W obecnym stanie prawnym recepty lub zlecenie na zaopatrzenie mogą wystawiać:
a. lekarz dysponujący prawem wykonywania zawodu,
b. pielęgniarka i położna, z uwzględnieniem jednak szczególnych ograniczeń i wymagań określonych w rozporządzeniu MZ o wykazie wyrobów medycznych dostępnych w trybie zaopatrzenia.
Ad a. Po zmianach z grudnia 2015 r. prawo do wystawienia zleceń nie wymaga zawarcia umowy z NFZ ani świadczenia usług w jednostce kontraktującej z NFZ.
Ad b. Nowe przepisy obowiązujące od grudnia 2015 r. znacznie skomplikowały stan prawny:

  • prawo samodzielnego wystawiania zleceń – obecnie ustawa upoważnia pielęgniarki i położne (mające tytuł magistra lub specjalisty), po specjalistycznym kursie, do samodzielnego wystawienia zleceń na wyroby medyczne; wykaz wyrobów medycznych, które mogą być ordynowane samodzielnie, zawarty jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia, który dołączamy do niniejszego dokumentu Q&A; do wystawiania takich zleceń nie jest konieczna odrębna umowa z NFZ;
  • prawo wystawiania zleceń na kontynuację zaopatrzenia – obecnie zlecenie w tym trybie może wystawiać pielęgniarka i położna, posiadająca tytuł magistra lub specjalisty (uprzednio takie zlecenia mogła ordynować każda pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego); jesteśmy zdania, że pielęgniarki i położne kontynuujące zaopatrzenie w drodze zlecenia nie muszą kończyć specjalistycznego kursu ordynacji (celowe byłoby zapytanie MZ o interpretację przepisów, gdyż są skrajnie niejasne), choć muszą spełnić ww. wymagania co do wykształcenia; do wystawiania zleceń na kontynuację również nie jest konieczna odrębna umowa z NFZ.

Nowe uprawnienia fizjoterapeutów
Od 31 maja 2016 r. do wystawiania zleceń uprawnieni będą również fizjoterapeuci, z tym że praktyczne wykonanie tych uprawnień będzie uzależnione od aktualizacji rozporządzenia o wykazie wyrobów medycznych (ma to się odbyć najpóźniej do 31 maja 2017 r.). Zwracamy przy tym uwagę na procedowany obecnie projekt zmiany ustawy o fizjoterapeutach, który przesuwa ww. termin wejścia w życie ustawy o 18 miesięcy, tj. aż do 30 listopada 2017 r.