Regulamin Składek Członkowskich Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej

Wyrobów Medycznych „Polmed”

(zasady dotyczące wysokości i zasad naliczania składek członkowskich)

 

§1.

 1. Regulamin określa wysokość i zasady naliczania składek członkowskich należnych na rzecz Ogólnopolskiej Izby Wyrobów Medycznych POLMED od podmiotów gospodarczych w niej zrzeszonych, zwanych dalej „firmami członkowskimi”.

§2.

 1. Firma członkowska jest obowiązana w terminie do 31 marca każdego roku poinformować Biuro Izby Polmed na piśmie o wysokości przychodu w zakresie wyrobów medycznych uzyskanym w minionym zamkniętym roku obrachunkowym. Składka w wysokości opartej na tej informacji obowiązuje od pierwszego maja każdego roku.
 2. (uchylony)
 3. Oświadczenie o wysokości przychodu, o którym mowa w ust. 1, podobnie jak dalsze wyjaśnienia i dokumenty, składane zgodnie z § 36 ust. 5 Statutu Izby, powinny być potwierdzone imiennie przez Głównego Księgowego, Dyrektora lub inną upoważnioną osobę.
 4. W przypadku nie złożenia przez firmę członkowską informacji o przychodzie za ostatni rok finansowy, firma obowiązana jest do płacenia składek w maksymalnej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie wysokości.

§3.

 1. Stawki miesięcznych składek członkowskich wraz ze wskazaniem zależności ich wysokości od przychodu firmy członkowskiej określa tabela składek stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

§4.

 1. Składka w nowej wysokości naliczana jest od pierwszego miesiąca następującego po dacie posiedzenia Walnego Zgromadzenia, na którym ustalone zostały nowe zasady naliczania lub wysokość składek członkowskich.

§5.

 1. W przypadku zaistnienia znaczących zmian własnościowych, organizacyjnych, itp. mających istotny wpływ na sytuację ekonomiczną firmy członkowskiej, zgłoszonych i udokumentowanych przez firmę, Zarząd Izby po zasięgnięciu opinii Rady Izby może podjąć decyzję o indywidualnej zmianie wysokości składki członkowskiej naliczanej w danym roku.

§6.

 1. Niniejszy regulamin zastępuje wszystkie wcześniej wydane decyzje i akty, dotyczące ustalania wysokości i trybu płatności składek członkowskich.

§7.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu.

 

Zał. Nr 1

 1. a) Wymiar składek członkowskich
PRYCHÓD ROCZNY WYSOKOŚĆ SKŁADKI
Do 5 mln 300,00 zł
Do 10 mln 600,00 zł
Do 15 mln 900,00 zł
Do 20 mln 1 200,00 zł
Do 25 mln 1 500,00 zł
Do 30 mln 1 800,00 zł
Do 35 mln 2 100,00 zł
Do 40 mln 2 400,00 zł
Do 50 mln 3 000,00 zł
Do 60 mln 3 600,00 zł
Do 70 mln 4 200,00 zł
OD 70 mln 4 900,00 zł

* – włącznie

 1. b) Termin płatności: 30 dni od dnia wystawienia rachunku.
 1. c) Wysokość wpisowego: 300 zł.

Regulamin Sądu Dyscyplinarnego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „POLMED”

Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu Sądu Dyscyplinarnego Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „POLMED”, następującym terminom nadaje się odpowiednie znaczenie:

 • Arbiter – członek Sądu Dyscyplinarnego wybrany przez Walne Zgromadzenie Izby POLMED;
 • Dyrektor Generalny – Dyrektor Generalny Izby POLMED lub w przypadku niemożliwości wykonywania funkcji przez Dyrektora Generalnego – wyznaczony pełnomocnik Zarządu Izby POLMED;
 • Izba POLMED – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych „POLMED”;
 • Kodeks – Kodeks Etyki w Biznesie Izby POLMED, uchwała Zarządu Izby stanowiąca transpozycję Kodeksu Etyki Biznesowej MedTech Europe lub jakikolwiek zbiór zasad etyki biznesowej przyjęty przez Izbę POLMED;
 • Niezależny Ekspert – niezależny, bezstronny ekspert z dziedziny prawa o uznanym autorytecie w dziedzinie sądownictwa lub arbitrażu;
 • Obwiniony – członek Izby POLMED, przeciwko któremu została wniesiona skarga;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sądu Dyscyplinarnego Izby POLMED;
 • Sąd Dyscyplinarny – Sąd Dyscyplinarny Izby POLMED;
 • Skarżący – członek Izby POLMED wnoszący skargę lub Komisja ds. Etyki wnosząca skargę w sprawach dot. naruszenia Kodeksu Etycznych Praktyk Biznesowych Izby POLMED;
 • Statut – statut Izby POLMED;
 • Kodeks – Kodeks Etycznych Praktyk Biznesowych Izby POLMED.

