Jak wynika z analizy ogólnodostępnych danych przedstawionych w raporcie INNOWO „Sektor wyrobów medycznych w Polsce”, nasz kraj znajduje się wśród państw o niskim poziomie wykorzystania wyrobów medycznych w systemie opieki zdrowotnej. Dodatkowo, obserwowany od 2020 r. wzrost cen surowców, transportu, energii, zwiększająca się inflacja oraz spadek wartości złotego, coraz mocniej dotykają sektor wyrobów medycznych. Ponadto brak dostosowania poziomu wycen świadczeń do realiów gospodarczych, może jeszcze bardziej utrudnić dostęp pacjentom do nowoczesnych wyrobów medycznych.

Według badania przeprowadzonego wśród producentów i dystrybutorów sprzętu medycznego zrzeszonych w Izbie POLMED, w ciągu minionych miesięcy o kilkadziesiąt procent wzrosły koszty energii, pracy, transportu, a także surowców wykorzystywanych do produkcji wyrobów medycznych. Również w 2023 r. prognozowany jest wzrost cen surowców, wpływających na końcowy koszt produktów, dlatego niezbędne jest wypracowanie rozwiązań, które z jednej strony umożliwią rozwój rynku i branży, z drugiej zapewnią pacjentom dostęp do wyrobów na poziomie europejskim – Z raportu „Sektor wyrobów medycznych w Polsce”, jasno wynika, że średnie wydatki na osobę na grupy usług i dóbr związanych z wykorzystaniem wyrobów medycznych (usługi laboratoryjne i obrazowania, wydatki na inne medyczne dobra nietrwałe oraz urządzenia terapeutyczne i inne medyczne dobra trwałe), sytuują Polskę poniżej średniej dla badanej grupy 22 państw OECD. Niedostosowanie poziomu wycen do realiów gospodarczych jeszcze bardziej utrudni dostęp pacjentom do nowoczesnych wyrobów medycznych, dlatego postulujemy, by wzorem np. Czech, wprowadzić rozwiązania systemowe, umożliwiające rewaluację wyceny świadczeń – podkreśla Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby POLMED.

Dystrybutorzy sprzętu medycznego muszą bilansować część kosztów

Izba POLMED zapytała członków m.in. o to, jak w okresie od stycznia 2020 do września 2022 rosnące koszty wytworzenia produktów medycznych, logistyczne czy prowadzenia działalności przełożyły się na ceny wyrobów. Z odpowiedzi badanych dystrybutorów sprzętu medycznego wynika, że wszystkie analizowane kategorie kosztowe uległy istotnemu wzrostowi. Najwyższe, przeciętne wzrosty kosztów – o ponad 25 proc. zanotowano w przypadku transportu międzynarodowego. Ceny transferowe pozyskania wyrobu wzrosły przeciętnie o 15,7 proc., zaś koszty materiałów serwisowych i instalacyjnych średnio o 16,8 proc.  Również w tym roku ankietowani dystrybutorzy spodziewają się wzrostu wszystkich wcześniej wymienionych kosztów wpływających na ostateczną cenę sprzętu. Najwyższe z nich spodziewane są w obszarach uzależnionych od rynku energii.

Według deklaracji dystrybutorów sprzętu medycznego od stycznia 2020 do września 2022 ceny serwisu wyrobów medycznych wzrosły o 8,6 proc., sprzętu medycznego trwałego o 10,6 proc., a w przypadku narzędzi i materiałów zużywalnych o 12,5 proc. Komentując wyniki badania, Arkadiusz Grądkowski, prezes Izby, zauważa, że taki poziom wzrostu cen oferowanych produktów jest niższy niż̇ kosztów samego produktu, logistyki oraz prowadzenia działalności:

Wzrost cen niższy niż wzrost kosztów implikuje negatywny wpływ na rentowność sektora. Oznacza to, że dystrybutorzy wyrobów medycznych w znacznej mierze przyjęli na siebie wzrost kosztów, nie przenosząc ich czy to na placówki ochrony zdrowia, czy też na pacjentów. Nie dziwi zatem, że praktycznie wszyscy ankietowani deklarują̨ podniesienie ceny w 2023 roku. Spodziewany przeciętny wzrost cen jest wyjątkowo zgodny dla wszystkich grup i mieści się w przedziale 9,9 – 10,5 proc.

Coraz trudniejsza sytuacja polskich producentów sprzętu medycznego

Z kolei, jak wynika z odpowiedzi producentów zrzeszonych w Izbie POLMED, w okresie od stycznia 2020 do września 2022 składowe kosztów wytworzenia wyrobów medycznych w kraju wzrosły przeciętnie o wiele wyraźniej niż koszty samego produktu dla dystrybutorów. Najwyższy wzrost – 31,2 proc. zanotowano w przypadku kosztów materiałów, komponentów i surowców. Koszty produkcji zwiększyły się̨ o 28 proc., zaś opakowań o 27,6 proc. Podobnie jak w przypadku dystrybucji, również w obszarze produkcji w 2023 roku, spodziewany jest dalszy wzrost wszystkich składowych kosztu wytworzenia wyrobów medycznych. Według producentów najwyższy wzrost będzie dotyczył kosztów produkcji, które zwiększą się przeciętnie aż o 18,5 proc.

Wzrosty kosztów mają swoje bezpośrednie przełożenie na wzrost cen zarówno trwałego sprzętu medycznego (wzrost o 12,4 proc. w okresie od stycznia 2020 do września 2022),
narzędzi, materiałów zużywalnych oraz serwisu (wzrost odpowiednio o 7 proc. i 6 proc.). Przykładowo koszty surowców, z których wytwarza się środki chłonne, wzrosły następująco: pulpy celulozowej, głównego składnika środków chłonnych, o około 60 proc., propylenu (tzw. superabsorbent wiążący wilgoć i zapach) o blisko 50 proc., polipropylenu o 30proc., sody kaustycznej o 150 proc., a opakowań (polietylen) o 50 proc.

– Producenci zrzeszeni w Izbie POLMED przewidują, że w bieżącym roku ceny trwałego sprzętu medycznego wzrosną o 14 proc., serwisu o 14,5 proc., natomiast narzędzi, akcesoriów i materiałów zużywalnych o 7 proc. Podniesienie cen planują̨ wszyscy ankietowani producenci trwałego sprzętu medycznego, 75 proc. wytwórców narzędzi i akcesoriów oraz 60 proc. podmiotów oferujących serwis wyrobów medycznych – mówi Arkadiusz Grądkowski.

Członkowie Izby wskazują na konieczność wypracowania z Ministerstwem Zdrowia rozwiązań, które umożliwią producentom i dystrybutorom inwestycje w najwyższej jakości wyroby medyczne, co przełoży się na dostęp pacjentów do opieki na europejskim poziomie, bez konieczności ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów.