wnioski dowodowe potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy, z zastrzeżeniem Rozdziału III punkt 2 ust. 4
 5. Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym I instancji powinno zakończyć się najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zawiśnięcia sporu, tj. od daty doręczenia odpisu skargi Obwinionemu.

7. Protokół

 1. Z przebiegu każdego posiedzenia, protokolant Izby POLMED, sporządza pisemny protokół zawierający:
  1. listę osób obecnych podczas posiedzenia, datę i miejsce posiedzenia;
  2. oznaczenie stron postępowania i osób reprezentujących strony;
  3. zwięzły przebieg postępowania (między innymi: wyjaśnienia stron, zeznania świadków, opis przedstawianego materiału dowodowego).
 2. Protokół podpisuje przewodniczący składu orzekającego oraz protokolant.

8. Orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego

 1. Orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego I i II instancji zapadają większością głosów.
 2. Orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego I instancji sporządzane są podczas niejawnego posiedzenia składu orzekającego.
 3. Orzeczenia podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego w danej sprawie, przy czym Arbiter lub Niezależny Ekspert niezgadzający się z orzeczeniem może złożyć umotywowane zdanie odrębne.
 4. Ogłoszenie orzeczenia wraz z głównymi motywami uzasadnienia oraz rozstrzygnięciem w zakresie kosztów postepowania powinno nastąpić bezpośrednio po jego sporządzeniu.

9. Doręczanie orzeczeń

Orzeczenie wraz z uzasadnieniem wysyła się do stron nie później niż w terminie 21 dni od daty jego ogłoszenia.

Rozdział IV POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM DYSCYPLINARNYM II INSTANCJI

1. Odwołanie

 1. Od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Dyscyplinarnego II instancji.
 2. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
 3. Odwołanie należy wnieść na piśmie na adres Izby POLMED.
 4. Odwołanie wniesione po terminie podlega odrzuceniu.

2. Podstawy do wniesienia odwołania

Odwołanie od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego I instancji można wnieść w następujących sytuacjach:

 1. Sąd Dyscyplinarny I instancji przyjął błędną wykładnię, nieprawidłowo zastosował lub nieprawidłowo nie zastosował przepisów prawa powszechnie obowiązującego, postanowień Statutu, Kodeksu lub uchwał organów Izby POLMED;
 2. Sąd Dyscyplinarny I instancji naruszył przepisy postępowania zawarte w Statucie lub Regulaminie w sposób, który wpłynął na wynik postępowania;
 3. Sąd Dyscyplinarny I instancji popełnił błąd co do ustaleń faktycznych;
 4. Sąd Dyscyplinarny I instancji orzekł karę niewspółmierną lub nieadekwatną do przewinienia.

3. Wymogi formalne odwołania

 1. Odwołanie zawiera:
  1. datę;
  2. oznaczenie orzeczenia, od którego wnoszone jest odwołanie;
  3. przedstawienie zarzutów wobec orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego I instancji wraz ze wskazaniem podstaw do wniesienia odwołania oraz uzasadnieniem;
  4. żądania wnoszącego odwołanie;
  5. wykaz i treść dołączonych do odwołania załączników;
  6. podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wnoszącego odwołanie.
 2. W przypadku, gdy odwołanie zawiera braki formalne, przewodniczący składu orzekającego Sądu Dyscyplinarnego I Instancji wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu odwołania. W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie, orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego I instancji staje się ostateczne.
 3. Przewodniczący składu orzekającego Sądu Dyscyplinarnego I instancji przesyła odwołanie wraz z aktami postępowania składowi orzekającemu Sądu Dyscyplinarnego II Instancji, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego.

4. Postępowanie odwoławcze

Do postępowania odwoławczego, w tym trybu powołania Arbitrów i Niezależnego Eksperta stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed Sądem Dyscyplinarnym I Instancji, z tym że:

 1. Sąd Dyscyplinarny I Instancji za pośrednictwem Dyrektora Generalnego przekazuje Sądowi Dyscyplinarnemu II instancji komplet dokumentacji postępowania;
 2. w postępowaniu przed Sądem Dyscyplinarnym II Instancji niedopuszczalne jest przedstawianie nowych dowodów.

5. Orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego II instancji

Sąd Dyscyplinarny II instancji po rozpatrzeniu sprawy może:

 1. utrzymać w mocy orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego I instancji w całości lub w części,
 2. utrzymać w mocy orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego I instancji w części i zmienić je w części, w której uzna je za niezasadne,
 3. uchylić orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego I instancji w całości i orzec na nowo co do istoty sprawy,
 4. stwierdzić ugodę zawartą przez strony postępowania.

Rozdział V ORZECZENIA

 1. Ostateczny i poufny charakter

 1. Orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego II Instancji są ostateczne.
 2. Orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego I i II Instancji są poufne.
 3. Ostateczne są również orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego I Instancji, jeżeli żadna ze stron nie wniosła odwołania do Sądu Dyscyplinarnego II Instancji lub wniosła je po terminie, lub w przypadku wskazanym w Rozdziale IV pkt 3 ust. 2 in fine

Rozdział VI KOSZTY POSTĘPOWANIA

1. Wpis od skargi

 1. Skarżący zobowiązany jest wraz ze złożeniem skargi uiścić wpis od skargi w zryczałtowanej wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).
 2. Wpłaty wpisu dokonuje się na rachunek bankowy Izby.
 3. Zasady zwrotu wpisu w zależności od rozstrzygnięcia sprawy określa Statut.

2. Koszty postępowania

 1. W orzeczeniu kończącym postępowanie dyscyplinarne w danej instancji Sąd Dyscyplinarny może nałożyć na przegrywającą stronę obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez Izbę, wraz z określeniem terminu do uiszczenia tych kosztów na rachunek bankowy Izby.
 2. Sąd dyscyplinarny może odstąpić od nałożenia na przegrywającą stronę obowiązku zwrotu kosztów w szczególności w sytuacji, gdy koszty te są niewielkie lub gdy uwzględniono jedynie część zarzutów.
 3. W uzasadnionych przypadkach Sąd Dyscyplinarny może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów postępowania. Niezależnie od wyniku sprawy Sąd Dyscyplinarny może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów postępowania wywołanych jej niesumiennym lub niewłaściwym postępowaniem.
 4. Na koszty postępowania, o których mowa w ust. 1 powyżej, składają się koszty poniesione w związku z postępowaniem przez Izbę, w szczególności koszty biurowoadministracyjne, a także koszty wynagrodzenia dla Niezależnego Eksperta Sądu Dyscyplinarnego lub innych ekspertów biorących udział przy rozstrzyganiu sprawy.

Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dochodzenie roszczeń na zasadach ogólnych

 1. Sąd Dyscyplinarny nie jest sądem polubownym w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Zasady rozstrzygania sporów określone w niniejszym Regulaminie nie wyłączają przysługującego stronom prawa do dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.

Niniejszy tekst jednolity Regulaminu został przyjęty podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 28 września 2021 r.