2. Ogólne zasady postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym

 1. Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym jest dwuinstancyjne.
 2. Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym opiera się na zasadach proporcjonalności, szybkości, rzetelności, bezstronności i przejrzystości.

2a. Uprawnienia Komisji ds. Etyki w sprawach dot. naruszenia Kodeksu

 1. Komisja ds. Etyki jest uprawniona do złożenia skargi na Firmę członkowską, jeżeli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że Firma członkowska naruszyła postanowienia Kodeksu.
 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 powyżej Komisja ds. Etyki występuje w charakterze Skarżącego.
 3. Komisja ds. Etyki może złożyć skargę wyłącznie w stosunku do naruszenia Kodeksu, które nastąpiło w przeciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia skargi przez Komisję ds. Etyki.
 4. Decyzję o złożeniu skargi na Firmę członkowską Komisja ds. Etyki podejmuje:
  • większością 3/5 głosów – jeżeli na posiedzeniu reprezentowanych jest co najmniej 6 różnych Firm członkowskich;
  • większością 2/3 głosów – jeżeli na posiedzeniu reprezentowanych jest 4 lub 5 różnych Firm członkowskich;
 5. W celu uniknięcia wątpliwości – do oddania głosu w imieniu Firmy członkowskiej w ramach głosowania nad złożeniem skargi nie jest konieczne posiadanie formalnego upoważnienia do reprezentacji danej Firmy członkowskiej. Wystarczające jest bycie pracownikiem lub współpracownikiem danej Firmy członkowskiej upoważnionym przez Firmę członkowską do uczestnictwa w Komisji ds. Etyki.
 6. Komisja ds. Etyki nie może podjąć decyzji o złożeniu skargi jeżeli na posiedzeniu reprezentowanych jest mniej niż 4 różne Firmy członkowskie.
 7. Na każdą Firmę członkowską przypada wyłącznie jeden głos. Jeżeli w posiedzeniu uczestniczy więcej niż jeden reprezentant danej Firmy członkowskiej, to tacy uczestnicy naradzają się wspólnie i oddają wyłącznie jeden głos.
 8. Członkowie Komisji są wyłączeni z głosowania nad decyzją o złożeniu skargi na Firmę członkowską, której są pracownikami lub współpracownikami. Tacy członkowie mogą jednak nadal uczestniczyć w posiedzeniu Komisji i składać niezbędne wyjaśnienia.
 9. Informację o merytorycznym rozpatrywaniu sprawy i głosowaniu ws. złożenia skargi na Firmę członkowską rozsyła się drogą elektroniczną, na 7 dni przed głosowaniem, do wszystkich członków Komisji ds. Etyki. Informację uznaję się za wysłaną do wszystkich członków Komisji, jeżeli została poprawnie wysłana na listę adresową udostępnioną przez biuro Izby POLMED. Informacja w sposób wyraźny wskazuje czego dotyczy potencjalne naruszenie Kodeksu, bez jednoczesnego wskazywania nazwy Firmy, której zarzucane jest naruszenie Kodeksu.
 10. Informację, o której mowa w ust. 9 przesyła się także Firmie członkowskiej, w stosunku do której będzie przeprowadzane głosowanie ws. złożenia skargi wraz z wyraźnym wskazaniem, że to tej Firmie zarzucono postępowanie niezgodne z Kodeksem. Informację wysyła się elektronicznie na adres lub adresy udostępnione przez biuro Izby POLMED. Reprezentantom Firmy członkowskiej umożliwia się uczestniczenie w posiedzeniu Komisji oraz składanie niezbędnych wyjaśnień, bez prawa oddania głosu w głosowaniu.
 11. Członkowie Komisji mogą oddać głos w głosowaniu, o którym mowa w ust. 9 powyżej, osobiście w miejscu posiedzenia Komisji lub online za pośrednictwem platformy/aplikacji do zdalnej komunikacji wykorzystywanej podczas posiedzenia Komisji.
 12. Komisję ds. Etyki w postępowaniu przed Sądem Dyscyplinarnym reprezentuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji lub osoba przez nich upoważniona. Osoba reprezentująca Komisję ds. Etyki w postępowaniu nie może być pracownikiem lub współpracownikiem Firmy członkowskiej, której dotyczy skarga.
 13. Komisja ds. Etyki jest zwolniona z kosztów postępowania, w szczególności z kosztu wpisu.

