Izba POLMED otrzymała od Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedź na pismo, w którym zwróciliśmy się z prośbą o poparcie stanowiska w zakresie interpretacji okresu wymaganego stażu dla osób posiadających ważny certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji rynkowej “Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie”, o którym mowa w załączniku nr 7 do Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

O interpretację poprosiliśmy w związku z odrzucaniem przez niektóre Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia zgłoszeń do realizacji ww. świadczeń składanych przez osoby posiadające ważny certyfikat i dwuletni staż (lub roczny w zależności od rodzaju zaopatrzenia). Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia argumentowały odrzucenie wspomnianych zgłoszeń wskazując, że staż powinien być liczony od momentu uzyskania certyfikatu. Izba POLMED nie zgadzała się z taką interpretacją.

Zgodnie z otrzymaną interpretacją Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia „W przepisach, nie zawarto zastrzeżenia, że staż ten powinien być liczony po otrzymaniu certyfikatu. Niemniej jednak, z uwagi na użyte określenie „staż pracy”, nie wszystkie osoby posiadające certyfikat oraz wykonujące czynności związane z zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne albo środki pomocnicze będą mogły zostać zakwalifikowane do osób uprawnionych do udzielania świadczeń w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne. Wymagany jest stosunek umowy o pracę. Jakkolwiek brak jest ustawowej definicji stażu pracy, to przyjmuje się, że staż pracy jest to łączna długość wszystkich poprzednich okresów zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

A więc staż pracy odnosi się wyłącznie osób świadczących pracę w ramach stosunku pracy, tj. na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru bądź spółdzielczej umowy o pracę, bez względu na tryb rozwiązania stosunku pracy czy na wielkość etatu. Do stażu pracy nie zalicza się natomiast zatrudniania na innej podstawie niż stosunek pracy, np. na umowę – zlecenie czy o dzieło. Do stażu pracy nie można zaliczyć również okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto, uzyskanie odpowiedniego stażu pracy w ściśle określonym zakresie powinno zostać potwierdzone poprzez zawarty w umowie o pracę zakres obowiązków pracownika, zgodny z wymaganym merytorycznym obszarem stażu pracy.

Powyższą interpretację Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.