Konferencja „Pacjentocentryzm”, która odbyła się 14 czerwca 2024 roku, stanowiła wyjątkową okazję do dyskusji w gronie ekspertów, przedstawicieli administracji, świata nauki, zawodów medycznych oraz pacjentów. Wydarzenie koncentrowało się na promowaniu idei stawiania pacjenta i jego potrzeb w centrum systemu ochrony zdrowia, identyfikacji najlepszych praktyk, rozwijaniu współpracy oraz włączaniu różnych perspektyw w proces podejmowania decyzji dotyczących opieki zdrowotnej. Wspólnym celem wszystkich uczestników było dążenie do poprawy jakości opieki zdrowotnej.

W panelach dyskusyjnych poruszono kluczowe kwestie związane z pacjentocentryzmem. Panele skupiły się na systemowych rozwiązaniach potrzebnych pacjentom, a wśród uczestników znaleźli się liderzy organizacji reprezentujących pacjentów, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami i propozycjami zmian. Dyskusje były żywe i merytoryczne, ukazując różnorodne perspektywy i potrzeby pacjentów.

Szczególną uwagę zwrócił Panel II zatytułowany „Healthy Aging – jak hasło uczynić praktyką polskich seniorów?”. Moderowany przez Igora Grzesiaka z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Dyskusje dotyczyły profilaktyki, podejścia ponadresortowego, well-being, opieki środowiskowej oraz roli POZ w kreowaniu postaw prozdrowotnych.

Prezes Izby POLMED – Arkadiusz Grądkowski, obecny na panelu, podkreślił, że w dobie starzejącego się społeczeństwa seniorzy są szczególnie ważną grupą, której potrzeby muszą być uwzględnione w systemie opieki zdrowotnej. Wskazał na konieczność regularnej aktualizacji limitów wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz wprowadzenia innowacyjnych technologii do koszyka świadczeń gwarantowanych, co pozwoli na maksymalne odzyskanie sprawności i samodzielności seniorów.

Zwieńczeniem konferencji było ogłoszenie laureatów nagrody im. Ewy Borek „Lider Pacjentocentryzmu”, co stanowiło uroczyste zakończenie pełnego inspirujących dyskusji dnia. Wyróżnieni zostali ci, którzy w szczególny sposób przyczynili się do promowania idei pacjentocentryzmu w polskim systemie opieki zdrowotnej.

Konferencja „Pacjentocentryzm” jest nie tylko platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także impulsem do dalszych działań na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej w Polsce. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że współpraca i innowacyjne podejście są kluczowe dla przyszłości pacjentocentrycznej opieki zdrowotnej.