3. Reprezentacja

 1. Członków Izby POLMED w postępowaniu przed Sądem Dyscyplinarnym reprezentuje osoba upoważniona do reprezentacji na podstawie aktualnego odpisu KRS lub należycie umocowany pełnomocnik.
 2. Strony są zobowiązane dołączać aktualne odpisy KRS oraz ewentualne pisemne pełnomocnictwa dla osób reprezentujących strony w postępowaniu do skargi, odpowiedzi na skargę, odwołania lub odpowiedzi na odwołanie.
 3. Każda zmiana pełnomocnika w toku postępowania wymaga dla swej skuteczności przedstawienia pisemnego pełnomocnictwa.

4. Pisma

 1. Pisma w ramach postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym wnosi się razem z jednym odpisem dla strony przeciwnej, za potwierdzeniem odbioru. Odpisy wszelkich pism za wyjątkiem skargi i odwołania doręcza się bezpośrednio stronie przeciwnej lub jej pełnomocnikowi na adres podany w KRS, chyba, że strona w toku postępowania wskazała pisemnie inny adres do korespondencji.
 2. Wszelkie pisma oraz zawiadomienia kierowane przez Sąd Dyscyplinarny do stron postępowania powinny być doręczane stronom oraz ich pełnomocnikom, e-mailowo oraz dodatkowo na piśmie za potwierdzeniem odbioru.
 3. Przesyłkę listową niepodjętą przez adresata pomimo podwójnego awizowania uważa się za doręczoną skutecznie.
 4. Pisma i wszelkie materiały przesłane w ramach postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym nie podlegają zwrotowi.

5. Obliczanie terminów

Wszelkie terminy oblicza się zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i  regulacjami Tytułu VI, Działu I, Rozdziału 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozdział II SĄD DYSCYPLINARNY 1.      

1. Składy orzekające

 1. Skład orzekający Sądu Dyscyplinarnego I instancji liczy trzy osoby. W skład wchodzi dwóch Arbitrów i Niezależny Ekspert. Skład orzekający wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 2. Skład orzekający Sądu Dyscyplinarnego II instancji liczy pięć osób. W skład wchodzi czterech Arbitrów i Niezależny Ekspert. Skład orzekający wybiera spośród siebie przewodniczącego.
 3. Osoby zasiadające w składzie orzekającym Sądu Dyscyplinarnego I Instancji nie mogą zasiadać w składzie orzekającym Sądu Dyscyplinarnego II Instancji w tej samej sprawie.

2. Wybór składu orzekającego

 1. Składy orzekające obu instancji Sądu Dyscyplinarnego są wybierane odrębnie do każdego postępowania.
 2. Arbitrzy danej instancji Sądu Dyscyplinarnego są wybierani z grona Arbitrów w drodze losowania przeprowadzanego przez Dyrektora Generalnego, przy którym mają prawo uczestniczyć strony postępowania.
 3. Niezależni Eksperci są wybierani w drodze losowania przeprowadzanego przez Dyrektora Generalnego z listy Niezależnych Ekspertów. Lista Niezależnych Ekspertów zostaje opracowana poprzez zgłaszanie kandydatów przez członków Izby POLMED, wybranych przez grono wszystkich Arbitrów w drodze głosowania większościowego.
 4. Losowanie odbywa się po wpłynięciu skargi.
 5. Po losowaniu Dyrektor Generalny występuje do Arbitrów i Niezależnego Eksperta z zapytaniem, czy nie zachodzi powód do ich wyłączenia z postępowania, a w przypadku zaistnienia takiego powodu, powtarza się czynność wyboru danego Arbitra lub Niezależnego Eksperta. Dyrektor Generalny uzyskuje również zgodę Niezależnego Eksperta na udział w sprawie, ustala z nim warunki umowy, w tym wynagrodzenie, a także podpisuje w imieniu Izby umowę. W przypadku braku zgody Niezależnego Eksperta lub niepodpisania umowy, powtarza się czynność losowania Niezależnego Eksperta.
 6. Przewodniczący danej instancji Sądu Dyscyplinarnego jest wybierany przez Arbitrów i

Niezależnego Eksperta, będących członkami składów orzekających danej instancji za uprzednią pisemną zgodą osoby desygnowanej do funkcji przewodniczącego danej instancji, po ustaleniu braku podstaw do wyłączenia takiej osoby przez Dyrektora Generalnego.

