Witając nowy rok, stajemy przed nowymi wyzwaniami i możliwościami, także w sektorze wyrobów medycznych. To czas, by spojrzeć na naszą „Rządową szóstkę dla wyrobów medycznych” – zestaw kluczowych postulatów mających na celu poprawę opieki zdrowotnej i życia Pacjentów.

 

Innowacje i cyfryzacja w medycynie otwierają przed nami nowe ścieżki do lepszego zdrowia i większych możliwości w leczeniu. Razem możemy zmieniać system ochrony zdrowia na lepsze, wykorzystując potencjał nowoczesnych technologii na rzecz Pacjentów. Wyroby medyczne są jednym z filarów systemu ochrony zdrowia. Pod tym pojęciem kryją się narzędzia, przyrządy, urządzenia, materiały lub inne artykuły, przeznaczone do: diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia przebiegu choroby, kompensowania skutków urazu lub niepełnosprawności, badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej czy procesu fizjologicznego. Rodzajem wyrobów medycznych są cyfrowe wyroby medyczne – narzędzia i usługi wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), w celu poprawy profilaktyki, diagnozowania, leczenia, monitorowania i zarządzania zdrowiem i stylem życia danej osoby.

„Rządowa szóstka dla wyrobów medycznych” to propozycja sześciu postulatów branży wyrobów medycznych dla decydentów, których wdrożenie pozwoli na  postawienie Pacjentów w centrum systemu ochrony zdrowia.

 

1. Logiczne prawo!

Regulacje prawne i standardy jakości dla wyrobów medycznych powinny być jasne, stabilne, przewidywalne, a także zgodne z międzynarodowymi standardami i charakterystyką rynku, który jest różnorodny nawet w obrębie tej samej grupy produktowej. To zapewni równy poziom konkurencji oraz wysoką jakość wyrobów medycznych dostępnych na rynku.

2. Powszechny dostęp do innowacyjnych zabiegów/wyrobów medycznych dla Pacjentów!

Niezbędne jest wsparcie innowacji i rozwoju technologicznego. Inwestycje w badania i rozwój w sektorze wyrobów medycznych przyczyni się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, a także do lepszego zaspokojenia potrzeb pacjentów. Koniecznym jest udrożnienie ścieżki wprowadzenia nowych technologii medycznych do koszyka świadczeń gwarantowanych dla Pacjentów w Polsce poprzez wprowadzenie określonych ram czasowych na każdym etapie rozpatrywania wniosku oraz rozszerzenie podmiotów, które mogą złożyć taki wniosek o producentów wyrobów medycznych. To przyczyni się do szybszego wprowadzania nowoczesnych wyrobów medycznych do użytku w ramach świadczeń gwarantowanych.

3. Lepsze zaopatrzenie Pacjentów w wyroby medyczne niezbędne do ich codziennego funkcjonowania!

Konieczna jest systematyczna aktualizacja limitów finansowania na wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, a także w refundacji aptecznej. To pozwoli rozszerzyć asortyment o najbardziej nowoczesne produkty, które nie tylko pozwolą pozostać mobilnymi, ale także zapewnią komfort i często dyskrecję użytkowania. Niezbędne są także konsultacje społeczne wszystkich interesariuszy systemu  (pacjentów, branży, decydentów), wokół aktualizacji wykazu.

4. Wczesna diagnostyka dla ratowania życia!

Niezbędne jest zapewnienie sprawozdawania do NFZ i w EDM pacjenta, realizowanych laboratoryjnych badań diagnostycznych jako odrębnej usługi, co pozwoli na monitorowanie jakości realizowanych świadczeń w zakresie całej ścieżki diagnostyczno – terapeutycznej pacjenta. Wyodrębnienie osobnych świadczeń dla badań diagnostycznych i laboratoryjnych to lepsza prewencja oraz szybsze wykrywanie schorzeń.

5. Tak dla cyfryzacji ochrony zdrowia!

Wraz ze zmieniającym się światem niezbędne jest utworzenie jasnych, jednoznacznych i stale aktualizowanych ram prawnych dla wykorzystania rozwiązań cyfrowych opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania standardów interoperacyjności  – pozwalających na funkcjonowanie wyrobów kupowanych do szpitali w pełnej zgodności z innymi produktami lub systemami, które będą istnieć w przyszłości bez ograniczenia dostępu lub możliwości implementacji. Opracowanie rejestru cyfrowych rozwiązań medycznych w Polsce oraz identyfikacja luk w dostępie do nowych technologii i stworzenie mapy drogowej ich wdrażania. Wdrożenie systemowych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa sektora ochrony zdrowia (uwzgl. regulacje EU m.in. NIS2-Network and Information Security i CRA-Cyber Resilience Act)

6. Edukacja i Szkolenia!

Podkreślenie znaczenia edukacji i szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia w zakresie najnowszych technologii i wyrobów medycznych, co poprawi jakość leczenia i opieki nad pacjentami. Niepodważalnie istnieje ogromna potrzeba edukacji i dialogu na temat przyszłości systemu ochrony zdrowia, nie będzie on jednak pełny bez głębokiego zrozumienia obszaru wyrobów medycznych – zarówno ze wszystkimi szansami, jakie rysują się z ich wykorzystaniem, jak i świadomością barier stojących na drodze do ich pełnej adopcji. Należy pamiętać, że żaden lekarz nie może wykonywać swojego zawodu bez użycia wyrobu medycznego i żaden pacjent nie jest w stanie wrócić do sprawności bez niego. Obszar wyrobów i technologii medycznych powinien mieć swoją silną reprezentację zarówno w debacie publicznej, jak i wśród decydentów.