29 marca 2023 r. odbyło się Posiedzenie Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, podczas którego eksperci omówili kwestię bezpieczeństwa lekowego i wyrobowego w Polsce, a także zagrożenia w dostępie do wyrobów medycznych.

W ocenie ekspertów bezpieczeństwo lekowe i wyrobowe jest elementem bezpieczeństwa państwa. Do zapewnienia ciągłości dostaw wyrobów medycznych i leków, niezbędna jest dyskusja przedstawicieli różnych środowisk, w tym z przedstawicieli świata nauki i medycyny, organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli administracji państwowej.

Przedstawiciel producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, Prezes Izby POLMED ArkadiuszGrądkowski omówił prezentację, w której przedstawił wyzwania przed którymi stoi branża wyrobów medycznych. 

Głównym tematem był wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz projekt ustawy refundacyjnej. Prezes Izby POLMED wskazał, że niezbędna jest regularna aktualizacja wykazu, ponieważ nadal widnieją limity, które jak np. w przypadku peruk – nie zmieniły się od 19 lat.

Kolejnym wyzwaniem jest potrzeba uporządkowania sytuacji w zakresie refundacji i grup limitowych dla opatrunków specjalistycznych. Izba POLMED proponuje wprowadzenie prawidłowej i aktualnej kategoryzacji opatrunków specjalistycznych oraz zwiększenia grup limitowych.

Na koniec poruszona została kwestia projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw. W ocenie Izby POLMED zmiany wprowadzane w Projekcie – w szczególności zmiana projektowanego art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy – stwarza zagrożenie dla prawidłowego obrotu wyrobami medycznymi i ich dostępności dla potrzebujących pacjentów.

„Wyroby Medyczne to nie leki, charakteryzują się dużym zróżnicowaniem, nawet w obrębie danej grupy produktowej. Wskazana zmiana może doprowadzić do spadku dostępności sprzętu medycznego dla potrzebujących pacjentów, a co za tym idzie najbardziej innowacyjnych wyrobów medycznych, które istotnie skracają proces rekonwalescencji Pacjenta i w rezultacie odciążają finansowo system ochrony zdrowia.” – powiedział Prezes Izby POLMED Arkadiusz Grądkowski.