Ogólną zasadą i domyślnym trybem jest podpisywanie zgody na to, aby wyroby dostarczane świadczeniodawcy miały oznakowania lub instrukcje w języku angielskim, przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu (świadczeniodawcy) – czyli np. członkowie zarządu spółki kapitałowej albo dyrektor szpitala publicznego. Wydaje się, że wyrażenie takiej zgody powinno być traktowane jako oświadczenie woli dokonywane w imieniu podmiotu, a więc zastosowanie znajdą w pierwszej kolejności powyższe standardowe zasady.
Niemniej, w praktyce obrotu, z pewnością dopuszczalne będzie, aby taką zgodę w imieniu świadczeniodawcy wyrażała osoba upoważniona w danej jednostce do dokonywania czynności zamówieniowych/zakupowych. Upoważnienie takie – np. dla kierownika działu zamówień publicznych lub innej osoby odpowiedzialnej za procesy zakupowe – może być zawarte m.in. w samej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Ogólnych Warunkach Umów czy innej dokumentacji danego podmiotu dot. przeprowadzanych transakcji.
Zwracamy uwagę, że omawiany przepis wprowadzający w życie w zasadzie zupełnie nową instytucję, nie wszedł jeszcze w życie – a zatem nie sposób jednoznacznie przesądzić, w którym dokładnie kierunku pójdzie jego interpretacja i jakie będzie stanowisko organów co do jego zastosowania. Przedstawione powyżej podejście wydaje się być jednak racjonalne, zgodne z brzmieniem i celem omawianego przepisu, a także odpowiadające warunkom i praktyce rynkowej.
Odpowiedź wg stanu prawnego oraz stanu orzecznictwa organów państwowych na dzień 15.01.2016 r.