Materiały prasowe

Informacja prasowa

Dzięki rozwojowi współczesnej medycyny i innowacyjnym technologiom medycznym lekarze mogą dziś skuteczniej wyprowadzać pacjentów z poważnych stanów chorobowych, wpływając w zasadniczy sposób nie tylko na długość ich życia, ale także na jego jakość.  Niestety zastosowanie nawet najlepszych metod leczenia, nie zawsze umożliwia powrót do pełnego zdrowia i sprawności sprzed wystąpienia urazu lub choroby. W takich sytuacjach bardzo ważną rolę odgrywają wyroby medyczne do indywidualnego zaopatrzenia. Ich zadaniem jest umożliwienie pacjentowi normalnego funkcjonowania oraz zapewnienie możliwie najlepszej jakości życia – stwierdza Agnieszka Morogow, członek Zarządu OIGWM POLMED.

Wymiar leczniczy i społeczny

Wyroby medyczne to, według definicji zamieszczonej na stronach Ministerstwa Zdrowia, między innymi protezy kończyn, ortezy, kule, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, peruki, cewniki czy materace przeciwodleżynowe. Ich zastosowanie w procesie leczenia wynika z potrzeby zastąpienia utraconych narządów, poprawy możliwości funkcjonalnych, czy też zaspokojenia potrzeb społecznych. Każda niepełnosprawność, zarówno czasowa, jak i trwała, ma bowiem wymiar biologiczny, osobisty i społeczny, związany z szeroko pojętymi kosztami leczenia i opieki. Z praktyki klinicznej wiadomo, iż na końcowy wynik leczenia wyraźnie wpływa wcześnie rozpoczęta i właściwie prowadzona rehabilitacja, której integralną częścią jest zaopatrzenie w indywidualne wyroby medyczne. – Odpowiednio dobrane i zastosowane we właściwym czasie zaopatrzenie ma również duże znaczenie dla integracji społecznej osoby niepełnosprawnej. Pozwala też na bardziej wydajne i niezależne życie – mówi Elżbieta Szwałkiewicz, wiceprzewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przewodnicząca Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”.

Ważne jest zatem, aby w trakcie i po zakończonym leczeniu, zapewnić pacjentom dostęp do szerokiej gamy wyrobów. W doborze zaopatrzenia należy uwzględniać jego przydatność terapeutyczną, pielęgnacyjną, charakter aktywności społecznej pacjenta, ogólny stan wydolności organizmu oraz stopień akceptacji wybranego zaopatrzenia.

Potrzeba kategoryzacji wyrobów

Według szacunków, w Europie do obrotu dopuszczonych jest około 500 000 wyrobów medycznych, z czego istotną część stanowią wyroby medyczne do indywidualnego zaopatrzenia. Ta liczba, jak również różnorodność dostępnych produktów sprawiają, że dobór odpowiedniego zaopatrzenia może okazać się zadaniem dość trudnym – mówi Krzysztof Gieremek, kierownik Zakładu Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej Katedry Podstaw Fizjoterapii  Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Właśnie dlatego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED zleciła grupie niezależnych ekspertów przygotowanie kompleksowego raportu mającego na celu uporządkowanie i kategoryzację dostępnych na rynku wyrobów medycznych do indywidualnego zaopatrzenia. Do tej pory podobnego dokumentu nie było w Polsce ani nawet w Europie. Jest to zatem dość unikatowa rzecz.

