SEKCJE I GRUPY ROBOCZE

Rynek wyrobów medycznych jest niezwykle zróżnicowany i obejmuje około 500 tysięcy różnych produktów. W związku z tym, prace w ramach Izby POLMED odbywają się w odpowiednich Sekcjach i Grupach Roboczych. Każda z nich ma swoje określone cele i plany działania.

Tutaj znajdują się materiały wypracowane przez Sekcje i Grupy Robocze.

SEKCJE

SEKCJA DS. DIGITAL

Przewodniczący sekcji: Michał Kępowicz
Zastępcy Przewodniczącego Sekcji: Magdalena Żak, Robert Lejdy, Patryk Sucharda

Prace sekcji koncentrują się na: opracowywaniu stanowisk oraz dokumentów dot. digitalowych wyrobów medycznych, budowaniu wiedzy na temat cyfrowych wyrobów medycznych z uwzględnieniem decydentów, pacjentów, medyków, CEO podmiotów med., promowaniu cyfrowych wyrobów medycznych i ich znaczenia w krajowym systemie opieki nad pacjentem, współpracy z organizacjami typu: MedTech, WHIH, EHTIC, ABM, MZ, CeZ, NIL-in, inne ministerstwa;

SEKCJA DS. WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W PROCEDURACH SZPITALNYCH

Przewodnicząca sekcji: Sylwia Piekarska
Zastępcy Przewodniczącej: Jakub Zaczyk, Kamil Szydłowski

Prace sekcji koncentrują się na: wpływaniu na zakres wyrobów medycznych w świadczeniach gwarantowanych, przygotowywaniu stanowisk Izby i przedstawieniu go dla interesariuszy i decydentów, spotkaniach z ekspertami, tworzeniu sieci współpracy tematycznej lub masy krytycznej dla danego tematu prac sekcji, podnoszeniu świadomości wyrobów medycznych u interesariuszy ochrony zdrowia;

SEKCJA DS. FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Przewodniczący sekcji: Jakub Zaczyk
Zastępcy Przewodniczącego: Monika Kaczmarek, Katarzyna Rózicka – Espinosa
Opiekun Sekcji ze strony Zarządu: Przemysław Kułach

Prace sekcji koncentrują się na: budowaniu grona interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, wzmacnianiu efektywności działań poprzez właściwą alokację zasobów, podnoszeniu kompetencji firm zrzeszonych, działaniach edukacyjnych kierowanych do firm zrzeszonych;

SEKCJA DS. DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Przewodnicząca sekcji: Bogna Cichowska-Duma

Zastępcy przewodniczącego sekcji: Katarzyna Rózicka – Espinosa, Maciej Ziobro 
Opiekun Sekcji ze strony Zarządu: Joanna Miros

Prace sekcji koncentrują się na: opiniowaniu i proponowaniu kształtu przepisów prawnych, dyskusjach systemowych, kształtowaniu dialogu nt. miejsca diagnostyki laboratoryjnej w polskim systemie ochrony zdrowia, budowaniu świadomości roli diagnostyki jako niezbędnego elementu polityki zdrowotnej, wpływaniu na kształt legislacji, procedur i sposobu finansowania diagnostyki laboratoryjnej;

SEKCJA DS. WYROBÓW MEDYCZNYCH DO ZAOPATRZENIA INDYWIDUALNEGO (NA ZLECENIE)

Przewodniczący sekcji: Jarosław Michalak
Zastępca Przewodniczącego: Bartłomiej Bubula

Prace sekcji koncentrują się na: wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, opiniowaniu aktów prawnych mających wpływ na świadczeniobiorców, wyrobach do indywidualnego zaopatrzenia pacjenta;

SEKCJA DS. ETYKI

Przewodnicząca Sekcji: Weronika Ciepluch-Dratwa

Zastępcy Przewodniczącej Sekcji: Marta Mędrek, Aneta Grąbczewska,

Opiekun Sekcji ze strony Zarządu: Anna Sadowska-Segit

Prace sekcji koncentrują się na: kodeksie etyki, kodeksie MedTech Europe, SOWE, zagadnieniach z zakresu compliance;

SEKCJA DS. OPATRUNKÓW SPECJALISTYCZNYCH

Przewodniczący sekcji: Piotr Zawirski

Prace sekcji koncentrują się na: wszelkich działaniach i dialogu z decydentami w zakresie adresowania i rozwiązywania problemów pojawiających się w odniesieniu do opatrunków specjalistycznych;

SEKCJA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przewodnicząca sekcji: Magdalena Żak
Opiekun Sekcji ze strony Zarządu: Tomasz Wróbel

Prace sekcji koncentrują się na: omawianiu i analizowaniu zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi, rozpowszechnianiu stosowania pozacenowych kryteriów ocen ofert dla wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych, tworzeniu dokumentów wzorcowych mających na celu usprawnienie procesu, proponowaniu rozwiązań dla problematycznych elementów procesu zamówień publicznych.

GRUPY ROBOCZE

W ramach Izby POLMED działają także Grupy Robocze powoływane na potrzeby realizacji konkretnych projektów. Aktualnie pracujące Grupy Robocze:

GRUPA ROBOCZA DS. ZAOPATRZENIA SENIORALNEGO

Grupa działa w ramach Sekcji ds. Wyrobów Medycznych do Zaopatrzenia Indywidualnego (na zlecenie)

GRUPA ROBOCZA DS. ROBOTYKI

Grupa działa w ramach Sekcji ds. Wyrobów Medycznych Stosowanych w Procedurach Szpitalnych.

Przewodniczący grupy: Kamil Szydłowski

Zastępcy przewodniczącego grupy: Karolina Koprowska, Marek Szeliński

GRUPA ROBOCZA DS. PRZYGOTOWANIA RAPORTU WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

Przewodniczący grupy: Patryk Sucharda, Przemysław Kułach, Jarosław Michalak

LICZBA ZRZESZONYCH FIRM: