Chcemy być najważniejszym źródłem wiedzy dla każdego, kto jest zainteresowany branżą wyrobów medycznych” – stwierdził Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED w trakcie spotkania strategicznego branży wyrobów medycznych, które odbyło się 24.01.17 r. w Warszawie. Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano gotowość Izby do dialogu z decydentami – zarówno parlamentarzystami, jak i przedstawicielami ministerstw i urzędów – w zakresie wszelkich projektowanych zmian prawnych odnoszących się do funkcjonowania branży i finansowania publicznego wyrobów medycznych. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób, reprezentujących łącznie ponad 60 firm – zarówno zrzeszonych w Izbie POLMED, jak i spoza niej.

„Jesteśmy otwarci na dialog”

Rok 2017 będzie kluczowy dla przedsiębiorstw działających w branży wyrobów medycznych ze względu na trwające w Ministerstwie Zdrowia prace legislacyjne, w tym nad nowelizacją ustawy o refundacji. Zapisy projektu wywołują duże kontrowersje i budzą obawy zarówno wśród producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, jak i pacjentów, którzy są finalnymi odbiorcami tych produktów.

Mimo że branża dostrzega wiele zagrożeń związanych z proponowaną reformą, nie zamyka się na dialog. – To, że jesteśmy krytyczni wobec części zapisów proponowanej nowelizacji, nie oznacza, że nie dostrzegamy potrzeby zmian w systemie. Izba POLMED już od dawna zwracała uwagę na potrzebę zmian – zaznaczył dyrektor Włodarczyk. Byliśmy,  jesteśmy i będziemy otwarci na merytoryczne rozmowy z decydentami – zadeklarował.

 Przede wszystkim edukacja

Obecni na spotkaniu przedstawiciele firm z branży medycznej wspólnie stwierdzili, że jedną z trudności z jaką będzie musiała uporać się branża, jest niski poziom wiedzy społeczeństwa
i decydentów na temat wyrobów medycznych. Firmy zajmujące się ich produkcją
i dystrybucją często są błędnie utożsamiane z branżą farmaceutyczną oraz kojarzone są jedynie z dużymi zagranicznymi koncernami. Tymczasem setki przedsiębiorstw branżowych to firmy rodzinne, o dużym potencjale eksportowym. Brak wiedzy na temat branży i specyfiki jej funkcjonowania utrudnia projektowanie zmian prawnych. Właśnie dlatego szeroka edukacja stanie się elementem przewodnim działań Izby POLMED w 2017 roku. Zaznajomienie decydentów i pozostałych uczestników systemu ochrony zdrowia
z charakterystyką branży wyrobów medycznych pozwoli na skuteczniejsze prezentowanie stanowiska przedsiębiorców wobec proponowanych zmian obecnie i w przyszłości.

Sprawniejsze działanie w grupach

Wyroby medyczne to bardzo szeroka gama produktów. Należą do nich zarówno opatrunki, kaniule żylne, wyroby chłonne, strzykawki, łóżka szpitalne, jak i skomplikowane urządzenia, takie jak rezonans magnetyczny czy tomograf komputerowy.

Zmiany prawne będą w różny sposób wpływać na wytwórców i dystrybutorów ale też na dostępność tychże wyrobów medycznych dla pacjentów. Właśnie dlatego Izba powołała zespoły tematyczno-produktowe, obejmujące specyficzne grupy wyrobów medycznych. W każdym z zespołów odbywać się będą cykliczne spotkania, w ramach których przy wsparciu Izby POLMED, uczestnicy będą zaznajamiać się z prawnymi oraz ekonomicznymi aspektami działania rynku. Grupy pozostaną do dyspozycji decydentów, celem merytorycznego wsparcia w formułowaniu założeń zmian prawnych.

Uwagi poszczególnych zespołów produktowych będą uwzględniane w ramach oficjalnych stanowisk Izby POLMED w procesie legislacyjnym. –Mamy nadzieję, że wypracowane przez nas pomysły i projekty będą ciekawym materiałem dla decydentów i pomogą dbać o interes najważniejszej dla nas grupy – pacjentów. – podkreślił dyrektor Włodarczyk.

***

Ogólnopolska Izba Gospodarcza POLMED to największa w Polsce organizacja zrzeszająca firmy z branży wyrobów medycznych. W jej skład wchodzi około 100 podmiotów – zarówno producentów, jak i  dystrybutorów.  Do Izby należą największe podmioty na polskim rynku, lecz również działające lokalnie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ogólnopolska Izba Gospodarcza POLMED prowadzi aktywne działania na rzecz promocji nowych technologii i innowacyjności w ochronie zdrowia oraz propagowanie łatwiejszego i szerszego dostępu do nowoczesnych metod leczenia dla pacjentów. Dąży również do wypracowania przyjaznego środowiska biznesowego dla działających w naszym kraju przedsiębiorstw.