– Współczesna technika pozwala na coraz skuteczniejszą eliminację ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Ten fakt jest najważniejszym argumentem uzasadniającym powstanie projektu nowej kategoryzacji indywidualnych wyrobów medycznych. Najbardziej widoczną cechą tego dokumentu jest wskazanie w nim najnowszych rozwiązań z zakresu asystującej techniki oraz eliminacja artykułów przestarzałych, mających swoje nowsze i lepsze odpowiedniki. Propozycja nowej kategoryzacji może także pełnić funkcję porządkującą i informacyjną dla osób niepełnosprawnych, osób wystawiających zlecenia, producentów i dystrybutorów, ponieważ prezentuje szeroki zakres różnego rodzaju indywidualnych wyrobów medycznych w sposób metodycznie uporządkowany – stwierdza Maciej Sydor, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że w obecnej sytuacji system ochrony zdrowia musi dążyć do osiągania dobrych wyników terapeutycznych w ramach ograniczonego budżetu. Tym bardziej istotne jest, aby zapewnić pacjentom dostęp do odpowiedniego zaopatrzenia, tak aby umożliwić im możliwie największą samodzielność i sprawniejsze funkcjonowanie – mówi Witold Włodarczyk, dyrektor generalny OIGWM Polmed. – Warto ponadto pamiętać, że w wielu przypadkach, ograniczanie wydatków na wyroby medyczne w trakcie leczenia, zamiast oszczędności, generuje kolejne koszty choćby te związane z zaniedbaniami pielęgnacyjnymi.

Biała księga

Drugim dokumentem przygotowanym na potrzeby Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED jest tak zwana „biała księga”, prezentująca najbardziej palące problemy istniejące w systemie zaopatrzenia pacjenta w wyroby medyczne. Opracowanie zawiera jednocześnie propozycje gotowych rozwiązań, jak usprawnić tę sytuację. Najczęściej nie wymagają one nawet wzrostu kosztów dla systemu ochrony zdrowia. 70 procent tych problemów wiąże się z bowiem dzisiejszym funkcjonowaniem wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ ma na przykład problem z rozliczaniem zleceń – mówi dyrektor Włodarczyk. – Biała księga pokazuje, jak go rozwiązać.

Pilna potrzeba edukacji

Wiedza o prawidłowym zaopatrzeniu pacjentów w wyroby medyczne do użytku indywidualnego jest absolutnie niezbędna w procesie leczenia i rehabilitacji. Niestety nie jest ona przekazywana w procesie kształcenia ani lekarzom, ani pielęgniarkom, a fizjoterapeutom, z uwagi na jej różnorodność i obszerność, tylko w ograniczonym zakresie.

W związku z tym, istnieje pilna potrzeba wypełnienia tej luki w sposób systemowy przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Doraźnie, w miejsce zlikwidowanego w 2009 roku kursu towaroznawstwa, wskazane byłoby stworzenie specjalistycznego kursu zaopatrzenia w wyroby medyczne, który opierałby się  na programie zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia.

Na dziś istnieje na pewno możliwość wprowadzenia rozszerzonego zakresu kształcenia studentów kierunku fizjoterapia, gdyż opracowywane są nowe zakresy kompetencji i kwalifikacji fizjoterapeutów oraz wprowadzenia specjalistycznych kursów dla sprzedawców w sklepach medycznych – mówi Mirosław Padjasek, przewodniczący Komisji ds. rehabilitacji i ortopedii Izby POLMED.

***

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED to największa i najbardziej reprezentatywna organizacja skupiająca producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych w Polsce. Jednoczy firmy działające w branży medycznej w staraniach zmierzających do stworzenia przyjaznego i transparentnego środowiska biznesowego.

Do naszych głównych celów należy również promowanie innowacyjnych rozwiązań
w medycynie. Izba POLMED konsekwentnie zwraca uwagę na brak efektywnej polityki państwa wspierającej innowacyjne technologie medyczne. Postulujemy utworzenie
w Ministerstwie Zdrowia komórki dedykowanej innowacyjnym technologiom w ochronie zdrowia. Kwestia dostępności polskich pacjentów do innowacyjnych rozwiązań jest dla nas niezwykle ważna, gdyż ich głównym beneficjentem jest pacjent.

Więcej informacji udziela:

Witold Włodarczyk,

Dyrektor Generalny

OIGWM POLMED

[email protected]

Informacja prasowa – 25 maja 2016

 

Minister Łanda o projekcie ustawy o refundowanych wyrobach medycznych: Bedzie tak jak w lekach. Pomysł Ministerstwa Zdrowia przyjęto z dużym niepokojem.

Uczestnicy konferencji „Wyroby medyczne do zaopatrzenia medycznego – jak poprawić jakość i dostępność” dyskutowali o podnoszeniu jakości obsługi pacjentów w zakresie zaopatrzenia  w  wyroby medyczne, wspieraniu osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych poprzez zapewnienie im dostępu do wyrobów poprawiających jakość życia oraz zwiększaniu wydajności systemu ochrony zdrowia. Obecny na spotkaniu wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda przedstawił wstępne założenia projektu ustawy o refundacji wyrobów medycznych.

W zorganizowanej przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, organizacji pacjenckich, branżowych oraz członkowie Izby POLMED.

Pierwszy taki raport

Punktem wyjścia do merytorycznej dyskusji była prezentacja kompleksowego opracowania mającego na celu uporządkowanie i kategoryzację dostępnych na rynku wyrobów medycznych do indywidualnego zaopatrzenia. Do tej pory podobnego dokumentu nie było w Polsce ani nawet
w Europie.

W trakcie dyskusji paneliści podkreślali, że odpowiednie zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne przynosi korzyści również całemu systemowi ochrony zdrowia. Osoba niepełnosprawna optymalnie wyposażona w indywidualne wyroby medyczne szybciej powraca do sprawności i stanowi mniejsze obciążenie dla budżetu państwa. Z kolei niewłaściwe zaopatrzenie w wyroby medyczne prowadzi nie tylko do mniejszej aktywności społecznej i zawodowej pacjenta, ale również do zmarnowania dofinansowania na skutek nieużywania posiadanych urządzeń, zakupionych
i zrefundowanych z budżet państwa.

Nowa kategoryzacja spełnia wiele funkcji – wyliczał dr Maciej Sydor, kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, sam będący osobą na wózku inwalidzkim. –Gdyby oprzeć na niej system zaopatrywania pacjentów to możliwe byłoby racjonalizowanie wydatków, gdyż dofinansowany byłby zakup właściwych wyrobów medycznych.

Zastosowanie wyrobów medycznych

Wykorzystanie wyrobów medycznych do indywidualnego zaopatrzenia w procesie leczenia wynika przede wszystkim z potrzeby zastąpienia utraconych narządów, poprawy możliwości funkcjonalnych, czy też zaspokojenia potrzeb społecznych. Każda niepełnosprawność, zarówno czasowa, jak i trwała, ma bowiem wymiar biologiczny, osobisty i społeczny, związany z szeroko pojętymi kosztami leczenia
i opieki. Z praktyki klinicznej wiadomo, iż na końcowy wynik leczenia wyraźnie wpływa wcześnie rozpoczęta i właściwie prowadzona rehabilitacja, której integralną częścią jest zaopatrzenie w wyroby medyczne. Odpowiednio dobrane i zastosowane we właściwym czasie zaopatrzenie ma również duże znaczenie dla integracji społecznej użytkownika. Pozwala też na bardziej wydajne i niezależne życie. Ważne jest zatem, aby w trakcie i po zakończonym leczeniu, zapewnić pacjentom dostęp do szerokiej gamy wyrobów. W doborze zaopatrzenia należy uwzględniać jego przydatność terapeutyczną, pielęgnacyjną, charakter aktywności społecznej pacjenta, ogólny stan wydolności organizmu oraz stopień akceptacji wybranego zaopatrzenia.

