NOWE ZARZĄDZENIE PREZESA NFZ W SPRAWIE WARUNKÓW ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW W RODZAJU ŚWIADCZEŃ ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE
Dnia 29 czerwca 2016 r. opublikowane zostało zarządzenie nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne („Zarządzenie 59/2016” lub „Zarządzenie”), zastępujące dotychczasowe zarządzenie nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 grudnia 2013 r. („Zarządzenie 90/2013”). Zarządzenie 59/2016 weszło w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i znajduje zastosowanie także w stosunku do umów zawartych przed tą datą. W Alercie prezentujemy kluczowe informacje prawne na temat projektu.

Alert prawny: