Dzisiejsze spotkanie z Radą Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta poświęcone zostało rozmowom o dostępie pacjentów do wyrobów medycznych, zarówno tych wykorzystywanych w procedurach szpitalnych, jak i znajdujących się na liście refundacyjnej oraz przysługujących pacjentom w ramach wykazu wyrobów wydawanych na zlecenie. 

W zakresie innowacyjnych technologii medycznych brakuje jasnych procedur wdrażania nowych rozwiązań do koszyka świadczeń gwarantowanych, w wyniku czego czasami oczekują na wdrożenie do powszechnego stosowania tak długo, że przestają być innowacyjne. 

Opatrunki specjalistyczne, znajdujące się na liście refundacyjnej, są źle skategoryzowane, co skutkuje wysokimi dopłatami pacjentów i ograniczeniem dostępności do wyrobów niezbędnych w terapii ran. Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie nie jest aktualizowany regularnie i nie istnieją jasne zasady jego ziman, brak też konsultacji ze środowiskiem pacjentów.  

Podczas spotkania reprezentowali nas: Arkadiusz Grądkowski, Jakub Zaczyk Katarzyna Radziejewska – Pietrzak

od lewej: Grzegorz Błażewicz (Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta), Arkadiusz Grądkowski (Prezes Izby POLMED), Jakub Zaczyk (Sekcja ds. wyrobów szpitalnych Izba POLMED)