Nowa kategoryzacja wyrobów powinna stanowić narzędzie ułatwiające dobór produktów kompensujących utraconą sprawność tak, by nie tylko reagować na skutki choroby, ale uwzględniać deficyty funkcjonalne i dać szansę osobie niepełnosprawnej na poprawę jej samodzielności i jakości życia – mówiła dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”, od ubiegłego tygodnia wiceprzewodnicząca nowej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Potrzeba szerokiej edukacji

Wiedza o prawidłowym zaopatrzeniu pacjentów w wyroby medyczne do użytku indywidualnego jest niezbędna podczas leczenia i rehabilitacji. Niestety nie jest ona, w wystarczającym zakresie, przekazywana w procesie kształcenia ani lekarzom, ani pielęgniarkom ani fizjoterapeutom. Aby to zmienić należy po pierwsze wprowadzić na kierunku fizjoterapia program obejmujący szerszy zakres godzinowy, aby umożliwić naukę o wszystkich rodzajach wyrobów medycznych  do indywidualnego zaopatrzenia, po drugie wykształcić kadrę w obszarze administracji publicznej, która monitorowałaby potrzeby zdrowotne społeczeństwa i w trybie nadzoru kontrolowała prawidłowość udzielanych świadczeń zdrowotnych, a po trzecie – uruchomić inicjatywę legislacyjną zmierzającą do wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia dotyczącego szkolenia sprzedawców w sklepach medycznych.

Taką inicjatywę Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED złożyła w resorcie zdrowia już w 2008 roku – mówił podczas konferencji Mirosław Padjasek, przewodniczący sekcji ds. rehabilitacji i ortopedii POLMED-u.

 

Deklaracja ministra

Zaproszenie na konferencję „Wyroby medyczne do zaopatrzenia medycznego – jak poprawić jakość i dostępność” przyjął wiceminister zdrowia, Krzysztof Łanda, który z uwagą wysłuchał wystąpień prelegentów i wziął udział w dyskusji. Minister zwrócił uwagę, że przygotowana przez niezależnych ekspertów publikacja  Kategoryzacja wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego posłuży resortowi w przygotowaniu projektu ustawy o refundowanych wyrobach medycznych. Minister przedstawił też wstępne założenia ustawy. Potwierdził, że nowy system refundacji wyrobów medycznych ma być kopią rozwiązań stosowanych w lekach. Wśród uczestników pojawiło się wiele wątpliwości, czy zasadne jest przekładanie rozwiązań prawnych stosowanych w farmacji na wyroby medyczne, które są jednak zupełnie odmienne od leków. Wskazywał na to m.in. Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Izby POLMED, który stwierdził, że  w Polsce wszystkim wydaje się, że znają się na farmacji, tak jak na piłce nożnej. Natomiast wyroby medyczne traktują jak rugby, które znają ale ich nie rozumieją. Jeżeli ideą Ministerstwa Zdrowia jest próba rozegrania meczu piłki nożnej na boisku rugby, to może to zakończyć się totalną porażką.

 Zgodnie z deklaracją ministra Łandy wszyscy zainteresowani będą mogli odnieść się już niedługo do propozycji zmian w zakresie finansowania wyrobów medycznych. Poinformował, że projekt ustawy zostanie przekazany do konsultacji społecznych już za 1,5 tygodnia.

 

***

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED to największa i najbardziej reprezentatywna organizacja skupiająca producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych
w Polsce. Jednoczy firmy działające w branży medycznej w staraniach zmierzających do stworzenia przyjaznego i transparentnego środowiska biznesowego.

Do głównych celów Izby należy promowanie innowacyjnych rozwiązań w medycynie. POLMED konsekwentnie zwraca też uwagę na brak efektywnej polityki państwa wspierającej innowacyjne technologie medyczne. Postuluje utworzenie w Ministerstwie Zdrowia komórki dedykowanej innowacyjnym technologiom w ochronie zdrowia i zwraca szczególną uwagę na dostępność polskich pacjentów do nowoczesnych rozwiązań, gdyż ich głównym beneficjentem jest właśnie pacjent.

 

Więcej informacji udziela:

Witold Włodarczyk

Dyrektor Generalny OIGWM POLMED

[email protected]

Program konferencji