Prezes Arkadiusz Grądkowski, reprezentujący Izbę POLMED, na zaproszenie p. Róży Thun oraz Polityki Insight, wziął udział w dyskusji dotyczącej nowego projektu rozporządzenia UE mającego na celu zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Spotkanie, które odbyło się 18 marca 2024 roku, zgromadziło ekspertów oraz przedstawicieli branży w celu omówienia kluczowych zmian prawnych i ich wpływu na środowisko biznesowe.

Projekt rozporządzenia (Late Payment Regulation 2023/0323 COD), zapowiada istotne nowości w stosunku do dotychczasowej dyrektywy, przede wszystkim jego charakteru, który z dyrektywy zmienia się na rozporządzenie. Oznacza to bezpośrednie stosowanie przepisów we wszystkich państwach członkowskich, co ma na celu skuteczniejsze zwalczanie zatorów płatniczych i ujednolicenie przepisów na poziomie UE.

W trakcie dyskusji omówiono najważniejsze zmiany, w tym:

  • Wprowadzenie jednolitego terminu zapłaty nieprzekraczającego 30 dni oraz automatyczne naliczanie odsetek za opóźnienie.
  • Zwiększenie kwoty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.
  • Wyznaczenie przez państwa członkowskie krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie nowych przepisów.

Prezes A. Grądkowski zwrócił uwagę na konieczność ochrony małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze technologii medycznych przed negatywnymi skutkami opóźnień w płatnościach. Podkreślił także znaczenie nowych regulacji dla poprawy płynności finansowej firm i stabilności ekonomicznej branż dotkniętych problemem zatorów płatniczych.

Spotkanie podkreśliło potrzebę dalszych działań na rzecz skutecznego rozwiązania problemów z płynnością finansową przedsiębiorstw, z myślą o tworzeniu sprzyjających warunków dla rozwoju gospodarczego i innowacji w Unii Europejskiej.

Izba POLMED dziękuje Pani Róży Thun za zaproszenie do tego ważnego spotkania i wyraża nadzieję na dalszą współpracę w celu wspierania polskiego sektora technologii medycznych oraz przedsiębiorczości.