17 października 2023 roku podczas XIX Forum Rynku Zdrowia w Warszawie miało miejsce uroczyste przystąpienie nowych podmiotów do Warsaw Health Innovation Hub.

Wśród nowych Członków znaleźli się Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Polski Związek Przedsiębiorców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Instytut Rozwoju Spraw Społecznych, Polskie Towarzystwo Alergologiczne i Polska Federacja Szpitali.

„Rozszerzanie grona interesariuszy o podmioty otoczenia biznesowego i towarzystwa naukowe jest kolejnym krokiem budowania holistycznego ekosystemu ochrony zdrowia. Zaproszeni Członkowie są niezbędnym elementem współtworzenia i rozwijania platformy współpracy WHIH, zapewniającą efektywną wymianę wiedzy i doświadczeń oraz służącą realizacji wspólnych przedsięwzięć strony publicznej z partnerami biznesowymi na rzecz rozwiązywania wspólnie zdefiniowanych wyzwań w opiece zdrowotnej” – podkreślał Wiceprezes ABM, dr n. med. Rafał Staszewski.

„Izba POLMED od dłuższego czasu uczestniczy w spotkaniach organizowanych w ramach WHIH. Bardzo cenię sobie wymianę doświadczeń pomiędzy interesariuszami systemu opieki zdrowotnej. Praca w grupach roboczych, pozwala na rozszerzenie perspektywy i spojrzenie na niego jako całości. Cieszę się, że dostrzeżono ogromne znaczenie wyrobów medycznych w całym procesie powrotu pacjenta do zdrowia. Mam nadzieję, że udział Izby w tym projekcie pozwoli wypracować rozwiązania, które udrożnią wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych dla pacjentów w Polsce.” – powiedział Prezes Izby POLMED, Arkadiusz Grądkowski

Przyłączenie Członków do Warsaw Health Innovation Hub stanowi znaczący krok w rozszerzeniu interdyscyplinarnej platformy WHIH, który obecnie liczy 35 Partnerów Biznesowych. Zaangażowanie grona tak różnorodnych interesariuszy w inicjatywę WHIH, realizacja projektów oraz wymiana wiedzy, doświadczenia i najlepszych praktyk, przyczynią się do pobudzenia współpracy i wzmocnienia potencjału sektora biomedycznego w Polsce.