W związku z projektem ustawy o wyrobach medycznych, Izba Polmed składała obszerne uwagi na etapie konsultacji społecznych. Projekt jest teraz procedowany przez Komitet ds. Europejskich.

Nasze najważniejsze postulaty to:

  • Konieczność zmniejszenia kar administracyjnych – zniesienie progu minimalnego i zmniejszenie maksymalnego. Obecne propozycje są rażąco wysokie i nieporównywalne chociażby do kar, jakim podlegają produkty lecznicze. Proponowane kary powinny być dostosowane do struktury rynku wyrobów medycznych, która jest bardzo różnorodna.
  • Niewyłączanie obowiązywania prawa przedsiębiorców.
  • Umieszczenie w projekcie zapisów doprecyzowujących zasady funkcjonowania rejestru, np. powinna być dodana informacja jaki czas ma URPL na weryfikację wpisanych przez podmiot danych.
  • Projekt zawiera informację o tym, że regulacje na temat reklamy będą doprecyzowane w rozporządzeniu – tworzenie takiego aktu wymaga współpracy wszystkich interesariuszy. Apelujemy o wspólne prace i wzajemne konsultacje.

Będziemy dalej aktywnie uczestniczyć w procesie legislacyjnym w celu zmiany proponowanych zapisów.