Arkadiusz Grądkowski, dyrektor generalny Izby POLMED, uczestniczył dziś w spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Zdrowia w związku z opublikowanym do konsultacji projektem ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W imieniu branży wyrobów medycznych zwrócił uwagę na największe ryzyka związane z projektem, jakimi są propozycje artykułów:

  • art. 9 ust. 2 – zmiany proponowane w tym artykule mogą zatrzymać zaopatrzenie w zaawansowane technologiczne opatrunki dla szpitali, ponieważ spowodują konieczność zakupu przez Świadczeniodawców refundowanych wyrobów medycznych po cenach limitowych, które opierają się na produktach prostych technologii, których zdrowotnych efektów stosowania nie da się porównać do bardziej zaawansowanych produktów z tych samych grup limitowych; może to spowodować brak właściwego zaopatrzenia szpitali oraz pacjentów – zwłaszcza rannych w wypadkach lub cierpiących na przewlekłe rany i owrzodzenia (w tym zespół stopy cukrzycowej);
  • art. 6 ust. 1 pkt 4 – zmiana umożliwiająca przymusowe (z urzędu) objęcie ceną urzędową dowolnego wyrobu używanego w w ramach udzielania świadczeń gwarantowanych – w ocenie Izby tego rodzaju kompetencja nie sprawdzi się w przypadku trybu refundacji indywidualnej wyrobów medycznych ze względu na bardzo duże zróżnicowanie modeli, parametrów funkcjonalnych i producentów – w przypadku samych tylko stentów trzeba byłoby wydać kilka tysięcy decyzji; wydanie takich decyzji może doprowadzić do zmniejszenia dostępności wyrobów medycznych na polskim rynku;

Powyższe projektowane przepisy są dużym zagrożeniem dla pacjentów, szpitali i całej branży. Mogą pozbawić szpitale możliwości zakupu opatrunków bardziej rozwiniętych technologicznie i lepiej dopasowanych do problemów pacjenta. Zamiast tego, placówki zostaną zmuszone do zakupu produktów, które wyznaczają podstawę limitu refundowanych wyrobów medycznych.

Izba Polmed prowadzi konsultacje w tej sprawie. Najbliższe, skierowane do firm członkowskich z branży opatrunkowej i producentów pasków diabetologicznych, odbędą się w poniedziałek 12.07 o g. 16. Kolejne, na które zaproszone są pozostałe firmy członkowskie, zorganizowane będzie w poniedziałek 19.07 o g.10.