Pełny dokument dostępny poniżej:

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED stoi na stanowisku, że w świetle obowiązującego prawa oraz przygotowanych dla Izby aktualnych analiz prawnych, szpital działając jako zamawiający na podstawie Prawa zamówień publicznych, jest uprawniony do wyboru rodzaju serwisu sprzętu medycznego dopasowanego do potrzeb szpitala.
Szpital ma zatem pełne prawo poszukiwać dostępnych na rynku usług serwisu autoryzowanego, bądź też zadecydować o szerokiej formule SIWZ, dopuszczając do konkurowania zarówno serwisy autoryzowane, jak i nieautoryzowane.
Uregulowany w Prawie zamówień publicznych obowiązek zapewnienia uczciwej konkurencji wymaga od zamawiającego analizy, czy przewidziane w SIWZ warunki są racjonalne i proporcjonalne względem jego identyfikowalnych i uzasadnionych potrzeb.
Zdaniem Izby, ze względu na rękojmię zapewnianą przez serwis autoryzowany oraz zagrożenia związane z używaniem nieprawidłowo serwisowanych wyrobów medycznych, poszukiwanie usług wykonawców usług serwisowych dysponujących autoryzacją lub certyfikacją wytwórcy danego sprzętu zasadniczo spełnia wskazane powyżej kryterium. Decyzję w tym zakresie podejmuje jednak wyłącznie zamawiający szpital.

P O L M E D – Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów  Medycznych Ul. Dominikańska 14, 02-738 Warszawa, tel./faks: (22) 853 49 92 www.polmed.org.pl   e-mail: [email protected]

NIP: 113-24-31-298  REGON: 015512961