Wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przewiduje m.in. rozszerzenie obowiązku informacyjnego, odnoszącego się do kosztów zagospodarowania odpadami. Dotychczasowa regulacja nakładała obowiązek poinformowania nabywcy sprzętu o wysokości kosztów gospodarowania odpadami jedynie w odniesieniu do podmiotów wprowadzających sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych (art. 25 tracącej moc obowiązującą ustawy).
Według nowej regulacji, rozszerzono ten obowiązek, wskazując w art. 16 ust. 1: „Z chwilą sprzedaży sprzętu przedstawia się nabywcom sprzętu koszty gospodarowania odpadami obejmujące koszty zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu, jeżeli wprowadzający sprzęt przekazał dystrybutorom informację o wysokości kosztów gospodarowania odpadami”. Omawiany przepis znajdzie zastosowanie także do sprzedaży szeregu wyrobów medycznych (zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy, regulacji nie stosuje się jedynie do wyrobów medycznych – w tym do diagnostyki in vitro – oraz ich wyposażenia, w przypadku gdy mogą być źródłem zakażeń przed zakończeniem okresu ich eksploatacji, a także do aktywnych wyrobów medycznych do implantacji).
Zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 3 omawianej nowej ustawy, a także w świetle interpretacji przyjmowanej przez pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, odpowiednia informacja o kosztach gospodarowania odpadami powinna być zawarta na fakturze dokumentującej sprzedaż sprzętu, poprzez wyróżnienie w cenie sprzętu kosztów gospodarowania odpadami przypadających na jednostkę sprzętu.
Odpowiedź została przygotowana wg stanu prawnego oraz stanowiska organów administracji na dzień 16.12.2015 r.