Chcemy być najważniejszym źródłem wiedzy dla każdego, kto jest zainteresowany branżą wyrobów medycznych – w takim duchu rozpoczynamy nową strategię, którą mieliśmy okazję omówić podczas spotkania branży wyrobów medycznych w Warszawie w dniu 24.01.17 r. Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano gotowość Izby do dialogu z decydentami – zarówno parlamentarzystami, jak i przedstawicielami ministerstw i urzędów – w zakresie wszelkich projektowanych zmian prawnych odnoszących się do funkcjonowania branży i publicznego finansowania wyrobów medycznych.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 100 osób, reprezentujących łącznie ponad 60 firm. Zaproszone zostały również firmy niezrzeszone w Izbie. Celem spotkania było przedyskutowanie planowanych zmian od strony prawnej, ekonomicznej, a także określenie kierunków działania Izby i branży w 2017 r.

 Jesteśmy otwarci na dialog

Rok 2017 będzie kluczowy dla przedsiębiorstw działających w branży wyrobów medycznych ze względu na trwające w Ministerstwie Zdrowia prace legislacyjne, w tym nad nowelizacją ustawy o refundacji. Zapisy projektu wywołują duże kontrowersje i budzą obawy zarówno wśród producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, jak i pacjentów, którzy są finalnymi odbiorcami tych produktów.

Mimo że branża dostrzega wiele zagrożeń związanych z proponowaną reformą, nie zamyka się na dialog. To, że jesteśmy krytyczni wobec części zapisów proponowanej nowelizacji, nie oznacza, że nie dostrzegamy potrzeby zreform w systemie. Izba POLMED już od dawna zwracała uwagę na potrzebę zmian. Byliśmy, jesteśmy i będziemy otwarci na merytoryczne rozmowy z decydentami.

Przede wszystkim edukacja

Obecni na spotkaniu przedstawiciele firm z branży medycznej wspólnie stwierdzili, że jedną z trudności z jaką będzie musiała uporać się branża, jest niski poziom wiedzy społeczeństwa i decydentów na temat wyrobów medycznych. Firmy zajmujące się ich produkcją i dystrybucją często są błędnie utożsamiane z branżą farmaceutyczną oraz kojarzone są jedynie z dużymi zagranicznymi koncernami. Tymczasem setki przedsiębiorstw branżowych to firmy rodzinne, o dużym potencjale eksportowym. Brak wiedzy na temat branży i specyfiki jej funkcjonowania utrudnia projektowanie zmian prawnych. Właśnie dlatego szeroka edukacja stanie się elementem przewodnim działań Izby POLMED w 2017 roku. Zaznajomienie decydentów i pozostałych uczestników systemu ochrony zdrowia z charakterystyką branży wyrobów medycznych pozwoli na skuteczniejsze prezentowanie stanowiska przedsiębiorców wobec proponowanych zmian obecnie i w przyszłości.

Sprawniejsze działanie w grupach

Proponujemy, aby edukacja dotyczyła nie tylko naszego otoczenia, lecz również samych członków Izby. Wspólna wymiana doświadczeń i poglądów pomoże nam w merytorycznym przygotowaniu na zmieniające się otoczenie prawne naszej branży.

Wszyscy doskonale wiemy, że wyroby medyczne to bardzo szeroka gama produktów. Zmiany prawne będą w różny sposób wpływać na wytwórców i dystrybutorów w zależności od ich asortymentu. Właśnie dlatego Izba powołała zespoły tematyczno-produktowe, obejmujące specyficzne grupy wyrobów medycznych. W każdym z zespołów odbywać się będą cykliczne spotkania, w ramach których uczestnicy, przy wsparciu Izby POLMED oraz zewnętrznych ekspertów, będą zaznajamiać się z prawnymi oraz ekonomicznymi aspektami działania rynku. W trakcie spotkań, odbędą się szkolenia prawne – zwłaszcza w zakresie proponowanych legislacji, a także o tematyce ekonomicznej. Grupy będą również przygotowywać stanowiska odzwierciedlające specyfikę i potrzeby każdej z nich. Pozwoli to na szybką, precyzyjną reakcję na przygotowywane zmiany legislacyjne. Grupy pozostaną także do dalszej dyspozycji decydentów, celem merytorycznego wsparcia w formułowaniu założeń zmian prawnych. Takie przygotowanie już dziś zapewni nam możliwość szybkiej reakcji w zmieniającym się otoczeniu prawnym.

Do tej pory powstały oddzielne grupy poświęcone m.in.: wyrobom chłonnym, wyrobom stomijnym i cewnikom, aparatom słuchowym, soczewkom, sprzętowi kardiologii inwazyjnej, dużej diagnostyce szpitalnej, protetyce (w tym endoprotezom). Nie jest to zamknięta lista. W przyszłości planowane jest powoływanie kolejnych grup.

Uwagi poszczególnych grup produktowych zostaną uwzględnione w oficjalnym stanowisku Izby POLMED.

Proponowana przez Ministerstwo Zdrowia reforma systemu refundacji może być prawdziwą rewolucją na rynku wyrobów medycznych. Jest to wielkie wyzwanie, któremu sprostać może jedynie skonsolidowana, widząca wspólny cel branża. Podejmując wspólnie działania, mamy szansę stać się rzetelnym partnerem do rozmów dla parlamentarzystów, przedstawicieli ministerstw, urzędników oraz dziennikarzy.

Gorąco zachęcamy do podjęcia wspólnych działań.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do zespołów roboczych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr. 22 853 49 92 lub drogą mailową: [email protected]