Izba POLMED opracowała wzorcową umowę  na dostawę wyrobów medycznych do stosowania w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument, który ma kompleksowo regulować prawa i obowiązki stron , zostanie na początku 2016 r. przedstawiony do szerokich konsultacji w  środowisku zamawiających (m.in. wśród dyrektorów szpitali, menedżerów ochrony zdrowia itp.).

Dotychczas nikt nie wypracowało wspólnych, ogólnie przyjętych standardów, co doprowadziło do sytuacji, w której praktycznie każdy zamawiający posługuje się  własnym wzorem umowy. Oznacza to, że wykonawcy za każdym razem muszą przeprowadzać odrębną kalkulację ryzyka. – Dostawa identycznego sprzętu medycznego do dwóch różnych zamawiających może rodzić skrajnie odmienne ryzyko prawne, co wpływa niekorzystnie na końcową cenę oferty. Powszechne stosowanie wspólnego wzorca mogłoby pozytywnie wpłynąć na współpracę  zamawiających i wykonawców, a także w efekcie obniżyć cenę – mówi Witold Włodarczyk, dyrektor Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

Izba POLMED zamierza opracować w sumie trzy wzorce umów. Pierwszy, który jest już gotowy, może być stosowany do dostaw rozmaitych  wyrobów medycznych. Zawiera on alternatywne zapisy, które umożliwiają jak najlepsze dopasowanie wzoru umów do danego zamówienia. ,

Drugi wzór dotyczył będzie większych gabarytowo wyrobów (np. tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny), w przypadku których konieczne jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych w budynku zamawiającego

Trzeci wzór umowy odnosił się będzie do sytuacji, w której sprzęt dostarczany będzie do zamawiającego partiami w odstępach czasowych.

Warto pamiętać, że umowy zawierane w ramach zamówień publicznych, z uwagi na specyfikę sprzętu medycznego, łączą w sobie wiele stosunków prawnych. Nie są to proste umowy kupna-sprzedaży.. Przykładowo, w ramach kontraktu wykonawcy zobowiązują się niekiedy do kilkuletniego serwisu na ściśle określonych warunkach. Kolejny przykład – pracę na niektórych urządzeniach medycznych zapewnia zainstalowany software. Wykonawca więc, wraz z dostawą sprzętu udziela zamawiającemu licencji na korzystanie z oprogramowania – mówi Witold Włodarczyk.

Najważniejsze kwestie, które kompleksowo reguluje wypracowany wzorzec umowy m. in.: cena i warunki płatności, gwarancja i serwis, kary umowne, termin wykonania umowy, jej zabezpieczenia czy odstąpienie od umowy.

Wyroby medyczne są bardzo specyficznymi produktami. Ich odrębność  widać np. w przypadku gwarancji i serwisu  Istnieją produkty, które muszą i mogą być dostarczone do placówek służby zdrowia w trybie cito, jednak są też takie wyroby,  np. tomografy czy angiografy, w których praktycznie niemożliwe jest dostarczenie urządzenia zastępczego. mówi  Włodarczyk.

Już na początku 2016 roku Izba POLMED rozpocznie szerokie konsultacje swoich propozycji ze środowiskiem zamawiających, z dyrektorami szpitali, menadżerami ochrony zdrowia etc.
W pracach nad wzorcową umową  staraliśmy się zrównoważyć interesy wykonawców i zamawiających. Jednocześnie naszym celem było zachowanie równowagi stron i nie nałożenie na wykonawców nadmiernego ryzyka, które czyniłoby inwestycję nieopłacalną. Liczę, że propozycja Izby POLMED zostanie dobrze przyjęta przez zamawiających, co pozwoli nam na zaprezentowanie dokumentu Urzędowi Zamówień Publicznych i uzyskanie jego akceptacji dla popularyzacji tego wzorca. – dodaje Witold Włodarczyk.

 

 

Więcej informacji:

Witold Włodarczyk,

Dyrektor Generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED

tel. 600 254 957

[email protected]