W styczniu rozpoczęliśmy cykl comiesięcznych spotkań w gronie interesariuszy systemu ochrony zdrowia w ramach grupy roboczej działającej przy WHIH. Pierwsze spotkanie otworzył Prezes Izby POLMED godzinną prelekcją.

Arkadiusz Grądkowski podczas swojego wystąpienia zaprezentował raport przedstawiający branżę wyrobów medycznych, jej wielkość i oddziaływanie na gospodarkę, a także akty prawne, które mają istotny wpływ na działalność całego sektora. Ponadto wykład zawierał także przykłady innowacyjnych rozwiązań branży technologii medycznych. 

“Od odkrycia i patentu do komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania w zakresie technologii medycznych jest daleka droga. Droga, którą w mojej opinii należy udrożnić, aby nie przeoczyć wyrobu medycznego, który w znacznym stopniu może usprawnić proces powrotu do zdrowia pacjenta. W tym momencie największym wyzwaniem w procesie wdrażania nowych technologii do koszyka świadczeń gwarantowanych jest brak jasno określonych ram czasowych na wydanie rekomendacji przez AOTMiT, co w rezultacie wydłuża proces, który powoduje, że innowacyjne świadczenie, przestaje być nowoczesne w momencie jego wprowadzenia.”mówił Prezes Izby POLMED

Prezentacja była początkiem do dyskusji na temat miejsca wyrobów medycznych w systemie ochrony zdrowia. Krytyczne spojrzenie na aktualne procedury w sektorze zdrowotnym pozwoliło wypracować wnioski niezbędne do wdrożenia działań na rzecz jego usprawnienia. Zespół odtąd będzie spotykał się cyklicznie.  Dziękujemy za zaproszenie i czekamy na następne inspirujące spotkanie. 

O Warsaw Innovation Hub (WHIH)

Warsaw Health Innovation Hub (WHIH), to wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i wiodących podmiotów z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii, realizowany przez Wydział Innowacji i Rozwoju Biotechnologii ABM.

WHIH jest unikalną na skalę Europy Centralnej platformą współpracy podmiotów gospodarczych, publicznych i naukowych, w celu wzmocnienia roli Polski, jako miejsca tworzenia innowacji medycznych i biotechnologicznych oraz zwiększenia odporności i stabilności systemu ochrony zdrowia po pandemii. Jest to pierwszy krok do utworzenia Polskiej Doliny Medycznej w oparciu o silną bazę akademicką, którą dysponuje Polska.

WHIH jako miejsce wymiany doświadczeń, przepływu pomysłów oraz nawiązywania i kształtowania właściwych relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi, publicznymi i naukowymi współpracującymi ze sobą w ramach sektora biomedycznego, służyć będzie rekomendowaniu i ocenie powstających innowacyjnych rozwiązań, uwzględniających bezpieczeństwo zdrowotne świadczeniobiorców oraz podniesienie jakości i efektywności polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Unikalna koncepcja WHIH stwarzać będzie warunki pozwalające na szybkie przekształcanie pomysłów w produkty, procesy i usługi, uwzględniające interesy rozwojowe polskiego sektora biomedycznego i konieczność niezależności Polski w zakresie innowacyjnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i rozwiązań tworzonych na potrzeby systemu ochrony zdrowia i dobrostanu pacjentów.

Kluczowym elementem  koncepcji WHIH są projekty realizowane i finansowane przez Partnerów WHIH nakierowane na powstawanie innowacji medycznych i technologicznych służących rozwojowi polskiego sektora biomedycznego i pragmatycznego wykorzystania innowacji na potrzeby podnoszenia standardów świadczonych usług zdrowotnych.