Jedna z najważniejszych regulacji dla naszego sektora, tj. ustawa o wyrobach medycznych, została przekazana do Senatu.

Izba POLMED, działając w interesie branży, była aktywnym partnerem w rozmowach z decydentami na każdym etapie prac legislacyjnym tego aktu prawnego. Braliśmy udział w konsultacjach społecznych, posiedzeniach Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej i Sejmowej Komisji Zdrowia, których przedmiotem był projekt ustawy o wyrobach medycznych.  Dzięki przedstawionej argumentacji udało się wprowadzić wiele zmian korzystnych zarówno dla polskiego sektora wyrobów medycznych, pacjentów oraz świadczeniodawców.

Zestawienie najistotniejszych postulatów branży, które zostały uwzględnione przez decydentów
i wprowadzone do projektu:

 • Art. 104 ust. 1 – kary administracyjne – zawierający zasadę miarkowania wysokości kar administracyjnych, która w wielu przypadkach ograniczy wysokość nakładanej kary administracyjnej 10-krotnie;
 • Art. 12 – oznakowanie wyrobów – udało się wprowadzić poprawkę, która:
  • umożliwi dostarczanie wyrobów oznakowanych w języku angielskim także
   do laboratoriów diagnostycznych lub uniwersytetów, które nie są podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą;
  • zezwala na oznaczenie posiadania przez wyrób interfejsu w języku angielskim
   w dokumencie towarzyszącym wyrobowi, a nie koniecznie w instrukcji używania;
 • Art. 18 ust. 1 – przechowanie kodów UDI –przyjęto poprawkę postulowaną przez Izbę dotyczącą zniesienia obowiązku przechowywania kodów UDI przez szpitale – oznacza,
  to że powinniśmy uniknąć praktyki szpitali wymuszających na dystrybutorach przekazywanie szpitalowi kodów UDI wszystkich dostarczanych wyrobów;
 • Art. 32 ust. 2 oraz 40 ust. 2 – badania obserwacyjne – przyjęto poprawkę, która zwolni sponsorów i badaczy prowadzących badania obserwacyjne z obowiązku posiadania obowiązkowego ubezpieczenia;
 • Art. 58 – próbki wyrobów – Izba zaproponowała, aby wprost wpisać w ustawie,
  że przekazywanie próbek wyrobów medycznych w celach promocyjnych jest działaniem reklamowym; ma to na celu ułatwienie prowadzenia takiego działania w praktyce;
 • Art. 59 – wykaz działań „nie reklamowych” – zgodnie z poprawką Izby doprecyzowano,
  że reklamą wyrobów nie jest przekazywanie informacji zamieszczonych na opakowaniach lub instrukcjach wyrobów;
 • Art. 61 – przechowywanie wzorów reklamy – Izba zwróciła uwagę, że w przepisie jest błąd legislacyjny, który nałoży na firmy medyczne bardzo trudny do zrealizowania obowiązek przechowywania wzorów reklam, które nie są kierowane do wiadomości publicznej
  (np. przechowanie treści rozmowy przedstawiciela firmy z lekarzem);
 • Art. 138 ust. 7 – okres przejściowy (EUDAMED) – wprowadzono poprawkę Izby, która sprawia, że nie trzeba dokonywać zgłoszenia wyrobu, jeżeli przedsiębiorca już zarejestrował wyrób
  w bazie EUDAMED;
 • Art. 144 oraz 147 – okres przejściowy (reklama) – zgodnie z postulatami Izby wprowadzone zmianę w zakresie okresów przejściowy dot. reklamy wyrobów medycznych:
  • do 30 czerwca 2023 r. w przypadku reklamy, której rozpowszechnianie rozpoczęto przed początkiem obowiązywania ustawy;
  • do 1 stycznia 2023 r. w przypadku pozostałej działalności reklamowej.

Mimo szeregu podjętych działań, niestety nie udało się wprowadzić zmiany w brzmieniu art. 55 ust.2 pkt.3. W przypadku tego zapisu Minister Zdrowia przyjął zgłaszane przez Izbę obawy, że taki zapis może doprowadzić do całkowitego zakazu informowania o produktach we wszystkich kanałach powszechnych i zgodził się do wydania interpretacji, która:

 • rozróżni reklamę od działań informacyjnych
 • określi czym jest używanie tj. czy montaż wyroby pacjentowi jest również używaniem

Wierzymy, że wypracowane wspólnie z decydentami rozwiązania, przyczynią się do rozwoju branży wyrobów medycznych w naszym kraju, co bezpośrednio przełoży się na szeroki dostęp pacjentów do najnowszych osiągnięć branży wyrobów medycznych.