Stanowisko Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED w sprawie komunikatu Najwyższej Izby Kontroli dot. raportu z realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku – w odniesieniu do refundacji wyrobów medycznych.

Z zainteresowaniem i uwagą zapoznaliśmy się z komunikatem Naczelnej Izby Kontroli dotyczącym refundacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Cieszy nas, że również NIK dostrzega jak ważną rolę odgrywa ten segment  systemu ochrony zdrowia. Spostrzeżenia i wnioski NIK zaprezentowane w raporcie z pewnością wymagają dogłębnej analizy.

Jak słusznie zauważyli kontrolerzy NIK w latach 2010-2016 wysokość/kwota środków publicznych przeznaczanych na wyroby medyczne wzrosła o 60%. Najprawdopodobniej taki wzrost wiąże się z istotną zmianą wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie dokonaną w 2014 r.. W 2014 r. , po wielu latach funkcjonowania archaicznego wykazu, w końcu podwyższone zostały limity dofinansowania dla części wyrobów. Wprowadzono także nowe pozycje, dzięki czemu osoby wymagające zaopatrzenia w wyroby medyczne uzyskały dostęp do  szerszego wachlarza produktów  niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

Analizując wnioski wyciągnięte przez NIK, warto jednak zauważyć, że w Polsce nakłady na wyroby medyczne są na bardzo niskim poziomie. W 2018 roku NFZ planuje przeznaczyć na refundację wyrobów medycznych na jednego pacjenta zaledwie 28 zł. Dla porównania na Węgrzech publiczny płatnik przeznaczył w roku 2015 na jednego pacjenta 70 zł, Słowacki – 150 zł, a w Czechach na refundacje wyrobów medycznych dla jednego chorego wydano średnio 415 zł.

Cieszy nas informacja, że w 2016 roku pacjenci dopłacili do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z własnej kieszeni o 19 mln zł mniej niż w roku 2015. Oznacza to, że więcej produktów mieści się w limicie cenowym – w rezultacie pacjenci otrzymują je w ramach refundacji nieodpłatnie. Taki kierunek zmian zdecydowanie powinien być utrzymany, tak by osoby potrzebujące zaopatrzenia miały coraz większy dostęp do niezbędnych im wyrobów medycznych.

 W swoim raporcie NIK zauważa, że zdarzają się przypadki zawyżania przez świadczeniodawców cen wyrobów medycznych, które podlegają refundacji. NIK podkreśla, że w celu unormowania sytuacji konieczna jest zmiana przepisów w zakresie refundacji. Izba POLMED stoi na stanowisku, że należy stanowczo przeciwdziałać wszelkim patologiom w systemie ochrony zdrowia i wprowadzać rozwiązania, które zabezpieczą interes społeczny i gospodarczy kraju.  Od lat postulujemy wprowadzenie zmian w sposobie finansowania wyrobów medycznych do indywidualnego zaopatrzenia, które pomogłyby wyeliminować obecne niedociągnięcia tego systemu i ewentualne nadużycia. W tym zakresie na bieżąco współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia. Przygotowaliśmy szereg rozwiązań i merytorycznych propozycji, które mogą być wdrożone w stosunkowo krótkim czasie (m.in. poprzez nowelizację niektórych rozporządzeń). Wierzymy, że dzięki merytorycznej współpracy z ekspertami branży wyrobów medycznych, resort zdrowia będzie stopniowo wdrażał zmiany, z korzyścią dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia.

Pragniemy też podkreślić, że Izba POLMED podejmuje szereg aktywności, których celem jest wypracowanie najlepszych praktyk biznesowych oraz promowanie wysokich standardów etycznych w branży wyrobów medycznych. Najlepszymi przykładami takich aktywności są projekty MedKompas i nadchodząca konferencja MedTech Europe – szkolenie na temat Kodeksu Etycznego dla przedstawicieli branży, realizowane przez europejskich ekspertów.

Stanowisko do pobrania tu.