3. Wyłączenie Arbitra oraz Niezależnego Eksperta składu orzekającego Sądu Dyscyplinarnego

 1. Wyłączeniu z orzekania w danej sprawie podlega Arbiter lub Niezależny Ekspert jeśli występuje uzasadniona przyczyna wyłączenia, w szczególności, gdy Arbiter lub Niezależny Ekspert:
  1. pozostaje lub pozostawał w przeszłości z jedną ze stron postępowania w stałym stosunku prawnym lub faktycznym, który budzi uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności;
  2. jest w jakikolwiek sposób zaangażowany w sprawę, co do której miałby orzekać; 3) orzekałby w warunkach konfliktu interesów.
 2. W przypadku zaistnienia podstawy do wyłączenia, Arbiter lub Niezależny Ekspert wyłącza się sam lub może podlegać wyłączeniu na wniosek którejkolwiek ze stron postępowania na mocy postanowienia pozostałych członków składu orzekającego danej instancji Sądu Dyscyplinarnego, na wniosek którejkolwiek ze stron postępowania, uwzględniającego wniosek. W takim przypadku powtarza się czynność wyboru Arbitra lub odpowiednio Niezależnego Eksperta.

4.  Posiedzenie Sądu Dyscyplinarnego

 1. Posiedzenia Sądu Dyscyplinarnego odbywają się w siedzibie Izby POLMED lub w innym miejscu wskazanym przez Dyrektora Generalnego na terenie m.st. Warszawy, po konsultacji z przewodniczącym danej instancji Sądu Dyscyplinarnego.
 2. Posiedzenie składu orzekającego Sądu Dyscyplinarnego zwołuje przewodniczący składu orzekającego danej instancji Sądu Dyscyplinarnego, zawiadamiając Arbitrów i Niezależnego Eksperta wybranych do składu orzekającego oraz strony postępowania o miejscu, dacie i godzinie posiedzenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
 3. Stawiennictwo stron na posiedzeniu Sądu Dyscyplinarnego nie jest obowiązkowe, posiedzenie odbywa się również w przypadku niestawiennictwa, o ile zawiadomienie zostało skutecznie doręczone.

Rozdział III POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM DYSCYPLINARNYM I INSTANCJI

1. Wniesienie skargi

Skarżący wnosi skargę w formie pisemnej na adres Izby POLMED.

2. Wymogi formalne skargi

 1. Skarga zawiera:
  1. datę;
  2. oznaczenie stron wraz z danymi adresowymi;
  3. twierdzenia Skarżącego wraz z uzasadnieniem i wskazaniem naruszonych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, postanowień Statutu, Kodeksu lub uchwał organów Izby POLMED;
  4. dowody potwierdzające twierdzenia Skarżącego;
  5. żądania Skarżącego;
  6. wykaz i treść dołączonych do skargi załączników; 7) podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Skarżącego.
 2. Skarżący może wskazać jako Obwinionego więcej niż jeden podmiot.
 3. W przypadku braków formalnych skargi, przewodniczący składu orzekającego wzywa Skarżącego do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu skargi.
 4. Skargę można uzupełnić w toku postępowania wyłącznie w przypadku ujawnienia się nowych okoliczności związanych z zarzutami skargi.
 5. Cofnięcie skargi jest dopuszczalne bez zgody Obwinionego przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia. Po rozpoczęciu pierwszego posiedzenia w danej sprawie skarga może być cofnięta wyłącznie za zgodą Obwinionego.

3. Zawiśnięcie sporu

 1. Jeżeli skarga spełnia wymagania formalne, przewodniczący składu orzekającego przekazuje jej odpis Obwinionemu wraz z informacją o możliwości wniesienia odpowiedzi na skargę w terminie 14 dni od dnia doręczenia odpisu skargi. Brak wniesienia odpowiedzi na skargę nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy. Niezależnie od powyższego, przewodniczący składu orzekającego przekazuje dokumenty sprawy składowi orzekającemu wybranemu w danym postępowaniu.
 2. Skład orzekający podejmuje próbę skłonienia stron do negocjacji lub mediacji przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy podczas pierwszego posiedzenia.
 3. Przewodniczący składu orzekającego I instancji Sądu Dyscyplinarnego podejmują decyzję o połączeniu dwóch lub więcej skarg do rozpoznania w jednym postępowaniu lub wydzieleniu spraw ze skargi przeciwko różnym Obwinionym do odrębnych postępowań, kierując się zasadą ekonomiki postępowania i uwzględniając charakter spraw, w tym opis stanów faktycznych oraz podniesionych zarzutów. W przypadku połączenia skarg do rozpoznania w jednym postępowaniu, składem orzekającym w takiej sprawie będzie skład najwcześniej wybrany spośród połączonych spraw.

4. Wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia

Przewodniczący składu orzekającego I instancji wyznacza posiedzenie w terminie 30 dni od wpłynięcia skargi pozbawionej braków formalnych.

5. Dodatkowe wyjaśnienia stron

Przewodniczący składu orzekającego może zobowiązać każdą stronę do złożenia dodatkowych pisemnych stanowisk w terminie 14 dni od daty doręczenia takiego wezwania, przy czym brak stanowiska nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy.

6. Przebieg postępowania w I instancji

 1. Przewodniczący składu orzekającego otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenia Sądu Dyscyplinarnego, udziela głosu, zadaje pytania i upoważnia do zadawania pytań oraz przedstawia orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego.
 2. W toku posiedzenia pozostali członkowie składu orzekającego mogą również zadawać stronom świadkom i innym osobom biorącym udział w postępowaniu, w szczególności biegłym, pytania.
 3. Każda ze stron przedstawia swoje stanowisko oraz dowody na jego poparcie. Pod nieobecność strony, jej stanowisko wynikające ze złożonych pism jest przedstawiane przez przewodniczącego składu orzekającego.
 4. Strony mogą zgłaszać wnioski dowodowe potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy, z zastrzeżeniem Rozdziału III punkt 2 ust. 4
 5. Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym I instancji powinno zakończyć się najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zawiśnięcia sporu, tj. od daty doręczenia odpisu skargi Obwinionemu.

7. Protokół

 1. Z przebiegu każdego posiedzenia, protokolant Izby POLMED, sporządza pisemny protokół zawierający:
  1. listę osób obecnych podczas posiedzenia, datę i miejsce posiedzenia;
  2. oznaczenie stron postępowania i osób reprezentujących strony;
  3. zwięzły przebieg postępowania (między innymi: wyjaśnienia stron, zeznania świadków, opis przedstawianego materiału dowodowego).
 2. Protokół podpisuje przewodniczący składu orzekającego oraz protokolant.

8. Orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego

 1. Orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego I i II instancji zapadają większością głosów.
 2. Orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego I instancji sporządzane są podczas niejawnego posiedzenia składu orzekającego.
 3. Orzeczenia podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego w danej sprawie, przy czym Arbiter lub Niezależny Ekspert niezgadzający się z orzeczeniem może złożyć umotywowane zdanie odrębne.
 4. Ogłoszenie orzeczenia wraz z głównymi motywami uzasadnienia oraz rozstrzygnięciem w zakresie kosztów postepowania powinno nastąpić bezpośrednio po jego sporządzeniu.

9. Doręczanie orzeczeń

Orzeczenie wraz z uzasadnieniem wysyła się do stron nie później niż w terminie 21 dni od daty jego ogłoszenia.

Rozdział IV POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM DYSCYPLINARNYM II INSTANCJI

1. Odwołanie

 1. Od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Dyscyplinarnego II instancji.
 2. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
 3. Odwołanie należy wnieść na piśmie na adres Izby POLMED.
 4. Odwołanie wniesione po terminie podlega odrzuceniu.

2. Podstawy do wniesienia odwołania

Odwołanie od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego I instancji można wnieść w następujących sytuacjach:

 1. Sąd Dyscyplinarny I instancji przyjął błędną wykładnię, nieprawidłowo zastosował lub nieprawidłowo nie zastosował przepisów prawa powszechnie obowiązującego, postanowień Statutu, Kodeksu lub uchwał organów Izby POLMED;
 2. Sąd Dyscyplinarny I instancji naruszył przepisy postępowania zawarte w Statucie lub Regulaminie w sposób, który wpłynął na wynik postępowania;
 3. Sąd Dyscyplinarny I instancji popełnił błąd co do ustaleń faktycznych;
 4. Sąd Dyscyplinarny I instancji orzekł karę niewspółmierną lub nieadekwatną do przewinienia.

