Szanowni Państwo,

W związku z napływającymi licznymi zapytaniami, przedstawiamy informację Izby POLMED ws. wpływu niedawnych zmian w pliku JPK i oznaczeń GTU na rozliczenia podatku VAT firm z branży wyrobów medycznych.

Zgodnie z nowymi zasadami, w ramach obowiązujących plików JPK konieczne jest wskazywanie pozycji GTU dla określonych transakcji. W ramach kategorii GTU 09 wskazano „dostawę leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.)”.

W związku z wątpliwościami interpretacyjnymi wskazujemy, że kwalifikowanie transakcji do kategorii GTU 09 dotyczy wyłącznie produktów objętych obowiązkowym zgłoszeniem zamiaru wywozu poza terytorium RP lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza Polska, zgodnie z art. 37av ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne. Temu obowiązkowi podlegają zaś wyłącznie produkty znajdujące się na wykazie produktów zagrożonych brakiem dostępności, prowadzonym zgodnie z art. 37av ust. 14 ww. ustawy.

Oznacza to, że wyroby medyczne co do zasady nie będą kwalifikowane do omawianej kategorii GTU 09. Warunkiem takiej kwalifikacji byłoby dopiero umieszczenie danego wyrobu (kategorii wyrobu) na liście produktów zagrożonych brakiem dostępności oraz sprzedaż lub wywóz wyrobu poza terytorium RP.