Przemysł medyczny odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polityki zdrowotnej i senioralnej w Polsce, co zostało wyraźnie podkreślone podczas debaty z udziałem Prezesa Izby POLMED, Arkadiusza Grądkowskiego.

Wydarzenie, które miało miejsce 4 lipca w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zgromadziło licznych ekspertów z różnych dziedzin medycyny oraz przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się zdrowiem i opieką nad seniorami.

Debata, zorganizowana przez Medyczną Rację Stanu oraz Federację Stowarzyszeń „Amazonki”, skupiła się na istotnych kwestiach związanych z polityką senioralną i zdrowotną. Pod honorowym patronatem Wicemarszałek Sejmu RP, Moniki Wielichowskiej, wydarzenie promowało solidarność międzypokoleniową oraz aktywizację seniorów. Arkadiusz Grądkowski, reprezentujący Izbę POLMED, podkreślił znaczenie dialogu i współpracy w tworzeniu korzystnych warunków dla zdrowia i dobrostanu wszystkich grup społecznych.

Jak powiedziała na początku debaty Marzena Okła-Drewnowicz, minister ds. polityki senioralnej, KPRM: „Musimy zacząć inaczej mentalnie podchodzić do procesu starzenia się. Fundamentem zbudowania polityki senioralnej jest solidarność międzypokoleniowa oraz inwestowanie w srebrną gospodarkę”. W dyskusji poruszono problemy samotności, chorób oraz wyzwań zdrowotnych, które dotykają najbardziej „kruchych” członków społeczeństwa, w tym dzieci, seniorów i osób o obniżonej odporności. Zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w nowoczesne wyroby medyczne nie tylko zapobiega ich społecznemu wykluczeniu, ale również umożliwia seniorom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i rodzinnym. Dlatego kluczowe jest dalsze rozwijanie i doskonalenie systemu zleceniowego oraz regularne aktualizowanie wykazu wyrobów medycznych, aby sprostać rosnącym potrzebom i oczekiwaniom seniorów w Polsce.

Dostosowanie wyrobów medycznych do indywidualnych potrzeb pacjentów jest niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest regularne aktualizowanie wykazu wyrobów medycznych dostępnych na zlecenie, obejmujące zarówno listę produktów, jak i rozszerzenie limitów ich finansowania.

Aktualizacje powinny odbywać się w ścisłej współpracy z organizacjami reprezentującymi pacjentów, konsultantami krajowymi, towarzystwami naukowymi oraz branżą medyczną. Brak sprecyzowanej procedury legislacyjnej stanowi obecnie barierę dla zapewnienia regularności i skuteczności tych działań.

W celu usprawnienia procesu, konieczne jest wprowadzenie klarownych ram prawnych, które umożliwią systematyczne aktualizowanie wykazu wyrobów medycznych. Tylko w ten sposób będziemy mogli zapewnić, że pacjenci otrzymają dostosowane do swoich potrzeb, nowoczesne i łatwe w użytkowaniu wyroby medyczne, które są kluczowe dla ich zdrowia i jakości życia.

Opracowanie takiej procedury legislatywnej pozwoli na zapewnienie transparentności i spójności działań podejmowanych w obszarze dostępu do nowoczesnych technologii medycznych, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce.

Wydarzenie stanowiło platformę do wymiany poglądów między klinicystami, etykami, ekonomistami, politykami a samymi pacjentami, kładąc szczególny nacisk na konieczność skuteczniejszego wsparcia dla osób starszych oraz dostosowania systemu opieki zdrowotnej do ich potrzeb i oczekiwań. Prezes Arkadiusz Grądkowski oraz inni uczestnicy debaty zgodnie podkreślali potrzebę dalszego rozwoju polityki zdrowotnej, której fundamentem ma być empatia i troska o najbardziej wrażliwe grupy społeczne.