3. Wymogi formalne odwołania

 1. Odwołanie zawiera:
  1. datę;
  2. oznaczenie orzeczenia, od którego wnoszone jest odwołanie;
  3. przedstawienie zarzutów wobec orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego I instancji wraz ze wskazaniem podstaw do wniesienia odwołania oraz uzasadnieniem;
  4. żądania wnoszącego odwołanie;
  5. wykaz i treść dołączonych do odwołania załączników;
  6. podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wnoszącego odwołanie.
 2. W przypadku, gdy odwołanie zawiera braki formalne, przewodniczący składu orzekającego Sądu Dyscyplinarnego I Instancji wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem zwrotu odwołania. W przypadku nieuzupełnienia braków w terminie, orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego I instancji staje się ostateczne.
 3. Przewodniczący składu orzekającego Sądu Dyscyplinarnego I instancji przesyła odwołanie wraz z aktami postępowania składowi orzekającemu Sądu Dyscyplinarnego II Instancji, za pośrednictwem Dyrektora Generalnego.

4. Postępowanie odwoławcze

Do postępowania odwoławczego, w tym trybu powołania Arbitrów i Niezależnego Eksperta stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed Sądem Dyscyplinarnym I Instancji, z tym że:

 1. Sąd Dyscyplinarny I Instancji za pośrednictwem Dyrektora Generalnego przekazuje Sądowi Dyscyplinarnemu II instancji komplet dokumentacji postępowania;
 2. w postępowaniu przed Sądem Dyscyplinarnym II Instancji niedopuszczalne jest przedstawianie nowych dowodów.

5. Orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego II instancji

Sąd Dyscyplinarny II instancji po rozpatrzeniu sprawy może:

 1. utrzymać w mocy orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego I instancji w całości lub w części,
 2. utrzymać w mocy orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego I instancji w części i zmienić je w części, w której uzna je za niezasadne,
 3. uchylić orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego I instancji w całości i orzec na nowo co do istoty sprawy,
 4. stwierdzić ugodę zawartą przez strony postępowania.

Rozdział V ORZECZENIA

 1. Ostateczny i poufny charakter

 1. Orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego II Instancji są ostateczne.
 2. Orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego I i II Instancji są poufne.
 3. Ostateczne są również orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego I Instancji, jeżeli żadna ze stron nie wniosła odwołania do Sądu Dyscyplinarnego II Instancji lub wniosła je po terminie, lub w przypadku wskazanym w Rozdziale IV pkt 3 ust. 2 in fine

Rozdział VI KOSZTY POSTĘPOWANIA

1. Wpis od skargi

 1. Skarżący zobowiązany jest wraz ze złożeniem skargi uiścić wpis od skargi w zryczałtowanej wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych).
 2. Wpłaty wpisu dokonuje się na rachunek bankowy Izby.
 3. Zasady zwrotu wpisu w zależności od rozstrzygnięcia sprawy określa Statut.

2. Koszty postępowania

 1. W orzeczeniu kończącym postępowanie dyscyplinarne w danej instancji Sąd Dyscyplinarny może nałożyć na przegrywającą stronę obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez Izbę, wraz z określeniem terminu do uiszczenia tych kosztów na rachunek bankowy Izby.
 2. Sąd dyscyplinarny może odstąpić od nałożenia na przegrywającą stronę obowiązku zwrotu kosztów w szczególności w sytuacji, gdy koszty te są niewielkie lub gdy uwzględniono jedynie część zarzutów.
 3. W uzasadnionych przypadkach Sąd Dyscyplinarny może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów postępowania. Niezależnie od wyniku sprawy Sąd Dyscyplinarny może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów postępowania wywołanych jej niesumiennym lub niewłaściwym postępowaniem.
 4. Na koszty postępowania, o których mowa w ust. 1 powyżej, składają się koszty poniesione w związku z postępowaniem przez Izbę, w szczególności koszty biurowoadministracyjne, a także koszty wynagrodzenia dla Niezależnego Eksperta Sądu Dyscyplinarnego lub innych ekspertów biorących udział przy rozstrzyganiu sprawy.

Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dochodzenie roszczeń na zasadach ogólnych

 1. Sąd Dyscyplinarny nie jest sądem polubownym w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Zasady rozstrzygania sporów określone w niniejszym Regulaminie nie wyłączają przysługującego stronom prawa do dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.

Niniejszy tekst jednolity Regulaminu został przyjęty podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 28 września 2021 r.